Prejsť na obsah

Botanikiáda 2014

3minút, 47sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla pred piatimi rokmi do života nový projekt BOTANIKIÁDA pre žiakov piateho ročníka ZŠ a ich učiteľov biológie. Projekt po svojej trojročnej realizácii s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva SR, v minulom roku získal nový rozmer vstupom partnerov. Aj napriek finančnej participácii samotných základných škôl, projekt nestratil na atraktivite a aj v roku 2014 sme zaznamenali Váš vysoký záujem, ktorý prevýšil naše kapacitné možnosti. Teší nás toto zistenie, utvrdilo nás v tom, že už práca so žiakmi základných škôl má pre povzbudenie záujmu o štúdium prírodovedných disciplín veľký význam.

Botanikiáda 2014 nesie podtitul „Ja prírodu“. Naším prvoradým cieľom bolo usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu BOTANIKIÁDA talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Chceli sme ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia, zdravom životnom štýle a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 7. do 11. 4. 2014. Zapojilo sa do neho 2405 žiakov zo 106 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili 20 pripravených  otázok, najúspešnejší boli v otázke „Kde rastie lekno biele?“ (správne zodpovedalo 86,3 % žiakov) a najviac problémov mali s otázkou „Čo je plodom ľuľka zemiakového?“ (správne zodpovedalo 27 % žiakov).  Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 14., 21. a 28. 5. 2014. Zúčastnilo sa na ňom 106 učiteľov a 206 žiakov.

Pre učiteľov bol pripravený program, počas ktorého sa dozvedeli o nových poznatkoch v oblasti prírodných vied, recyklácie a význame zdravej životosprávy a o novinkách pri pestovaní rastlín. Každý učiteľ dostal kolekciu rastlín a pre školu získal 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ do konca kalendárneho roka 2014. S pripravenými prezentáciami pre učiteľov vystúpili:

Mgr. Karolyiová – Nadácia Kosit,
p. Grega a PhDr. Ilenin – Slovenský zväz včelárov, Základná organizácie Košice,
Ing. Popaďáková – Zoecem Bystré,
Ing. Gregorek PhD. – Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach.

Na žiakov čakalo 6 stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Najúspešnejšími riešiteľmi regionálneho kola Botanikiády 2014 sa stali:

Gabriela Genčíková (ZŠ Mládežnícka 3, Košice – Šaca), Vojtech Velička (ZŠ s MŠ Zborov), Peter Čuj (ZŠ Nad medzou 1, Spišská N. Ves),

Jakub Ferenčák (ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok), Brian Bobela (ZŠ ul. 1. mája, Snina), Jakub Uhrin (ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok), Alexandra Dzurillová (ZŠ Kúpeľná 2, Prešov),

Ema Lenárthová (ZŠ s MŠ Školská 20, Margecany), Dominik Pjatak (ZŠ s MŠ Školská 20, Margecany), Zuzana Bezeková (ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou), Karolína Nullasová (ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde).

Dúfame, že aj tento rok si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli nielen kolekciu rastlín a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

Váš realizačný tím Botanikiády

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Dr. Ing. Peter Kelbel
Ing. Robert Gregorek, PhD.
Ing. Peter Fridman
Ing. Martin Suvák, PhD.
Renáta Lišková a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

F O T O G A L É R I A

14. 5. 201421. 5. 201428. 5. 2014

 

Projekt podporili:

 

Kontakt:
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Mánesova č. 23
043 52 Košice
botanikiada@upjs.sk
055/234 1672


Študuj na UPJŠ