UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanická záhrada UPJŠ


Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Botanická záhrada UPJŠ vznikla v roku 1950 a bola situovaná na okraji mesta v priestore dolného Bankova na lokalite Červený breh. Pri zriadení sa rozkladala na 36 ha a mala 2400 m2 vykurovaných zasklených objektov.  Od svojho vzniku sa viackrát formovalo jej odborné zameranie, štruktúra, materiálne a technické zázemie. Od roku 1959 sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a v organizačnej štruktúre je vedeckým a pedagogickým univerzitným pracoviskom. V súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 ha a jej činnosť zabezpečuje 40 zamestnancov.

 

Botanickú záhradu UPJŠ ročne navštívi okolo 50 tisíc návštevníkov. Jednotlivé činnosti sú realizované na piatich oddeleniach – odd. tropickej a subtropickej vegetácie, odd. dekoratívnej flóry, odd. arboréta, odd. atochtonnej flóry a evidencie a odd. hospodárske a správne.


Vedecká činnosť je zameraná na štúdium biológie ohrozených a chránených druhov flóry východoslovenského regiónu, na synantropizáciu a antropické otázky pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Za tým účelom edituje vedecké periodikum THAISZIA, Journal of botany. Periodikum je evidované vo vedeckých databázach a od roku 2009 aj v databáze SCOPUS. Botanická záhrada UPJŠ ma Herbár, ktorý eviduje cez 40 tisíc herbárových položiek. V edukačnej činnosti zabezpečuje výučbu botanických a ekologických predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania. 

Osvetovú a kultúrnu činnosť realizuje prostredníctvom stálych expozícii, tematických výstav, otvorených dni, akciami k poznávaniu bioty a environmentálnými akciami k výchove, ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaniu trvalo udržateľného  využívania biodiverzity.

  

  Botanická záhrada UPJŠ spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Je vedeckým pracoviskom CITES, záchytným strediskom AŽP MŽP SR, členom BGCI a EuroGard.  
Posledná aktualizácia: 28.05.2018