Prejsť na obsah

Pokonferenčné exkurzie / Post-conference excursions

8minút, 11sekúnd

1. Prehliadka skleníkov BZ – 4. 9. 2020 – piatok o 9.00

Skleníky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach boli dobudované a verejnosti sprístupnené v októbri 1958. Rozprestierajú sa na ploche 3500 m2, ktoré v súčasnosti tvorí 6 expozičných a 10 pestovateľských skleníkov. Výškové expozičné skleníky sú symetricky rozložené, sú 30 m dlhé, 12 m široké a 9 m vysoké. Najvyšší zo sústavy skleníkov je stredný spojovací skleník, ktorého výška je 13,5 m. Skleník s najvyššou teplotou a aj vzdušnou vlhkosťou je tropický skleník, ktorý dostal pomenovanie podľa tropického lekna Viktória. Ďalšie dva bočné expozičné skleníky slúžia bohatej zbierke kaktusov a sukulentov, ktorá je najväčšia na Slovensku (zahŕňa viac ako 750 taxónov sukulentných rastlín s viac ako 11 tis. jedincami) a subtropickým úžitkovým rastlinám. V roku 2014 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii vonkajšieho opláštenia troch najvyšších expozičných skleníkov a v roku 2016 k rekonštrukcii ústredného kúrenia a modernizácii a automatizácii vykurovacieho systému. Po ukončení týchto prác nasledovalo budovanie expozícií rastlín s prihliadnutím na ich pôvod a podobné nároky na pestovanie a udržiavanie. V súčasnosti tvorí zbierku tropických a subtropických rastlín botanickej záhrady viac než 2000 taxónov z celého sveta.
Sprievodcom po skleníkoch bude A. Fridmanová a M. Vasiľ.

1. Excursion in the greenhouses of the Botanical Garden, 4th September 2020 – Friday, 9.00am

The construction of the greenhouses of Botanical Garden of P. J. Šafárik University was completed in October 1958 and since then they have been open to public. The area of greenhouses is 3500 m2, the complex comprises 6 exposition and 10 cultivation greenhouses. High-rise greenhouses are placed symmetrically, they are 30 m long, 12 m wide and 9 m high. The highest greenhouse of the complex, the central connecting greenhouse, reaches the height of 13.5 m. Tropical greenhouse is the greenhouse with the highest temperature and humidity. It bears the name of the tropical water lily Victoria. There are further two side exposition greenhouses. One of them exhibits a very rich collection of cactuses and succulent plants, the biggest one in Slovakia (it comprises more than 750 taxa of succulent plants with more than 11 thousand of individuals). The second one is devoted to subtropical utility plants. In 2014 large modernization of external sheathing of the three highest exposition greenhouses was carried, followed by the modernization and automatization of heating system in 2016. After these works were completed the building of expositions considering the origin and demands of plants followed. At the present the collection of tropical and subtropical plants in the Botanical Garden comprises more than 2000 taxa from the whole world.

The excursion in the greenhouses will be guided by A. Fridmanová a M. Vasiľ.

2. Exkurzia na trase Botanická záhrada – Čermeľ – Kavečany – Hradová – 4. 9. 2020 – piatok o 10.00

Na území mesta Košice sa stretávajú hranice štyroch fytogeografických celkov: najväčšia časť mesta a intravilánu leží v Košickej kotline (Pannonicum) kým do okrajových častí mesta zasahujú aj Stredné Pohornádie, Slovenské rudohorie a Slanské vrchy (Carpaticum). Z hľadiska geomorfológie ležia Košice v Košickej kotline, pričom najsevernejšie okraje mesta sa už nachádzajú vo Volovských vrchoch a Čiernej hore. Trasa exkurzie povedie z areálu Botanickej záhrady do širšieho okolia mestskej časti Kavečany na lokality Čermeľ, Hradová a Kavečianska stráň. Tieto lokality sú botanicky veľmi dobre preskúmané, botanizovali tu známi botanici, napr. Josef František Brym, Pavel Sillinger, Ján Futák, Josef Dostál, Vlastimil Mikoláš, Eva Sitášová a mnohí ďalší.

