Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 2sekúnd

Vedecké projekty

• 1992 – 1994 Biológia vybraných ohrozených druhov východoslovenského regiónu: Scilla buekkensis, Fritillaria meleagris, Erythronium dens-canis, Leucojum vernum, Leucojum aestivum, Linaria alpina, Armeria alpina, Onobrychis montana (VEGA SR, vedúci projektu: S. Mochnacký)

• 1997 Štúdium mikroevolučných procesov v rode Taraxacum sect. Ruderalia (VEGA SR, vedúca projektu L. Mártonfiová).

• 2000 – 2002 VTP 324/2000 Revitalizácia vybraných ohrozených druhov flóry východného Slovenska: Trollius altissimus, Pulsatilla zimmermannii, Ferula sadleriana (vedúci projektu: S. Mochnacký)

• 2002 – 2004 VEGA 1/9206/02 Vybrané reprodukčné charakteristiky sexuálnych a apomiktických typov rastlín v rodoch Hypericum a Taraxacum (vedúci projektu: P. Mártonfi)

• 2005 – 2007 VEGA 1/2354/05 Mikroevolúcia rastlín na hraniciach areálov: rod Onosma v panónskej oblasti (vedúci projektu:  P. Mártonfi

• 2006 – 2008 VEGA 2/6054/26 Kritické taxóny flóry Slovenska z radov Asterales, Campanulales, Liliales, Poales a Violales. (vedúci projektu: K. Goliášová)

• 2008 – 2010 VEGA1/0012/08 Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae) (vedúci projektu: P. Mártonfi)

• 2009 – 2011 2/0026/09 Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae (vedúci projektu“ K. Goliášová

▪ 2011 – 2014 VEGA 1/0173/11 Paralelná evolúcia polyploidných taxónov v rode Onosma (Boraginaceae)(vedúci projektu: P. Mártonfi).

▪ 2011 – 2014 APVV – 0320-10 Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae. (vedúci projektu: K. Marhold)

▪ 2013 – 2014 VEGA 2/0071/13 Biosystematická revízia skupiny Sorbus hybrida (Rosaceae) v Karpatoch (vedúci projektu M. Perný)

▪ 2013 – 2017 APVV-0139-12  Druhová a genetická diverzita v čeľadi Brassicaceae – k lepšiemu pochopeniu evolúcie polyploidných komplexov (vedúci projektu: K. Marhold)

▪ 2015 – 2018 VEGA 1/0512/15 Evolučné procesy a reprodukčné stratégie v rode Onosma. (veduci projektu: V. Kolarčik)

▪ 2015 – 2018 VEGA 1/0163/15 Endopolyploidia vybraných taxónov rodov Trifolium a Lotus vo vzťahu k ich fyziologickým a produkčným parametrom (vedúci projektu: P. Mártonfi)

▪ 2019 – 2022 VEGA 1/0669/19 Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálnych-asexuálnych rastlinných skupinách (vedúci projektu: V. Kolarčik)

▪ 2019 – 2022 VEGA 1/0669/19 Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín (vedúci projektu: P. Mártonfi).

Nevýskumné projekty:

▪ 2010 – 2012 APVV LPP-0252-09 Botanikiáda (vedúca projektu B. Jurečková)

▪ 2017 – 2018 KEGA  Interaktívna zóna pre edukáciu na UPJŠ v Košiciach Botanická záhrada (ved. projektu S. Mochnacký, A. Fridmanová)

▪ 2020 – 2021 FMP-E/1901/1.1/020. (DENDRO) Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad / The use of woody plant collections of the botanical gardens (Interreg SK/HU).


Študuj na UPJŠ