UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentské pomocné sily

Študentské pomocné sily

V zmysle štatútu, zamestnanci ústavov, účelového pracoviska CAI, CSIRT-UPJŠ a dekanátu vypísali pre vás témy študentských pomocných síl

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Podujatia

10 rokov s Higgsovým bozónom

10 rokov s Higgsovým bozónom

Vedci z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ  a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach ponúknu širokej verejnosti sériu štyroch prednášok o časticovej fyzike, pri príležitosti 10. výročia objavu Higgsovho bozónu. Prvé dve prednášky sa uskutočnia 14.9.2022 a 28.9.2022 v kine Tabačka v Košiciach. 
 

36. Prírodovedecká čajovňa

36. Prírodovedecká čajovňa

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

Pozývame Vás na 36. čajovňu, ktorá sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 na tému Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ.

Diskusné fórum profesorov

Diskusné fórum profesorov

19. septembra 2022 od 15:00 hod. v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach.
ÚČASŤ ĎALŠÍCH ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE UPJŠ JE VÍTANÁ.

XXVI. konferencia slovenských fyzikov

XXVI. konferencia slovenských fyzikov

Konferencia sa uskutoční v dňoch 5. – 8. septembra 2022 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Ide o tradičnú konferenciu organizovanú Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou so snahou prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky.

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

Pozývame Vás na  10. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie DidSci Plus, ktorá  sa uskutoční prvýkrát v Košiciach na pôde Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ.  Na konferencii sa zúčastnia odborníci, vysokoškolskí učitelia  didaktík prírodných vied, matematiky a informatiky, doktorandi, študenti a ďalší hostia z Českej republiky, Poľska, Izraelu a Slovenska. 

Denný IT tábor

Denný IT tábor

Si žiakom druhého stupňa základnej školy? Láka Ťa svet IT sféry? Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Počas tábora nazrieš do laboratórií u nás na UPJŠ a ukážeme Ti aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Tešíme sa na teba!

Veda mení svet

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život....

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život....

Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život.
Obrovský význam skla pre život podčiarkla aj Organizácia spojených národov vyhlásením roka 2022 za Medzinárodný rok skla.

Amavet- Festival 4 živlov

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave Festival 4 živlov, súťaž pre mladých „vedátorov“ 1. a 2. stupňa základných škôl.

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

V spolupráci s tímom „Tick Research Team“, pôsobiacom na Katedre fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ
sa už niekoľko rokov na trh dostávajú „protikliešťové ponožky“, vyrábané v spoločnosti Chemosvit, Fibrochem.

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Mohli sme nahliadnuť do nepoznaného mikrosveta...tak by opísal svoj objav kolektív z Katedry mikrobiológie, ktorého výskum je zameraný na extrémofilné mikroorganizmy. Také, ktoré žijú v podmienkach nepredstaviteľných pre život.

Deň v teréne

Deň v teréne

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Potreba zvyšovania záujmu mladej generácie o stav životného prostredia si vyžaduje komplexný prístup k rozvíjaniu environmentálnych zručností. V rámci projektu EFFUSE bol dňa 12. apríla 2022 realizovaný terénny výjazd so žiakmi a učiteľmi v povodí rieky Laborec za účelom zvyšovania úrovne environmentálnej gramotnosti.

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Merania s novou metódou deklasterizácie jetu experimentom ALICE ukazujú cestu, ako pomocou analýzy oblasti mŕtveho kužeľa zmerať priamo hmotnosť kvarkov, ktoré sa inak vyskytujú v prírode len uväznené v hadrónoch. Prelomový výsledok bol publikovaný 18. 05. 2022 v prestížnom časopise Nature [1,2]. Jeho spoluatormi sú aj vedeckí pracovníci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Zo života fakulty

Posledná spomienka

Posledná spomienka

Dňa 30. septembra 2022 vo veku 76 rokov ukončila svoju životnú cestu pani docentka Kvetoslava Markušová, bývalá dlhoročná zamestnankyňa Ústavu chemických vied našej fakulty.

Informačný deň na vybraných školách

Informačný deň na vybraných školách

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Informačný deň sa konal 8. marca 2022 na troch školách v okolí miesta realizácie plánovaných aktivít. Získané informácie pomôžu žiakom zamyslieť sa nad tým ako ovplyvňujú svojimi každodennými činnosťami životné prostredie a formovať návyky šetrné k životnému prostrediu.

Virtuálna prehliadka