UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pokyn dekanky č. 2/2018

Pokyn dekanky č. 2/2018

Zápis do jednotlivých ročníkov v dennom štúdiu a externom štúdiu v akademickom roku 2018/2019