UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vzdelávacie aktivity

Univerzita je hlavne prostredníctvom CCVaPP, ale aj niektorých fakúlt a univerzitných pracovísk, už dlhodobo etablovaná v oblasti celoživotného vzdelávania, je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (http://saacv.sk/), ktorá vznikla v novembri 2011 a od 11.5.2012 sa stala riadnym členom EUCEN (European Association for University Lifelong Learning).

CCVaPP poskytuje celý rad komerčných a nekomerčných aktivít pre absolventov i verejnosť prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Tieto vzdelávacie aktivity umožňujú každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti alebo napĺňať svoje záujmy.

Medzi vzdelávacie aktivity CCVaPP patrí ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie a atestačné skúšky pedagogických zamestnancov, vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku a rôzne aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ ako aj zamestnancov verejnej správy.

 

Posledná aktualizácia: 22.09.2022