Prejsť na obsah

Botanikiáda 2013

3minút, 55sekúnd

   Milí priaznivci projektu Botanikiáda, zvedavci smiley a všetci návštevníci tejto webovej stránky,

   pred troma rokmi sme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začali s realizáciou úspešného projektu Botanikiáda pre pedagógov biológie a žiakov základných škôl. Projekt si získal mnoho priaznivcov a záujem zo strany základných škôl prevýšil v minulých ročníkoch naše kapacitné možnosti. Teší nás toto zistenie, utvrdilo nás v tom, že práca už so žiakmi základných škôl má pre povzbudenie záujmu o štúdium prírodovedných disciplín veľký význam.

   Botanikiáda 2013 nesie podtitul „Staráme sa o prírodu, príroda sa stará o nás“. Naším prvoradým cieľom je usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu BOTANIKIÁDA talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia, zdravom životnom štýle a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

   Počas troch rokov projekt realizovala Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR.  V roku 2013 realizujeme prvýkrát projekt z vlastných zdrojov a za pomoci našich nových partnerov. Aby sa nám podarilo zachovať vysokú úroveň projektu z pohľadu obsahovej náplne a komplexného materiálneho zabezpečenia účastníkov, účasť v projekte je podmienená uhradením symbolického registračného poplatku, ktorý v sebe zahŕňa program pre účastníkov, zabezpečenie stravy – desiata, občerstvenie, obedové menu, pitný režim, tlačené pracovné materiály pre žiakov, propagačné materiály o projekte pre účastníkov a rastlinný materiál.

Po zaregistrovaní prvých sto základných škol bola registrácia ku dňu 25. februára 2013 ukončená.

   Projekt prebieha vo dvoch etapách. Prvá je plánovaná na mesiac apríl. V tomto období Vám bude elektronickou formou zaslaný prístupový kód ku krátkemu testu pre žiakov piateho ročníka v trvaní 30 min. Ten vybraní žiaci (podľa uváženia vyučujúceho, bez obmedzenia počtu) vyplnia a spätne odošlú na vyhodnotenie. Na základe výsledkov má právo vyučujúci rozhodnúť o výbere 1 resp. 2 žiakov (podľa zaslanej registrácie) na regionálne kolo do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Menoslov zúčastnených bude potrebné zaslať na adresu botanikiada@upjs.sk do konca apríla 2013.

   Druhá etapa bude prebiehať v priebehu mesiaca máj v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Tu máme pripravený samostatný program pre žiakov i učiteľov. Žiaci pod dohľadom našich pedagógov a zamestnancov budú súťažiť formou orientačnej hry v priestoroch Botanickej záhrady. Pre pedagógov máme pripravený program, v rámci ktorého im budú predstavené rôzne formy spolupráce pri vyučovacom procese, pripravené sú zaujímavé prednášky o nových poznatkoch v oblasti prírodných vied, recyklácie a význame zdravej životosprávy. Každý učiteľ dostane kolekciu rastlín a pre školu získa 50 % -tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ v termíne od zaslania registračného poplatku do konca kalendárneho roka .

   Žiakom a učiteľom bude po ukončení projektu uhradené cestovné na základe doložených cestovných dokladov.

   Dúfame, že aj tento rok si z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odnesiete nielen cenné rastliny a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

Váš realizačný tím Botanikiády –

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
Ing. Robert Gregorek, PhD.
Ing. Peter Fridman
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Dr. Ing. Peter Kelbel
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Renata Lišková a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

 

F O T O G A L É R I A

15. 5. 2013 22. 5. 2013 29. 5. 2013

 

Projekt podporili: 

   

 

Kontakt:
PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
Zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice

e-mail: botanikiada@upjs.sk
tel. 055/234 1171


Študuj na UPJŠ