UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Jeden deň vysokoškoláka – 24. a 25. máj 2022

Jeden deň vysokoškoláka – 24. a 25. máj 2022

Príďte si vyskúšať ako prebiehajú prednášky, semináre či cvičenia na špecializovaných pracoviskách Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty či Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.  

Výsledky doplňujúcich volieb

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentskej časti Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach pre volebný obvod bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov na funkčné obdobie rokov 2022 – 2023

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Veda mení svet

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Merania s novou metódou deklasterizácie jetu experimentom ALICE ukazujú cestu, ako pomocou analýzy oblasti mŕtveho kužeľa zmerať priamo hmotnosť kvarkov, ktoré sa inak vyskytujú v prírode len uväznené v hadrónoch. Prelomový výsledok bol publikovaný 18. 05. 2022 v prestížnom časopise Nature [1,2]. Jeho spoluatormi sú aj vedeckí pracovníci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Kybernetická bezpečnosť – aktuálna téma pre vysielanie TV relácie VAT

Kybernetická bezpečnosť – aktuálna téma pre vysielanie TV relácie VAT

Dňa 27.04.2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 uskutočnilo natáčanie  pre reláciu RTVS s názvom Veda a technika, VAT. Témou jej ďalšej časti je kybernetická bezpečnosť a pozvaným hosťom  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci Laboratória kybernetickej bezpečnosti na UPJŠ

Nové príležitosti Slovenska vo vesmírnom vývoji pre ESA

Nové príležitosti Slovenska vo vesmírnom vývoji pre ESA

Slovensko od 17. marca 2022 postúpilo o krok bližšie k plnohodnotnému členstvu v Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Stali sme sa asociatívnym členom ESA (Associate member state), oznámil to Generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher na 306. zasadnutí Rady ESA.  

Zo života fakulty

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Dňa 25. mája 2022 sa v priestoroch pavilónu Minerva, areálu Moyzesova, uskutoční Prírodovedecká čajovňa, ktorá bude venovaná téme, ktorá premostí zaujímavé prednášky zamestnancov z Ústavu  geografie a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

Po nútenej prestávke zapríčinenej pandémiou COVID 19 sa historická aula Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach  opäť zaplnila bývalými absolventmi magisterského štúdia. Tentokrát v priebehu troch dní, 25., 26. a 29. apríla 2022, nakoľko vedenie fakulty chcelo privítať na pôde svojej alma mater nielen absolventov z aktuálneho roku 1972, ale aj z roku 1970 a 1971.  Tých, ktorí ukončili štúdium pred 50 rokmi. 

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

V dňoch 27. a 28. apríla 2022 sa, konečne po dvoch rokoch pauzy vynútenej pandémiou COVID 19, konali podujatia v rámci našich tradičných a tak obľúbených Prírodovedeckých dní. Sú organizované za výraznej spolupráce Študentskej rady PF UPJŠ. 

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Dňa 20. apríla 2022 sa na pôde fakulty uskutočnilo, už po piaty krát, slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A. Podujatie fakulta organizuje v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy Zádielska 1 v Košiciach.

HACK Košice 2022 – medzinárodná súťaž v programovaní

HACK Košice 2022 – medzinárodná súťaž v programovaní

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa jediný slovenský MLH hackathon vrátil „späť“ a študenti ako aj IT firmy z celého sveta sa na ňom mohli zúčastniť konečne osobne v dňoch 23. a 24. apríla 2022 v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach.

Virtuálna prehliadka