UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Fotosúťaž

Keďže momentálne si nemôžeme naplno vychutnávať okolitú rozvíjajúcu sa prírodu, potešme sa aspoň rastlinami, ktoré máme doma. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach vyhlasuje súťaž MOJA ZÁHRADKA pre všetkých, ktorí si chcú tieto rastliny zvečniť na fotografii.

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE

Kategória A: vek do 12 rokov vrátane
Kategória B: vek od 13 do 18 rokov vrátane
Kategória C: vek nad 18 rokov

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie v dvoch oblastiach:

  1. Samotné rastliny vo vlastných záhradkách, na balkónoch, v bytoch alebo domoch,
  2. hmyz na rastlinách vo vlastných záhradkách, na balkónoch, v bytoch alebo domoch.

Podmienky účasti:

  1. Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne 3 fotografie, ktorých je autorom a výhradným majiteľom autorských práv a fotografia nebola doposiaľ publikovaná v žiadnom tlačenom ani elektronickom médiu.
  2. Fotografie musia byť v digitalizovanej podobe, digitálne neretušované, bez akýchkoľvek vložených údajov, grafických prvkov a textu vo formáte jpg, v minimálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixelov, s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB.
  3. fotografie zasielajte na e-mail: bz-sutaz@upjs.sk do 15.5.2020. Názov súboru tvorí označenie kategórie, označenie oblasti, krstné meno, priezvisko, koncové dvojčísle roka narodenia a poradové číslo prihlásenej fotografie, všetko oddelené podčiarnikom: C_2_Meno_Priezvisko_70_ X.jpg
  4. pri autoroch mladších ako 18 rokov vrátane, uveďte v emaili aj kontakt na rodiča alebo zákonného zástupcu (email a telefónne číslo).

Autor alebo jeho zákonný zástupca zaslaním fotografie vyjadruje súhlas so súťažnými podmienkami a bezvýhradne ich akceptuje. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach si vyhradzuje právo autora zo súťaže vylúčiť, ak nesplní požadované podmienky. Autor zároveň súhlasí s prezentáciou zaslaných fotografií v priestoroch a pre účely Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach bez nároku na honorár.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže: 30.5.2020.

Odborná porota vyberie v každej kategórii a oblasti najlepšie fotografie. Tieto postúpia do zlosovania, pri ktorom budú vylosované 3 fotografie z príslušnej kategórie a oblasti. Porota môže navrhnúť aj neudelenie ceny v niektorej kategórii a oblasti. Vylosovaní výhercovia budú kontaktovaní emailom pre uvedenie adresy a poštou obdržia balíček suvenírov BZ UPJŠ a 4 voľné jednorázové vstupenky platné po znovuotvorení Botanickej záhrady UPJŠ.

    

Posledná aktualizácia: 26.08.2021