Prejsť na obsah

Zásady používania súborov cookie

10minút, 51sekúnd

Prostredníctvom týchto Zásad vás chceme transparentným spôsobom informovať o tom, ako (a na aké účely) používame súbory cookie.

Čo sú cookie, na čo slúžia a kto ich inštaluje?

Cookie sú malé textové reťazce, ktoré navštevované webové stránky posielajú do vášho zariadenia (napr.: PC, tablet, smartfón…), kde sa ukladajú a/alebo čítajú navigačný prehliadač a ktoré umožňujú prehliadaču odosielať informácie tým, ktorí si nainštalovali cookie, aby sme vám mohli ponúknuť optimálnu navigáciu, vytvárať štatistiky o návštevnosti, navrhovať personalizovaný obsah a cielený marketing.

Počas navigácie na tejto stránke môžete do svojho zariadenia prijímať nasledujúce súbory cookie:

 • Cookie prvej strany: sú cookie odoslané z webovej stránky vlastníka, ktorú navštevujete;
 • Súbory cookie tretích strán: sú to súbory cookie odoslané z inej stránky, ako je tá, ktorú navštevujete.

Správu a zodpovednosť za cookie prvej strany má Vlastník, pričom Vlastník nemá žiadnu kontrolu nad cookie tretích strán, ani nad činnosťou tretej strany, ani nad možnosťou, že ich tá istá v priebehu času zmení.

V súvislosti so súbormi cookie tretích strán Vlastník vystupuje ako sprostredkovateľ a v tejto funkcii sa odvoláva na informácie tretej strany.

Ďalšie nástroje na sledovanie. Podobne ako súbory cookie sa vyvíjajú ďalšie nástroje na sledovanie, ktoré umožňujú sledovať rovnaké účely. Tieto sledovacie nástroje možno katalogizovať podľa súboru kritérií.

Hlavným kritériom zoskupovania zostáva kritérium účelu, na ktorý sa používajú: technického alebo obchodného charakteru.

 • Aký je účel týchto Zásad používania súborov cookie?
  V súlade s ustanoveniami aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov (najmä Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov “GDPR” a legislatívy o európskych cookie) Vás chceme informovať o spracúvanie vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie (a prípadne iných im podobných nástrojov sledovania) vrátane tretích strán. Zaobchádzanie bude založené na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti, ako aj na ochrane Vášho súkromia a ochrane Vašich práv.

 • Kto je vlastníkom ? Ako ho kontaktovať?
  Vlastníkom spracovania vašich osobných údajov je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Šrobárova 2, 041 80 Košice (ďalej len „Vlastník“). Kontaktné údaje sú dostupné aj v Zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky.

 • Aké cookie používa táto stránka? Na aké účely, na akom právnom základe? Je poskytovanie údajov povinné? Čo sa stane, ak ich neposkytnem?
  Súbory cookie používané touto stránkou možno klasifikovať podľa nasledujúcich kategórií:
 1. Technické cookie, ktoré sa používajú na fungovanie stránky a
 2. Profilovacie súbory cookie, ktoré sa používajú na sledovanie správania používateľov, na jeho analýzu s cieľom ponúkať služby na základe vašich preferencií.

Nižšie sú súvisiace podrobnosti:

 • Technické cookie, ktoré nevyžadujú váš súhlas
  Do tejto kategórie patria súbory cookie uvedené nižšie, ktoré sledujú uvedené účely:
  • navigačné alebo relačné cookie, ktoré sa používajú na zabezpečenie bežnej navigácie a používania webovej stránky (umožňujúce napríklad nákup alebo overenie prístupu do zakázaných oblastí) a automaticky sa vymažú pri zatvorení prehliadača;
  • analytické cookie sú anonymizované, sú to cookie používané na zhromažďovanie informácií v súhrnnej forme, a preto ich nemožno pripísať jednotlivcovi, ktoré sa týkajú počtu používateľov najnavštevovanejších stránok, miest, z ktorých sa pripájate atď., na zostavovanie štatistík o službu a používanie webovej stránky. Tieto cookie môžu byť aj treťou stranou. V tomto prípade ich však vlastník musí urobiť anonymnými (napr. prostredníctvom anonymizácie IP alebo maskovania jej časti) a nesmie dovoliť tretej strane porovnávať informácie zhromaždené prostredníctvom stránky s inými, ktoré už má k dispozícii, alebo prenášať to tretím stranám.
  • funkčné súbory cookie umožňujú používateľovi prehliadať podľa súboru vybraných kritérií (napríklad jazyk, produkty vybrané na nákup) za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

  Nutnosť poskytnutia údajov a dôsledky.

  Poskytovanie údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie popísaných vyššie nie je povinné, je však nevyhnutné pre pripojenie k stránke a poskytovanie služby. Pri čiastočnej alebo úplnej absencii tohto ustanovenia nebudete môcť stránku používať alebo môžu nastať problémy s používaním. Zoznam technických cookie používaných touto webovou stránkou s ich charakteristikami (napr.: charakteristika, doba uchovávania údajov atď.) je dostupný v príslušnej oblasti cookie prístupnej z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií).