Trasa sa začína na JV okraji Volovských vrchov. Z areálu Botanickej záhrady trasa povedie cez mestskú časť Sever až do vyústenia Čermeľskej doliny pri zastávke MHD Čermeľ. Prvý úsek trasy je zhodný s Náučným chodníkom Vrabčie skaly. Upravený chodník mierne stúpa dubovo-bukovým lesom a prekonáva asi 6 drevených alebo kovových mostíkov a láviek ponad malé úžľabiny. Vo vyšších častiach sa dubový les mení na bukový, pribúda popadané drevo obrastené machmi a drevokaznými hubami a objavujú sa prvé skalky, ktoré vytvárajú malý hrebienok. Rastú tu Polypodium vulgare, Campanula persicifolia, Neottia nidus-avis, Epipactis helleborineMonotropa hypopytis. Z hrebienka schádza chodník dole bukovým lesom až k záhradkárskej osade, kde popri živých plotoch rastú viaceré splanené druhy ako Robinia viscosaRudbeckia hirta a mnoho ruderálnych druhov. Miernym stúpaním chodník prichádza k zastávke MHD Vyhliadková veža, odkiaľ je krátka odbočka na prírodnú pamiatku Kavečiansku stráň, kde rastie masovo chránený a ohrozený druh Pulsatilla grandis a viaceré teplomilné druhy, napr. Linum flavum, Teucrium chamaedrys, Cota tinctoria a mnohé ďalšie. Po návrate k zastávke MHD vedie trasa po asfaltovej ceste dubovým lesom, kde popri ceste možno vidieť druhy Lactuca quercinaPoa nemoralis. Z asfaltovej cesty vedie odbočka na chodník ktorý lemuje výrazný hrebienok v dubovom lese. Z papradí je tu zastúpený rod Asplenium. Chodník obchádza Košický hrad a vychádza pri vyhliadkovej veži, kde je možný výstup na vežu, je tu bufet a trocha ďalej vyhliadková plošina s JV výhľadom na Košice. Pod vyhliadkovou plošinou je zarastajúce rúbanisko s druhmi ako Erechtites hieraciifolius a Dactylis polygama. Krátky zostup rúbaniskom a lesom a chodník vychádza na lesostepnú lúku, kde rastú viaceré teplomilné druhy ako Teucrium montanum, Stipa joannis, Libanotis pyrenaica, Campanula bononiensis, Pulsatilla grandis ale aj Gentiana cruciata, Anemone sylvestris, Linum austriacum, Taraxacum danubium, Epipactis atrorubens a mnohé ďalšie. Zostup brezovým lesíkom k zastávke MHD Štrbská.
Trasa meria približne 10 km, predpokladaný čas prechodu botanickým tempom sú 4 hodiny.
Sprievod a výklad zabezpečí M. Dudáš (vyššie rastliny) a M. Marcinčinová (lišajníky)

2. Excursion in the route Botanical Garden – Čermeľ – Kavečany – Hradová – 4th September 2020 – Friday, 10.00 am

In the territory of the town of Košice four phytogeographical units are meeting: the biggest part of the town belongs to Košická kotlina basin (Pannonicum), while marginal parts of the town reach Stredné Pohornádie valley, Slovenské rudohorie Mts. and Slanské vrchy Mts. (Carpaticum). From the point of view of geomorphology, the town of Košice lies in Košická kotlina basin, while the northernmost margin of the town is the part of Volovské vrchy Mts. and Čierna hora Mt. The route of the excursion will be led from the area of the Botanical Garden to wider surroundings of the town district Kavečany to the localities Čermeľ, Hradová and Kavečianska stráň hillside. These sites are familiar in botanical world – they were studied well-known botanists as Josef František Brym, Pavel Sillinger, Ján Futák, Josef Dostál, Vlastimil Mikoláš, Eva Sitášová and many others.

The route starts in SE margin of Volovské vrchy Mts. From the site of the Botanical Garden the route will lead across the town district Sever as far as the mouth of Čermeľ valley near the „Čermeľ“ public transport stop. The first part of the route is identical with the educational trail „Vrabčie skaly (sparrow rocks). The adapted pathway slightly ascends across the oak and beach forest and overcomes around 6 wooden or metal bridges over small gorges. In its upper part the oak forest is replaced by the beech one, the amount of fallen wood overgrown with mosses and wood-decaying fungi increases. First rocks forming small crest appear. The following species are found there: Polypodium vulgare, Campanula persicifolia, Neottia nidus-avis, Epipactis helleborine and Monotropa hypopytis. From the crest the pathway descends across the beech forest as far as the allotted gardens. There, close to hedges, numerous species that went wild, as Robinia viscosa and Rudbeckia hirta and many ruderal species are found. Mild rise leads the pathway to the „Vyhliadková veža“ public transport stop. From this place there is a turn leading to natural sight Kavečianska stráň. It is the locality with mass occurrence of protected and endangered species Pulsatilla grandis and numerous thermophilous species, e.g. Linum flavum, Teucrium chamaedrys, Cota tinctoria and many others. After the return to the public transport stop the route keeps the tarmac road across the oak forest. Along the road the species as Lactuca quercina and Poa nemoralis can be found. From the road there is a turn to the pathway lining a conspicuous crest in the oak forest. Of the ferns the genus Asplenium grows here. The pathway leads round the Košický hrad castle and reaches the observation tower. Ascent to the tower is possible. There is a buffet and a viewing platform with SE view of Košice. Under the viewing platform there is an overgrowing clearing with the species Erechtites hieraciifolius and Dactylis polygama and others. Short descent across the clearing and the forest follows and the pathway comes out to a forest-steppe meadow with several termophilous species, as Teucrium montanum, Stipa joannis, Libanotis pyrenaica, Campanula bononiensis, Pulsatilla grandis ale aj Gentiana cruciata, Anemone sylvestris, Linum austriacum, Taraxacum danubium, Epipactis atrorubens and many others. The ascent through the birch forest follows and the route ends at the „Štrbská“ public transport stop.
The rout is about 10 km long, the expected time of the excursion (botanical tempo is supposed) is 4 hours.
The excursion will be lead by M. Dudáš (higher plants) and M. Marcinčinová (lichenes)

  

Lokalizácia exkurzie a exkurzná trasa (fialová čiara) / Localization of excursion and excursion rout (purple line)

 


Študuj na UPJŠ