Prejsť na obsah

Podpora študentov so špecifickými potrebami

4minút, 42sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s ust. § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVŠ) vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. V súlade s ust. §100 ods. 2 ZVŠ sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím;
b) s chronickým ochorením;
c) so zdravotným oslabením;
d) s psychickým ochorením;
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami;
f) s poruchami učenia;

z dôvodu ktorých potrebuje primeranú úpravu a podporu pri vzdelávaní.

Pre uchádzačov o štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UPJŠ poskytuje podporu v súvislosti s modifikáciou prijímacej skúšky aj uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami. Pred prijímacím konaním je potrebné:

 1. kontaktovať koordinátora danej fakulty,
 2. predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Rozhodnutí rektora č. 4/2024)
 3. vyplniť Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (Príloha č. 1, 3, 4 vzor v prílohe). Túto žiadosť na odporúčanie koordinátora následne schvaľuje dekan/ka danej fakulty.

Pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pre získanie podpory pri vzdelávaní a primeraných úprav štúdia je potrebné:

 1. kontaktovať koordinátora danej fakulty,
 2. predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Rozhodnutí rektora č. 4/2024)
 3. vyplniť Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami (Príloha č. 2, 5, 6 vzor v prílohe). Túto žiadosť na odporúčanie koordinátora následne schvaľuje dekan/ka danej fakulty.

     Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami poskytujú uchádzačom o štúdium i študujúcim informácie o fakulte, štúdiu, informácie o prijímacích skúškach, vyhodnocujú špecifické potreby uchádzačov a študentov, pomáhajú riešiť úpravy formy prijímacej skúšky, ev. semestrálnych skúšok a iné edukačné problémy.

Podporné služby

Študentom so špecifickými potrebami sú k dispozícii tieto podporné služby:

 1. Poradenstvo: psychologické, sociálne, právne, kariérové – e-poradňa
 2. Technická podpora (špeciálne prístroje a pomôcky): študentom so špecifickými potrebami sú k dispozícii tieto pomôcky
  – elektronická čítacia lupa s hlasovým výstupom,
  – skenovacie pero,
  – počítačová zostava s dotykovým monitorom, nainštalovaným programom NVDA (aplikácia pre hlasové čítanie textu z obrazovky pre nevidiacich študentov), s ergonomickou myšou, klávesnicou upravenou pre slabozrakých študentov a opierkami na ruky.
  Tieto pomôcky sú k dispozícii vo Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9. Odporúčame rezerváciu tohto priestoru vopred emailom na adrese unipoc@upjs.sk.
 3. IT poradenstvo (RNDr. Juraj Šebej, PhD., juraj.sebej@upjs.sk, VoIP: 055 234 2434): asistencia a podpora pri využívaní IT zdrojov. Poradenstvo pre nastavenie AiS pre slabozrakých študentov. Nastavenia PC pre slabozrakých študentov.
 4. Knižničné a výpožičné služby (Ing. Eva Matušovičová, eva.matusovicova@upjs.sk, VoIP: 0550234 1647):
  – Bezplatná registrácia
  – Dlhšia výpožičná doba (6 mesiacov) s možnosťou jednorazového predĺženia (t.j. na ďalších 6 mesiacov).
  – Kopírovacie a skenovacie služby. Študenti majú možnosť tlače na každom pracovisku knižnice (tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka).
  – V Lekárskej knižnici a vo Filozofickej knižnici je k dispozícii samoobslužný kvalitný knižničný skener (bezplatne).
  – E-študovňa: fond najžiadanejšej literatúry v elektronickej podobe (pdf). Počet titulov sa neustále rozširuje.
  – Zabezpečenie titulov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice (UK) z ktorejkoľvek inej slovenskej aj zahraničnej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
  – Bezplatné poskytovanie referenčných a rešeršných služieb pre študentov so špecifickými potrebami.
  – Informačné vzdelávanie: UK učí študentov pracovať s odbornými elektronickými zdrojmi ako aj s vlastným online katalógom knižnice a vyhľadávať si potrebné dokumenty.
 5. Erasmus +: Študent UPJŠ so špeciálnymi potrebami má možnosť uchádzať sa o grant, ktorý slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi potrebami počas realizácie mobility v zahraničí. Viac informácií na Referáte pre zahraničné vzťahy

Študuj na UPJŠ