Prejsť na obsah

Botanikiáda 2013

4minút, 9sekúnd

   Milí priaznivci projektu Botanikiáda, zvedavci a všetci návštevníci tejto webovej stránky,

   pred troma rokmi sme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začali s realizáciou úspešného projektu BOTANIKIÁDA pre pedagógov biológie a žiakov základných škôl. Projekt si získal mnoho priaznivcov a záujem zo strany základných škôl prevýšil v minulých ročníkoch naše kapacitné možnosti. Teší nás toto zistenie, utvrdilo nás v tom, že práca už so žiakmi základných škôl má pre povzbudenie záujmu o štúdium prírodovedných disciplín veľký význam.

   Botanikiáda 2013 nesie podtitul Staráme sa o prírodu, príroda sa stará o nás. Naším prvoradým cieľom je usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu BOTANIKIÁDA talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia, zdravom životnom štýle a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

   Počas troch rokov projekt realizovala Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR.  V roku 2013 realizujeme prvýkrát projekt z vlastných zdrojov a za pomoci našich nových partnerov. Aby sa nám podarilo zachovať vysokú úroveň projektu z pohľadu obsahovej náplne a komplexného materiálneho zabezpečenia účastníkov, účasť v projekte je podmienená uhradením symbolického registračného poplatku, ktorý v sebe zahŕňa program pre účastníkov, zabezpečenie stravy – desiata, občerstvenie, obedové menu, pitný režim, tlačené pracovné materiály pre žiakov, propagačné materiály o projekte pre účastníkov a rastlinný materiál.

Po zaregistrovaní prvých sto základných škol bola registrácia ku dňu 25. februára 2013 ukončená.

   Projekt prebieha vo dvoch etapách. Prvá je plánovaná na mesiac apríl. V tomto období Vám bude elektronickou formou zaslaný prístupový kód ku krátkemu testu pre žiakov piateho ročníka v trvaní 30 min. Ten vybraní žiaci (podľa uváženia vyučujúceho, bez obmedzenia počtu) vyplnia a spätne odošlú na vyhodnotenie. Na základe výsledkov má právo vyučujúci rozhodnúť o výbere 1 resp. 2 žiakov (podľa zaslanej registrácie) na regionálne kolo do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Menoslov zúčastnených bude potrebné zaslať na adresu botanikiada@upjs.sk do konca apríla 2013.

   Druhá etapa bude prebiehať v priebehu mesiaca máj v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Tu máme pripravený samostatný program pre žiakov i učiteľov. Žiaci pod dohľadom našich pedagógov a zamestnancov budú súťažiť formou orientačnej hry v priestoroch Botanickej záhrady. Pre pedagógov máme pripravený program, v rámci ktorého im budú predstavené rôzne formy spolupráce pri vyučovacom procese, pripravené sú zaujímavé prednášky o nových poznatkoch v oblasti prírodných vied, recyklácie a význame zdravej životosprávy. Každý učiteľ dostane kolekciu rastlín a pre školu získa 50 % -tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ v termíne od zaslania registračného poplatku do konca kalendárneho roka .

   Žiakom a učiteľom bude po ukončení projektu uhradené cestovné na základe doložených cestovných dokladov.

   Dúfame, že aj tento rok si z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odnesiete nielen cenné rastliny a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

Váš realizačný tím Botanikiády

PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
Ing. Robert Gregorek, PhD.
Ing. Peter Fridman
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Dr. Ing. Peter Kelbel
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Renata Lišková a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

 

F O T O G A L É R I A

15. 5. 201322. 5. 201329. 5. 2013

 

Projekt podporili: 

 

Kontakt:
PhDr. Beáta Jurečková, PhD.
Zodpovedná riešiteľka projektu Botanikiáda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice

e-mail: botanikiada@upjs.sk
tel. 055/234 1171


Študuj na UPJŠ