Prejsť na obsah

Certifikované interdisciplinárne kurzy

2minút, 15sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka svojim študentom jedinečnú ponuku certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce a ich atraktivitu medzi zamestnávateľmi.

Atraktívne certifikované interdisciplinárne kurzy sú určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského denného a externého štúdia na všetkých fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, odlišných od jeho študijného odboru a podľa toho, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie. Predpísané predmety je možné absolvovať počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, že predmety je nutné absolvovať v jednom stupni štúdia. Maximálny počet prihlásených študentov je však stanovený pre jednotlivé predpísané predmety. Absolvovaním predpísaných predmetov z certifikovaného interdisciplinárneho kurzu (okrem CIK na získanie medzinárodného certifikátu) získa študent Certifikát UPJŠ, v rámci IB12 ešte aj CERTIFICATE SAP academy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Beáta Fecková
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie inovatívneho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: beata.feckova@upjs.sk
Pevná linka: + 421 55 234 1283

Certifikované interdisciplinárne kurzy vznikli ako pokračovanie úspešného projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV).


Študuj na UPJŠ