Skip to content

Research projects

12minút, 40sekúnd

Výskumný tím Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu participoval a participuje na niekoľkých projektoch slovenských výskumných agentúr (APVV, VEGA), na mnohých bilaterálnych výskumných projektoch a niekoľkých európskych projektoch (H2020, 7 RP, EFRD, ESF, DG Sanco, ERASMUS, IFV). Prehľad projektov je uvedený v tabuľke 1.


RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities
[Znižovanie nerovností v miere zaočkovanosti v európskom regióne – zapájanie komunít s nedostatočným prístupom k službám]
Webová prezentácia: https://river-eu.org/

Tento projekt, na ktorom spolupracuje 14 renomovaných inštitúcií z desiatich krajín, si kladie za cieľ zlepšiť dostupnosť očkovania (MMR a HPV) pre komunity ohrozené nedostatočným prístupom k službám. Zhromažďuje dôkazy o determinantoch vysokej a nízkej zaočkovanosti v ôsmich špecifických kontextoch vrátane marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Získané poznatky budú využité pri identifikácia a/alebo vývoji intervencií šitých na mieru pre cieľové komunity s cieľom eliminovať bariéry zdravotných systémov, zlepšiť prístup k očkovacím službám, prispieť k pozitívnemu vzťahu k preventívnej starostlivosti a zvýšiť zaočkovanosť. Následne budú tieto intervencie pilotne implementované a vyhodnocované. Získané skúsenosti budú koncentrované v súbore na dôkazoch založených usmernení a odporúčaní a budú diseminované medzi tvorcami zdravotných politík a odborníkmi v celej Európe s cieľom zlepšiť výkonnosť očkovacích programov a znížiť nerovnosti v oblasti očkovania. RIVER-EU je financovaný z výskumného programu Európskej únie Horizont 2020 č. 964353 s názvom SC1-BHC-33-2020 Addressing low vaccine uptake.


Výskumný program „SCHOOL-AGED AGED CHILDREN“
Webová prezentácia
: https://hbscslovakia.com, www.hbsc.org
Účasť v aktuálne riešených výskumných projektoch:
● 2021 – 2023 Physical activity-related injuries prevention in adolescents (Project acronym: PARIPRE) in ERASMUS+ Sport Collaborative Partnerships Call, za UPJŠ riešitelia A.Madarasová Gecková a J.Kopčáková
● 2021 – 2023 VEGA 1/0179/21 Úrazy súvisiace s pohybovou aktivitou u slovenských adolescentov, hl.riešiteľ P.Bakalár, zástupca hl.riešiteľa J.Kopčáková
● 2017-2020 VEGA 1/0427/17 Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu, hlavný riešiteľ: A. Madarasová Gecková a od roku 2018 Z. Boberová
● 2019-2023 APVV-18-0070 Generácia Z – nové výzvy dospievania, hlavný riešiteľ: A. Madarasová Gecková

Tento výskumný reprezentuje najmä spolupráca v rámci siete Health Behavior in School-aged Children (HBSC). HBSC je medzinárodný projekt v spolupráci s WHO, ktorý je unikátny svojou históriou a rozsahom. Umožňuje sledovať sociálne determinanty v zdraví v časovom horizonte viac než 30 rokov v kontexte viac než 40 krajín. Je jediným projektom, ktorý v takomto rozsahu prináša zistenia o zdraví už vo vekovej skupine 11 rokov. Je unikátnym mozgovým trustom prispievajúcim k vývoju teoretických, konceptuálnych a metodologických rámcov výskumu sociálnych determinánt zdravia školákov a vo významnej miere prispieva k poznatkovej základni v danej oblasti. Zároveň je mienkotvorným zdrojom v oblasti podpory zdravia dospievajúcich a ako taký je využívaný pri tvorbe národných i medzinárodných politík podpory zdravia.

