Skip to content

PhD works

1minút, 20sekúnd

Adriána Šmirjáková, MD
Topic: Pomocné histomorfologické vyšetrovacie metódy v diferenciálnej diagnostike rejekcií transplantovaných obličiek [Auxiliary histomorphological examination methods in differential diagnosis of kidney transplant rejection]
Status: in progress

Viktória Briškárová, MD
Topic: Štatistická a morfologická forenzná štúdia úmrtí s diagnózou ochorenia COVID-19 [Statistical and morphological forensic study of deaths with COVID-19 diagnose]
Status: in progress

Oľga Girašková, MD
Topic: Súdnolekárska analýza úmrtí detí s diagnózou SIDS: štatistická a morfologická štúdia [Forensic analysis of the death of children with diagnosis SIDS: statistical and morphological study]
Status: in progress

Andrea Schubertová, MA
Topic: Vplyv nežiadúcich faktorov pôsobiacich na zdravie zamestnancov na pracoviskách súdneho lekárstva a patologickej anatómie [Adverse factors affecting health of employees at forensic medicine and pathological anatomy workplaces]
Status: in progress

Ingrid Nerantzakis, MD
Topic: Posudzovanie náhlych úmrtí so zameraním na morfologické nálezy [Assessment of sudden death with regard to morphological findings]
Status: in progress

Dorota Sopková, MD, PhD.
Topic: Morfologické nálezy v pľúcach u nedonosených a donosených novorodencov [Morphological findings in lungs of premature and mature newborn infants]
Status: defended (2020)

Alžbeta Ginelliová, MD, PhD.
Topic: Topograficko-anatomická štandardizácia parametrov poranení pri smrteľných dopravných úrazoch [Topographic-anatomical standardization of injury parameters in fatal traffic acidents]
Status: defended (2019)

Silvia Farkašová Iannaccone, MD, PhD., assoc. prof.
Topic: Využite imunohistochemických metód pri diagnostike a datovaní poranení mozgu [Use of immunohistochemical methods in diagnosis and timing of brain injury]
Status: defended (2007)


Study at UPJŠ