UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Pokyn dekana č. 6/2019

Pokyn dekana č. 6/2019

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v zimnom semestri akademického roku 2019/2020

Zo života Právnickej fakulty