Koordináciu slovenského tímu HBSC sme prevzali v roku 2008. Vytvorili sme národný výskumný tím, ktorý každé 4 roky realizuje prierezovú štúdiu na národne reprezentatívnom súbore 11 až 15 ročných školákoch, spracúva údaje vo forme národných správ, spolupracuje na príprave medzinárodných správ a podieľa sa na disseminácii zistení tejto štúdie a to formou tlačových správ, tlačových besied, pozvaných prednášok pre odbornú i laickú verejnosť, ako i vedeckých výstupov vrátane výstupov v karentovaných časopisoch. Zozbierané údaje slúžia i k vypracovaniu bakalárskych, diplomových i dizertačných prác.


Výskumný program „VULNERABLE CHILDREN“
Webová prezentácia
: https://care4youth.com
Účasť v aktuálne riešených výskumných projektoch:
● 2020-2023 VEGA 1/0177/20 Mapovanie trajektórie a skúseností dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti: možnosti vylepšenia z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov, hlavný riešiteľ: Z. Dankulincová
● 2016-2020 APVV-15-0012 Care4Youth Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti – longitudinálna štúdia, hlavný riešiteľ: A. Madarasová Gecková a od roku 2017 Z. Dankulincová

V rámci tohto výskumného programu prebieha aj štúdia Care4Youth zahŕňajúca deti a dospievajúcich, ktorí vstúpia do systému starostlivosti pre emocionálne a behaviorálne problémy (EBP) alebo sú časťou bežnej populácie v tom istom regióne (komunitná vzorka). Kladie si za cieľ longitudinálne sledovať trajektóriu detí a dospievajúcich s EBP v systéme preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v úzkej spolupráci s odborníkmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. Jej súčasťou je skúmanie kedy a ako klienti vstupujú a vystupujú do a zo systému starostlivosti, prípadne prechádzajú z jedného typu starostlivosti do druhého a aký dopad majú rozličné trajektórie na životnú spokojnosť a kvalitu života klientov s prihliadnutím na ich sociálny kontext, respektíve aké sú rizikové a protektívne faktory v tejto skupine detí, ktoré stimulujú ich úspešnosť v systéme, alebo naopak, ktoré ich ohrozujú. V nadväznosti na to sa výskumný tím štúdie Care4Youth venuje mapovaniu systému starostlivosti o dospievajúcich s EBP z pohľadu dospievajúcich s EBP, ich rodičov a poskytovateľov starostlivosti s cieľom priniesť konsenzuálne vylepšenia systému starostlivosti. INFOGRAFIKA


Výskumný program „SPECIAL PATIENTS“
Webová prezentácia
: www.care4health.sk
Účasť v aktuálne riešených výskumných projektoch:
● 2020-2021 VVGS 2020-1444 PURE Spreading scientific excellence to improve the health of vulnerable groups.
● 2020–2024 COST CA19113 The European Researchers´ Network Working on Second Victims
● 2017-2020 ERASMUS + IMPACCT IMproving PAtient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in medical and nursing education, hlavný riešiteľ: P. Kolarčik
● 2017-2021 APVV-16-0490 Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení, hlavný riešiteľ: J. Rosenberger
● 2019–2021 Secondary Prevention of Dialysis Patients: Aspects of Physical Activity, Quality of Life and Application of Movement Program in Dialysis Workplace Environment. VVGS-2019-1069

V spolupráci s klinickými pracoviskami UPJŚ, UNLP, nefrologického a dialyzačného centra Fresenius pokračujeme vo výskume kvality života chronických chorých pacientov, využitia profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení a možnosti využitia týchto zistení pri skvalitňovaní medicínskeho vzdelávania. Okrem toho skúmame účinnosť 12-týždňového špecializovaného silového programu, zameraného na zvyšovanie silových schopností dolných končatín uspôsobeného pre aktuálny stav telesnej zdatnosti každého pacienta v skupine dialyzovaných pacientov a možnosti aplikability pohybového programu v prostredí dialýzy v zmysle benefitov a bariér pre pacienta ako i pre poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.

