UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

VÝZVA pre ŠTUDENTOV -  #KtoPomozeUkrajine

VÝZVA pre ŠTUDENTOV - #KtoPomozeUkrajine

V týchto dňoch všetci vedia čo znamenajú slová Ukrajina, Ukrajinci, som z Ukrajiny….
Ak aspoň v nejakej miere viete komunikovať ukrajinsky, alebo sa dokážete dorozumieť s Ukrajincami, súrne potrebujeme dobrovoľníkov do CALL CENTRA

Podujatia

XXVI. konferencia slovenských fyzikov

XXVI. konferencia slovenských fyzikov

Konferencia sa uskutoční v dňoch 5. – 8. septembra 2022 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Ide o tradičnú konferenciu organizovanú Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou so snahou prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky.

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

Pozývame Vás na  10. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie DidSci Plus, ktorá  sa uskutoční prvýkrát v Košiciach na pôde Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ.  Na konferencii sa zúčastnia odborníci, vysokoškolskí učitelia  didaktík prírodných vied, matematiky a informatiky, doktorandi, študenti a ďalší hostia z Českej republiky, Poľska, Izraelu a Slovenska. 

Denný IT tábor

Denný IT tábor

Si žiakom druhého stupňa základnej školy? Láka Ťa svet IT sféry? Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Počas tábora nazrieš do laboratórií u nás na UPJŠ a ukážeme Ti aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Tešíme sa na teba!

Veda mení svet

Amavet- Festival 4 živlov

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave Festival 4 živlov, súťaž pre mladých „vedátorov“ 1. a 2. stupňa základných škôl.

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

Chráňte sa - kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

V spolupráci s tímom „Tick Research Team“, pôsobiacom na Katedre fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ
sa už niekoľko rokov na trh dostávajú „protikliešťové ponožky“, vyrábané v spoločnosti Chemosvit, Fibrochem.

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Skrytý mikrosvet Prešovského Solivaru

Mohli sme nahliadnuť do nepoznaného mikrosveta...tak by opísal svoj objav kolektív z Katedry mikrobiológie, ktorého výskum je zameraný na extrémofilné mikroorganizmy. Také, ktoré žijú v podmienkach nepredstaviteľných pre život.

Deň v teréne

Deň v teréne

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Potreba zvyšovania záujmu mladej generácie o stav životného prostredia si vyžaduje komplexný prístup k rozvíjaniu environmentálnych zručností. V rámci projektu EFFUSE bol dňa 12. apríla 2022 realizovaný terénny výjazd so žiakmi a učiteľmi v povodí rieky Laborec za účelom zvyšovania úrovne environmentálnej gramotnosti.

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Spoluatormi významného výsledku metódy priameho merania hmotnosti kvarkov sú aj pracovníci Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Merania s novou metódou deklasterizácie jetu experimentom ALICE ukazujú cestu, ako pomocou analýzy oblasti mŕtveho kužeľa zmerať priamo hmotnosť kvarkov, ktoré sa inak vyskytujú v prírode len uväznené v hadrónoch. Prelomový výsledok bol publikovaný 18. 05. 2022 v prestížnom časopise Nature [1,2]. Jeho spoluatormi sú aj vedeckí pracovníci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky

Kybernetická bezpečnosť – aktuálna téma pre vysielanie TV relácie VAT

Kybernetická bezpečnosť – aktuálna téma pre vysielanie TV relácie VAT

Dňa 27.04.2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 uskutočnilo natáčanie  pre reláciu RTVS s názvom Veda a technika, VAT. Témou jej ďalšej časti je kybernetická bezpečnosť a pozvaným hosťom  RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD., vedúci Laboratória kybernetickej bezpečnosti na UPJŠ

Zo života fakulty

Informačný deň na vybraných školách

Informačný deň na vybraných školách

v rámci projektu Environment for the Future by Scientific Education 

Informačný deň sa konal 8. marca 2022 na troch školách v okolí miesta realizácie plánovaných aktivít. Získané informácie pomôžu žiakom zamyslieť sa nad tým ako ovplyvňujú svojimi každodennými činnosťami životné prostredie a formovať návyky šetrné k životnému prostrediu.

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Ľadové jaskyne - témou 35. Prírodovedeckej čajovne

Dňa 25. mája 2022 sa v priestoroch pavilónu Minerva, areálu Moyzesova, uskutoční Prírodovedecká čajovňa, ktorá bude venovaná téme, ktorá premostí zaujímavé prednášky zamestnancov z Ústavu  geografie a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

Zlaté promócie absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z rokov 1970, 1971 a 1972

Po nútenej prestávke zapríčinenej pandémiou COVID 19 sa historická aula Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach  opäť zaplnila bývalými absolventmi magisterského štúdia. Tentokrát v priebehu troch dní, 25., 26. a 29. apríla 2022, nakoľko vedenie fakulty chcelo privítať na pôde svojej alma mater nielen absolventov z aktuálneho roku 1972, ale aj z roku 1970 a 1971.  Tých, ktorí ukončili štúdium pred 50 rokmi. 

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

V dňoch 27. a 28. apríla 2022 sa, konečne po dvoch rokoch pauzy vynútenej pandémiou COVID 19, konali podujatia v rámci našich tradičných a tak obľúbených Prírodovedeckých dní. Sú organizované za výraznej spolupráce Študentskej rady PF UPJŠ. 

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Ocenenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád kategórie A

Dňa 20. apríla 2022 sa na pôde fakulty uskutočnilo, už po piaty krát, slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom krajských kôl predmetových olympiád kategórie A. Podujatie fakulta organizuje v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy Zádielska 1 v Košiciach.

Virtuálna prehliadka