Prejsť na obsah

História a súčasnosť

8minút, 28sekúnd

Základné fakty a poslanie

 • Botanická záhrada (BZ) je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v širšom zmysle vzdelávacia a kultúrna ustanovizeň regiónu východného Slovenska s národným a medzinárodným významom
 • rozlohou 30 hektárov, skleníkmi na ploche 3500 m2 a zbierkovým fondom vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku; rastlinné spoločenstvá v areáli botanickej záhrady dopĺňajú vzácne a ohrozené druhy živočíchov, ktoré tu našli svoj domov
 • nachádza sa tu najväčšia zbierka kaktusov a cykasov na Slovensku; veľmi vzácne exempláre rôznych tropických a subtropických rastlín, napríklad unikátne orchidey, ako aj „živé skameneliny“, napríklad wolémia, ginko či sekvojovec
 • v zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite (CBD – Convention on biological diversity) je hlavnou náplňou činnosti BZ vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu
 • v synergii s Prírodovedeckou fakultou sa BZ podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní v regióne prostredníctvom výučby odborníkmi z BZ a poskytuje zázemie na realizáciu výučby botanických aj ďalších biologických disciplín
 • hlavné poslanie botanickej záhrady v oblasti vzdelávacej a popularizačnej činnosti je zamerané na podporu výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom stálych expozícií a výstav, ako aj súťaží pre základné školy; tieto aktivity sa významnou mierou podieľajú aj na vzdelávaní a rozvoji kultúrneho povedomia dospelej populácie

Sídlo botanickej záhrady
Mánesova ulica č. 23, 043 52, Košice a priľahlý areál, mestská časť Košice – Sever
Ako sa dostať ku nám?

Významné medzníky v histórii Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

