UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Súťaž o NAJ fotografiu exotického motýľa

Kategória A: v roku konania výstavy vek do 15 rokov vrátane
Kategória B: v roku konania výstavy vek nad 15 rokov

Do súťaže je možné prihlásiť fotografie tropických motýľov, ktoré vznikli vo výstavných priestoroch BZ v období konania výstavy od 18.05.2018 do 30.06.2018.

Podmienky účasti:

 1. Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne 3 fotografie, ktorých je autorom a výhradným majiteľom autorských práv a fotografia nebola doposiaľ publikovaná v žiadnom tlačenom ani elektronickom médiu.
 2. Fotografie musia byť v digitalizovanej podobe, digitálne neretušované, bez akýchkoľvek vložených údajov, grafických prvkov a textu vo formáte jpg, v minimálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixelov, s maximálnou veľkosťou súboru 15 MB.
 3. Fotografie zasielajte na e-mail: fotomotyl@upjs.sk, do 2.7.2018. Názov súboru tvorí krstné meno, priezvisko, koncové dvojčísle roka narodenia, označenie kategórie a poradové číslo prihlásenej fotografie oddelené podčiarnikom: Meno_Priezvisko_70_B_XX.jpg
 4. Pri autoroch mladších ako 15 rokov vrátane uveďte v emaili aj kontakt na rodiča alebo zákonného zástupcu (email a telefónne číslo).

Autor alebo jeho zákonný zástupca zaslaním fotografie vyjadruje súhlas so súťažnými podmienkami a bezvýhradne ich akceptuje. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach si vyhradzuje právo autora zo súťaže vylúčiť, ak nesplní požadované podmienky. Autor zároveň súhlasí s prezentáciou zaslaných fotografií v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach bez nároku na honorár.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže: 10.7.2018.
Oznámenie výsledkov súťaže autorom fotografií e-mailom: do 10.7.2018.   

Ceny pre víťazov:

 • v každej kategórii budú ocenené prvé tri miesta,
 • kategória A, vek do 15 rokov:
  • prvé miesto – voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu a jednu doprevádzajúcu osobu na 1 rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  • druhé miesto - voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu a jednu doprevádzajúcu osobu na 6 mesiacov od dátumu zhotovenia vstupenky,
  • tretie miesto - voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu a jednu doprevádzajúcu osobu na 3 mesiace od dátumu zhotovenia vstupenky,
 • kategória B, vek nad 15 rokov:
  • prvé miesto – voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu na 1 rok od dátumu zhotovenia vstupenky,
  • druhé miesto - voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu na 6 mesiacov od dátumu zhotovenia vstupenky,
  • tretie miesto - voľná vstupenka do BZ UPJŠ pre výhercu na 3 mesiace od dátumu zhotovenia vstupenky.

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a ceny neprevzaté do 10. 9. 2018 prepadajú v prospech organizátora súťaže.

Posledná aktualizácia: 02.03.2020