  Profilovacie cookie, ktoré vyžadujú váš súhlas

  Profilovacie súbory cookie môžu byť:

  • prvej strany: nainštalovaný priamo vlastníkom na jeho webovej stránke
  • tretej strany: nainštalované na webovej stránke Vlastníka treťou stranou. O cookie tretích strán Vlastník nemá žiadnu kontrolu nad činnosťou a účelom tretej strany, ani nad možnosťou, že ich tá istá v priebehu času zmení. V tomto zmysle vystupuje Správca údajov ako sprostredkovateľ. V tejto funkcii sa odvoláva na informácie poskytnuté treťou stranou.

  Profilovacie cookie umožňujú sledovať a sledovať správanie užívateľa pri prehliadaní internetu.

  • Ich účelom je profilovanie používateľa a používa ich Vlastník alebo tretia strana ako súčasť vášho prehliadania webu.
  • Neanonymizované analytické súbory cookie používané treťou stranou sú tiež profilovacie súbory cookie, ak ich vlastník neanonymizoval (napr.: neanonymizoval IP) alebo keď umožňuje tretej strane porovnávať zhromaždené informácie s inými používateľmi. dostupné alebo ich preniesť tretím stranám, čím sa umožní identifikovať užívateľa prostredníctvom týchto informácií.

  Nutnosť poskytnutia údajov a dôsledky. Neposkytnutie údajov v dôsledku vášho neposkytnutia súhlasu s týmito súbormi cookie nemá žiadny vplyv na účely prehliadania webovej stránky a jej používania.

  Ako spravovať súhlas so súbormi cookie?
  Svoj súhlas týkajúci sa jednotlivých kategórií cookie môžete spravovať priamo v príslušnej oblasti cookie prístupnej z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií).

  Ako zakázať všetky cookie pomocou prehliadača?
  Ďalšou možnosťou, ako obmedziť používanie cookie, je prevádzka vo vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť vyjadriť svoje voľby týkajúce sa používania súborov cookie stránkami. Nižšie sú uvedené postupy na zmenu nastavení súborov cookie a odkazy na príslušné stránky hlavných prehliadačov na trhu, aby ste vyjadrili svoj výber.

  • Google Chrome – Vyberte ikonu ponuky Chrome > Vybrať nastavenia > v spodnej časti stránky vyberte Zobraziť rozšírené nastavenia > v časti Ochrana osobných údajov vyberte Nastavenia obsahu > Povoliť lokálne ukladanie údajov > vyberte Hotovo.

  • Safari – iOS 8 – Dotknite sa Nastavenia > Safari > Blokovať súbory cookie a vyberte „Vždy povoliť“, „Povoliť iba z navštívených webových stránok“, „Povoliť iba z aktuálnej webovej lokality“ alebo „Vždy blokovať“. V systéme iOS7 alebo starších verziách vyberte možnosť „Nikdy“, „Od tretích strán a inzerentov“ alebo „Vždy“.

  • Firefox – Kliknite na ponuku a vyberte možnosti > vyberte panel Ochrana osobných údajov > v časti Nastavenia histórie: vyberte použiť vlastné nastavenia > Ak chcete povoliť súbory cookie, označte položku Prijímať súbory cookie zo stránok; ak ich chcete deaktivovať, zrušte začiarknutie položky

  Ako dlho sú údaje uložené?
  Doba uchovávania údajov zhromaždených pomocou cookie bude maximálne 24 mesiacov, pokiaľ to nie je zmluvne nevyhnutné alebo na žiadosť orgánov verejnej moci.

  Kto môže poznať vaše údaje? S kým komunikujeme?
  Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu používať spolupracovníci poverení Vlastníkom, ako sú pracovníci údržby a správy stránok, marketingu a administratívy. Môžu byť použité aj akýmikoľvek tretími stranami (služba, infraštruktúra, IT poskytovatelia zapojení do správy a dohľadu nad webovou stránkou a podobne), ktoré pôsobia v mene Vlastníka a boli riadne uvedené ako spracovatelia údajov v súlade s ustanoveniami čl. 28 GDPR. S vaším súhlasom môžu byť použité aj tretími stranami, ktoré inštalujú svoje cookie na webovú stránku vlastníka.

  Aké máte práva ako zainteresovaná strana?
  GDPR uznáva vo vzťahu k vašim osobným údajom nasledujúce práva, ktoré si môžete uplatniť v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona:

  • Právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15);
  • Právo na opravu (článok 16);
  • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) (článok 17);
  • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18);
  • Právo na prenosnosť údajov (článok 20);
  • Právo namietať (čl. 21): Záujemca má právo z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania na ňom založeného. Prevádzkovateľ sa zdrží spracúvania, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na pokračovanie v spracúvaní, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na posúdenie, výkon alebo obhajobu práva v súdnej kancelárii.
  • Právo namietať proti rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní (čl. 22);
  • Právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Môžete to získať zaslaním písomnej žiadosti adresovanej správcovi údajov na poštovú adresu alebo e-mailom, ako je uvedené vyššie.
  Ďalej:

  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že zaobchádzanie s vašimi údajmi je v rozpore s platnou legislatívou (čl. 77) alebo podniknúť právne kroky (čl. 79).