 • 5. máj 1950 – založenie botanickej záhrady (BZ) ako Botanického ústavu Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, dočasným riaditeľom sa stáva Dr. Jozef Rácz
 • jar 1951 – začiatok výstavby skleníkov podľa projektu firmy Hontsch z Děčína, najvyšší skleník bude mať výšku 12 m
 • 1. január 1953 – prechod BZ pod pripravovanú Slovenskú akadémiu vied
 • 1953 – vybudovaná najstaršia stavba v BZ Rozhľadňa (nazývaná aj Strážna veža alebo Strážny domček) s výškou 6 m a s nádherným výhľadom na Košickú kotlinu s riekou Hornád
 • 12. december 1954 – botanická záhrada sa zapája do medzinárodnej výmeny semien a vydáva svoj prvý výmenný zoznam semien Index Seminum
 • 1955 – Botanická záhrada SAV v Košiciach je jediná v Československu, ktorá má vlastné biochemické oddelenie
 • 1956 – Botanická záhrada má aktuálne rozlohu 56 ha
 • 1957 a neskôr – výskum mutačného šľachtenia sa realizuje pomocou vlastného gama poľa
 • 1958 – oklieštenie pozemkov BZ výstavbou Výskumného ústavu baníckeho a hutníckeho SAV
 • 14. október 1958 – slávnostné otvorenie skleníkov botanickej záhrady (tri veľké a sedem pripojených menších)
 • 31. december 1959 – delimitácia BZ na vznikajúci Pedagogický inštitút v Košiciach
 • 1960 – návštevnosť BZ dosiahla  8700 návštevníkov z Československa a okolitých krajín
 • 1. január 1964 – BZ pričlenená k Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 1964 – vybudované definitívne betónové pareniská a generálna oprava záchytnej studne
 • 1965 – víno z Botanickej záhrady „Kamenoružiak červený“ získava 3. cenu a čestné uznanie na oblastnej výstave vín v Sobranciach
 • 1965 – BZ UPJŠ sa prvýkrát zúčastňuje celoštátnej výstavy okrasného záhradníctva v Olomouci
 • február 1969 – komplexné dokončenie administratívnej budovy BZ, časť priestorov s posluchárňami, laboratóriami a pracovňami patrí Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
 • 1971 – vyšľachtenie odrody Trifolium pratense ʼDargovʼ pracovníkmi BZ UPJŠ
 • 1982 – vychádza prvé Enumeratio Plantarum, zoznam zbierkových fondov BZ UPJŠ, neskoršie pod názvom Catalogue of Plant Collections
 • 1989 – vydaný  katalóg zbierkového fondu, Catalogue of Plant Collections no. 2
 • 1990 – prestavba vstupnej haly BZ
 • 1990-1991 – vznesené požiadavky reštituentov na pozemky areálu BZ (riešené prenájmom pozemkov od reštituentov)
 • 1991 – ukončenie úprav miestností pre uskladnenie a prácu s herbárom
 • 1991 – začiatok vydávania medzinárodného botanického časopisu Thaiszia – Journal of Botany (v r. 2020 vyšiel 30. ročník časopisu)
 • 1991 – 1992 – výstavba ôsmych pestovateľských skleníkov, z toho štyroch vykurovaných
 • 1992 – 1993 – uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia v expozičných skleníkoch
 • 2000 – zrealizovaný projekt Ekologickej náučnej plochy podľa návrhu prof. Ivara Otrubu
 • 21. marec 2002 – BZ je vyhlásená za zákonom chránený areál
 • apríl 2006 – spustenie programu biologickej ochrany rastlín v expozičných skleníkoch
 • 2007 – BZ UPJŠ bola zaregistrovaná v medzinárodnom systéme International Agenda Botanic Gardens Conservation International
 • máj – jún 2008 – prvý ročník výstavy (show) tropických motýľov v skleníku Viktória, v ďalších rokoch jednej z najúspešnejších tematických výstav
 • 2009 – prvý ročník výstavy orchideí, v danom aj v ďalších rokoch tiež veľmi úspešných výstav
 • máj 2010 – prvý ročník mimoriadne úspešnej série súťaží pre deti základných škôl Botanikiáda
 • jún 2012 a 2013 – košické podujatie GurmánFest sa uskutočňuje v priestoroch BZ
 • 17. – 19. máj 2013 – 11. národná výstava bonsajov a suiseki sa uskutočnila v BZ UPJŠ
 • 2013 – BZ sa podieľa na sprievodných podujatiach Európskeho hlavného mesta kultúry
 • 2013-2014 – realizácia Včelárskeho náučného chodníka s 13 tabuľami v areáli BZ
 • apríl 2014 – po dlhotrvajúcich vyčerpávajúcich jednaniach vysporiadanie pozemkových vzťahov v areáli BZ (odkúpenie šiestich hektárov od Dominikánskeho konventu, ktorý odmietal predĺžiť nájomnú zmluvu)
 • 24. október 2014 – BZ ocenená Cenou Košického samosprávneho kraja za vynikajúce výsledky transferu zhromaždených poznatkov z ríše rastlín medzi širokou verejnosťou s cieľom upevňovania trvalej udržateľnosti priaznivého životného prostredia
 • 2014-2015 – rekonštrukcia a modernizácia opláštenia hlavných skleníkov BZ
 • 2016-2017 – rekonštrukcia a automatizácia vykurovania v sústave skleníkov BZ
 • leto 2017 – rekonštrukcia pestovateľského skleníka „butik“
 • 2018 – spustená prvá mobilná aplikácia pre návštevníkov BZ na Slovensku
 • leto 2018 – modernizácia tzv. antúriového skleníka
 • august 2018 – vydanie suvenírovej 0,-€ bankovky s námetom skleníkov BZ UPJŠ pri príležitosti 60. výročia spustenia skleníkov do prevádzky
 • 19. – 28. október 2018 – v spolupráci s firmou flAVATAR sa uskutočnila prvýkrát výstava svetielkujúcich rastlín
 • júl – október 2019 – rekonštrukcia rozvodov elektriny a počítačových sietí, ako aj interiéru budovy, pestovateľského skleníka a jazierka v dolnej časti areálu
 • október 2019 – založenie občianskeho združenia BotaniKE, ktorého cieľom je pomáhať Botanickej záhrade UPJŠ a podporovať ju
 • 17. 6. 2020 – Slovenská pošta vydáva hárček s nominálnou hodnotou 2,80 € v cykle Ochrana prírody: „Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá“ s vyobrazením magnólie na známke a skleníkov BZ na hárčeku
 • august 2020 – prvýkrát sa uskutočnili 3 letné koncerty v Botanickej záhrade, na prvom koncerte zahralo združenie Musica Iuvenalis
 • september 2020 – vydaný katalóg zbierkového fondu Catalogue of Plant Collections no. 7
 • 3. – 4. september 2020 – Botanická záhrada uskutočnila vedeckú konferenciu „História a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody“ pri príležitosti 70. výročia BZ UPJŠ
 • 11. september 2020 – Botanickej záhrade UPJŠ bola udelená Cena rektora v kategórii Významný mediálny čin: za šírenie dobrého mena UPJŠ v Košiciach v rámci organizovania podujatí Botanickej záhrady pri príležitosti 70. výročia jej založenia a za významný mediálny ohlas na slávnostnú inauguráciu výročnej poštovej známky s botanickým motívom
 • 2021 – 2022 – rekonštrukcia budovy botanickej záhrady zahrňujúca zateplenie fasády, výmenu okien, dverí, osvetlenia a bleskozvodov, renováciu dvora, vybudovanie bezbariérového prístupu, vybudovanie návštevníckeho centra a kaviarne v celkovej hodnote 1,6 milióna eur.
 • jeseň 2022 – obnova prvkov záhradnej architektúry prostredníctvom občianskeho združenia BotaniKE, ktorá zahŕňala vybudovanie bylinkovej záhrady prispôsobenej imobilným a zrakovo postihnutým; vybudovanie novej oceľovej pergoly; vybudovanie nového posedenia v dolnej časti areálu a oprava 60 metrov dlhého oporného múrika.
 • zima 2022/2023 – spustenie novej služby Noc v džungli, ktorá predstavuje komentovanú prehliadku v skleníkoch po zotmení. Služba vznikla vďaka sponzorskému daru od spoločnosti VSE Holding, a.s., prostredníctvom ktorého sa počas jesene 2021 inštaloval audio-vizuálny systém do expozičných skleníkov

Riaditelia Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