Prejsť na obsah

PROMATECH

2minút, 45sekúnd
VÝSKUMNÉ CENTRUM

Názov projektu: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Kód ITMS projektu: 26220220186

Výskumné centrum – PROMATECH

    Strategickým cieľom projektu je vybudovanie národného centra pre výskum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie a prostredníctvom koordinácie výskumných aktivít akademických pracovísk podstatne zvýšiť efektívnosť výskumu, spoločným úsilím vytvoriť modernú prístrojovú aj personálnu infraštruktúru s nadkritickou veľkosťou dostatočnou na riešenie akýchkoľvek vedeckých problémov. Cieľom je aj podpora implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov a tak posilniť celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Výskumné centrum bude dlhodobo pôsobiť ako  integrované, interdisciplinárne a udržateľné centrum vytvárajúce vedecko-výskumné výsledky s aplikačným a inovačným potenciálom, ktoré sú urýchlene aplikované v praxi. Na UPJŠ je cieľom najmä študovať nanorozmerné magnetické materiály pre nové typy senzorov a hybridné materiály na báze polovodičov a supravodičov pre uplatnenie v informačných technológiách.

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracuje na projekte s hlavným partnerom projektu, ktorým je Slovenská akadémia vied. Ďalšími partnermi sú Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, a Technická univerzita v Košiciach.

    Na UPJŠ v Košiciach sú v rámci projektu PROMATECH vybudované laboratória: Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek (výskum progresívnych magneticky mäkkých materiálov s vyhliadkami ich využitia v elektrotechnických aplikáciách), Laboratórium magnetických vlastností (výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov), Laboratórium rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM (výskum mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme), Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálov (výskum magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách), Nanotechnologické laboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie (výskum prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním), Spoločné laboratórium TEM prípravovňa vzoriek (výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov), Nízkoteplotné laboratórium (výskum tepelných, elektrických a magnetických vlastností materiálov pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a extrémne vysokých tlakoch).

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