UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Privítanie / Invitation

    
Milé kolegyne a kolegovia!
Napriek súčasnej zložitej situácii kvôli koronavírusu stále dúfame, že sa konferencia v septembri uskutoční. Predĺžili sme termíny na registráciu a zaslanie abstraktu až do konca júna. Pokiaľ by v septembri boli stále nejaké problémy s mobilitou a podobne, bude možná účasť na konferencii aj telekonferenčne (rátame s tým hlavne pre zahraničných účastníkov, ak by bolo stále obmedzené cestovanie medzi štátmi). Nové termíny sú zverejnené v príslušnej sekcii nášho webu.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie!

    Piateho mája  2020  si pripomíname 70 rokov od založenia Botanickej záhrady v Košiciach. Pôvodne bola Botanická záhrada (BZ) súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva a následne ďalších inštitúcií, až sa v roku 1964 stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. História košickej botanickej záhrady mala svoje lepšie aj horšie obdobia, menilo sa jej postavenie, ciele aj zámery ďalšieho rozvoja. V súčasnosti je Botanická záhrada UPJŠ vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v širšom zmysle významná vzdelávacia a kultúrna ustanovizeň regiónu východného Slovenska s národným aj medzinárodným aspektom. Botanická záhrada má svoje poslanie vo vzdelávaní študentov univerzity, ale aj žiakov základných a stredných škôl ako aj v popularizácii vedeckých poznatkov z oblasti biológie a ekológie medzi širokými vrstvami obyvateľstva. V zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite je hlavnou náplňou činnosti BZ vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu. Preto aj výročná konferencia „70 rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach“ je zameraná na históriu a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody. Záštitu nad konferenciou prijal rektor UPJŠ, pán prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a pozvané prednášky prednesú významné osobnosti botaniky zo Slovenska i zo zahraničia. Dovoľte mi preto, aby som Vás ako riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ pozval na túto konferenciu a aby sme spolu prežili pracovné aj slávnostné chvíle a dôstojným spôsobom si pripomenuli 70. výročie tejto inštitúcie. Teším sa na stretnutie!

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.


Dear colleagues!
Despite the current difficult situation due to the coronavirus, we still hope that the conference will be held in September. We have postponed the deadlines for registration and abstract submission to the end of June. If there are still problems with mobility or something like that in September, it will also be possible to attend the conference by means of teleconference (we are counting on this, especially for foreign participants, if travel between countries is still limited). New dates are announced in the relevant section of our website.
Thank you for your understanding and we look forward to meeting you!    

    On 5th May 2020 we commemorate the 70th anniversary of the foundation of Botanical Garden in Košice. Initially the Botanical Garden was a part of the University of Agricultural and Forestry Engineering and later of further institutions. Since 1964 it has belonged to the University of Pavol Jozef Šafárik in Košice. The history of the botanical garden in Košice is composed of both better and worse periods. In the duration of its existence its position, goals and the development intentions were changing. Nowadays Botanical Garden of P. J. Šafárik University represents a scientific and educational department of the University. In a wider sense it is an important educational and cultural institution of the region of east Slovakia with both national and international aspects. The Botanical Garden plays its roles in the education of university students as well as primary and secondary school pupils, but also in the popularization of scientific knowledge from the fields of biology and ecology among wider population. In the sense of international Convention on Biological Diversity the main contents of the activities of the Botanical Garden is the scientific and research work aimed at the concentration and the study of the phytogenefund of both endangered and common species all over the world with special stress to the endangered species of Carpathians and Pannonia. Therefore, the anniversary conference: “70 years of Botanical Garden of P. J. Šafárik University in Košice” is focused on the history and the present of the botanical research and nature conservation. The conference is held under the auspices of rector of P. J. Šafárik University, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. and the invited lectures will be presented by important personalities from the field of botany from Slovakia and abroad. Therefore, as a director of the Botanical Garden I am taking the liberty of inviting you to this conference in order to spend both working and ceremonial moments together and to commemorate the 70th anniversary of this institution in a respectable manner.

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.


Posledná aktualizácia: 30.04.2020