  Ako sú osobné údaje chránené?
  Osobné údaje budú spracované pomocou technických a organizačných bezpečnostných opatrení primeraných povahe údajov, aby sa zabezpečila ich integrita a dôvernosť a aby boli chránené pred rizikom nezákonného vniknutia, straty, zmeny alebo sprístupnenia tretím stranám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať.

  Aktualizácie
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek upraviť a aktualizovať. Zmeny budú platiť od ich oznámenia alebo zverejnenia. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať platné informácie.

  Ďalšie informácie
  Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete aj v prehlásení o spracovaní osobných údajov na tejto stránke. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o používaných súboroch cookie, pozývame vás, aby ste si prezreli príslušnú oblasť súborov cookie prístupnú z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií)

  Typy súborov cookie, ktoré používame

  Nevyhnutné

  CookieTrvaniePopis
  cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTento súbor cookie, nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent, zaznamenáva súhlas používateľa pre súbory cookie v kategórii „Reklama“.
  cookielawinfo-checkbox-analytics11 mesiacovTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytika“.
  cookielawinfo-checkbox-functional11 mesiacovSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
  cookielawinfo-checkbox-necessary11 mesiacovTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
  cookielawinfo-checkbox-others11 mesiacovTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Iné.
  cookielawinfo-checkbox-performance11 mesiacovTento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkon“.
  CookieLawInfoConsent1 rokCookieYes nastavuje tento súbor cookie tak, aby zaznamenával predvolený stav tlačidla zodpovedajúcej kategórie a stav CCPA. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie.
  PHPSESSIDrelácieTento súbor cookie je natívny pre aplikácie PHP. Súbor cookie ukladá a identifikuje jedinečné ID relácie používateľa na správu relácií používateľov na webovej lokalite. Súbor cookie je súbor cookie relácie a vymaže sa po zatvorení všetkých okien prehliadača.
  viewed_cookie_policy11 mesiacovSúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
  wordpress_test_cookierelácieWordPress nastavuje tento súbor cookie, aby zistil, či sú súbory cookie povolené v prehliadačoch používateľov.

  Analytické

  CookieTrvaniePopis
  _ga1 rok 1 mesiac 4 dniSlužba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a sledovanie používania stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
  _ga_*1 rok 1 mesiac 4 dniSlužba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie na ukladanie a počítanie zobrazení stránky.
  _gat_UA-*1 minútaGoogle Analytics nastavuje tento súbor cookie na sledovanie správania používateľov.
  _gid1 deňGoogle Analytics nastavuje tento súbor cookie na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej stránky. Niektoré zo zhromaždených údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.
  CONSENT2 rokyYouTube nastavuje tento súbor cookie prostredníctvom vložených videí YouTube a registruje anonymné štatistické údaje.

  Ostatné

  CookieTrvaniePopis
  2ad4eeb1290fd91092e4f181f41a45b81 rokPopis nie je k dispozícii.
  ff21c5acdafb83598a73d56b108412a3reláciePopis nie je k dispozícii.
  wordpress_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wordpress_logged_in_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wordpress_sec_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wordpresspass_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wordpressuser_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulostťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wp-postpass_7c9e787e581ad27ec3ada2226b7e68f6minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wp-settings-0minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.
  wp-settings-time-0minulosťPopis momentálne nie je k dispozícii.

  Funkčné

  CookieTrvaniePopis
  __cf_bm30 minútCloudflare nastavil súbor cookie tak, aby podporoval Cloudflare Bot Management.
  wp-wpml_current_languagerelácieViacjazyčný doplnok WordPress nastavuje tento súbor cookie na ukladanie aktuálnych nastavení jazyka/jazyka.

  Reklama

  CookieTrvaniePopis
  IDE1 rok 24 dníSúbory cookie Google DoubleClick IDE ukladajú informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku, aby mu boli prezentované relevantné reklamy podľa profilu používateľa.
  test_cookie15 minútdoubleclick.net nastavuje tento súbor cookie, aby zistil, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
  VISITOR_INFO1_LIVE5 mesiacov 27 dníYouTube nastavuje tento súbor cookie na meranie šírky pásma a určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.
  YSCrelácieYoutube nastavuje tento súbor cookie na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube.
  yt-remote-connected-devicesnikdyYouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby ukladal predvoľby videa používateľa pomocou vložených videí YouTube.
  yt-remote-device-idnikdyYouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby ukladal predvoľby videa používateľa pomocou vložených videí YouTube.
  yt.innertube::nextIdnikdyYouTube nastavuje tento súbor cookie na registráciu jedinečného ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.
  yt.innertube::requestsnikdyYouTube nastavuje tento súbor cookie na registráciu jedinečného ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.

  Študuj na UPJŠ