Novými témami v rámci tohto výskumného programu je výskum nežiadúcich udalostí pri výkone zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti, fenoménu sekundárnej obete ako aj poskytovania zdravotníckej starostlivosti v období pandémie COVID-19.


Výskumný program „MARGINALIZED ROMA“
Webová prezentácia:
Účasť v aktuálne riešených výskumných projektoch:

● 2020-2024 APVV-19-0493 RomaREACH Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách: kontextuálne faktory psychomotorického vývinu detí počas prvých 1000 dní, hlavný riešiteľ: Z. Dankulincová
● 2021-2025 VEGA 1/0593/21 RomaREACH Raný vývin detí v kontexte marginalizovaných rómskych komunít: faktory ohrozujúce zdravie a zdravý vývin, hlavný riešiteľ: D. Fiľakovská
● 2021-2026 H2020 Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities, hlavný riešiteľ: P. Jarčuška  

V súčasnej dobe prebieha štúdia RomaREACH (Research on Early Childhood in marginalized Roma communities), ktorej cieľom je preskúmať špecifiká psychomotorického vývinu detí z marginalizovaných rómskych komunít a priniesť komplexnejšie poznatky o mechanizmoch ovplyvňujúcich psychomotorický vývin v ranom detstve berúc do úvahy širší kontext socio-kultúrneho znevýhodnenia a s tým súvisiace expozície faktorom prostredia ohrozujúcim zdravie a zdravý vývin detí. Za týmto účelom hodláme adaptovať, vyvinúť a odpilotovať kultúrne senzitívne meracie nástroje. Rozvoj kognitívnych, jazykových schopností, hrubej a jemnej motoriky a sociálno-emocionálnych zručností u detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít tak budeme môcť porovnať s kontrolnými skupinami detí majoritnej populácie zo sociálne znevýhodneného prostredia a zo strednej až vyššej socio-ekonomickej triedy. Zaujímať nás bude aj vzťah zápalových procesov, parazitárnych ochorení, hladín stresových hormónov, výživy ale aj rodičovských kompetencií a sociálno-ekonomickej situácie rodiny so psychomotorickým vývinom dieťaťa. Špeciálnu pozornosť budeme venovať faktorom ako podnetnosť prostredia, rodičovské kompetencie a preferencie vo vzťahu k responzívnemu rodičovstvu, výchove a výžive dieťaťa, kvalita vzťahov a sociálnej opory v rodine a komunite a ďalším. Do úvahy pritom zoberieme aj gestačný vek, Apgarove skóre, so zdravím súvisiace správanie matky počas tehotenstva a dojčenia a ďalšie faktory ovplyvňujúce štartovaciu pozíciu dieťaťa. Pomocou longitudinálneho sledovania vývinu detí v porovnávaných kohortách budeme môcť určiť podiel jednotlivých sledovaných faktorov nie len na zaostávanie ale aj na kvalitu vývinu v jednotlivých doménach a zachytiť vývinový trend (či sa rozdiely vo vývine medzi kohortami zväčšujú, zmenšujú, alebo sú stabilné). Novou témou v rámci tohto výskumného programu je zlepšovanie prístupu k vakcinácii proti vírusom HPV v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, a to identifikovaním a odstraňovaním bariér v prístupe na strane zdravotníckeho systému pomocou vývoja nových intervencií.


Ukončené projekty

EURO-HEALTHY – Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY
Schéma: Horizont 2020, PHC-31-2014: Foresight for health policy development and regulation
Doba riešenia: 2015-2017
Webová prezentácia: http://www.euro-healthy.eu/

Projekt bol zameraný na zvýšenie poznatkov a zdrojov o politikách, ktoré majú potenciál podporovať zdravie a rovnosť v zdraví v európskych regiónoch, so zameraním na metropolitné oblasti. Najvýznamnejším produktom tohto projektu bolo vytvorenie tzv. Indexu zdravia populácie (Population Health Index) podporovaného webovým geografickým informačným systémom (Web GIS).

SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173 Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change
Schéma: 7. rámcový program, HEALTH.2011.3.3-1 Developing methodologies to reduce inequities in the determinants of health
Doba riešenia: 2011-2015
Webová prezentácia: www.sophie-project.eu

Projekt SOPHIE si kládol za cieľ generovať nové poznatky o dopadoch štrukturálnych politík (v oblasti makroekonomiky, sociálnej politiky, trhu práce a výstavby bytov) a efektívnosti týchto politík v snahe o redukciu nerovností v zdraví a vypracovanie inovatívnych metodík na hodnotenie dopadov týchto politík. Zvláštna pozornosť bola venovaná stimulovaniu účasti tých, ktorých sa to týka (stakeholders, vulnerable groups) a transferu poznatkov.

CEMIO Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
Schéma: Európsky fond regionálneho rozvoja EFRD, OP Výskum a vývoj
Doba riešenia: 2010-2013
Webová prezentácia: www.lf.upjs.sk/cemio/index.html

V rámci projektu CEMIO sa naši zamestnanci podieľali na integrácii pracovísk pri príprave medzinárodných projektov a zapojení sa do medzinárodných sietí. Jedným z projektov, ktoré vznikli v rámci CEMIO, je HepaMeta Rizikové faktory vírusovej hepatitídy B/C a metabolického syndrómu v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách, ktorého cieľom bolo preskúmať možné rozdiely vo výskyte hepatitídy B a C, ako i srdcovo-cievnych ochorení v populácii žijúcej v segregovaných rómskych osadách a v majoritnej populácii, ako aj získanie informácií o výskyte rizikových, ale aj ochranných faktorov týchto chorôb. Na tomto projekte spolupracovali viaceré klinické a teoretické pracoviská LF UPJŠ ako aj kolegovia zo zahraničných univerzít (prof. S. Panico, Neapol, Taliansko, prof. S.A. Reijneveld, Groningen, Holandsko) a s využitím interdisciplinárneho prístupu sa podarilo unikátnym spôsobom nazrieť na problematiku v komplexnosti bio-psycho-sociálneho modelu zdravia. Jedným z výstupov tohto projektu je i špeciálne číslo časopisu Central European Journal of Public Health venované zisteniam z tejto štúdie.

EUROTHINE Tackling health inequalities in Europe: an integrated approach, project
Schéma: Výzva Európskej komisie DG Health and Consumer Protection, sekcia Public health
Doba riešenia: 2005-2007
Webová prezentácia: http://survey.erasmusmc.nl/eurothine/

Projekt EUROTHINE si kládol za cieľ analyzovať informácie o nerovnostiach v zdraví v širokej skupine európskych krajín a vypracovať stratégie na ich redukciu. Výstupy tohto projektu tvoria zdrojovú základňu mnohých svetových a európskych iniciatív v oblasti verejného zdravotníctva (napr. Closing the gap in a generation, www.euphix.org) a zásadným spôsobom ovplyvnili poznatkovú základňu v tejto oblasti.

INEQiCITIES – Socioeconomic inequalities in mortality: evidence and policies in the cities of Europe
Schéma: Výzva Európskej komisie DG Health and Consumer Protection, sekcia Public health
Doba riešenia: 2009-2011
Webová prezentácia: https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/atlas/cities/kosice

Projekt INEQiCITIES skúmal súvislosti sociálno-ekonomických a zdravotných parametrov územných častí vybraných európskych miest a analyzuje zdravotné a sociálne politiky na úrovni mesta s cieľom vypracovať odporúčania pre redukciu nerovností v zdraví. Okrem vedeckých výstupov tento projekt priniesol i sériu vizualizácií súvislostí socioekonomických a zdravotných parametrov územných častí dotknutých miest, ktoré slúžia ako podklady k príprave politík a intervencií na úrovni miest.


Study at UPJŠ