Prejsť na obsah

Miesto konania konferencie / Conference venue

5minút, 17sekúnd

Vitajte v Košiciach, v metropole východného Slovenska!

Košice sú mesto s bohatou históriou, prvé zmienky o ňom siahajú až do 13. storočia. Historické centrum tvorí najväčšia pamiatková rezervácia s najväčším kostolom na Slovensku – Dómom svätej Alžbety. Veľký stavebný rozmach nastal v 20. storočí, kedy okolo centra vyrástlo niekoľko panelových sídlisk. Dnes sú Košice druhým najväčším mestom na Slovensku a vďaka prestížnym titulom sú známe aj vo svete. V roku 2013 boli európskym hlavným mestom kultúry, v roku 2016 európskym mestom športu a v roku 2019 európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Mesto žije bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým životom počas celého roka. Významné podujatia ako napríklad Art Film Fest a najstarší maratón v Európe – Medzinárodný Maratón Mieru sú veľmi populárne. Prajeme Vám príjemný pobyt.

Welcome to Košice, the metropolis of Eastern Slovakia!

Košice is a town with a rich history. It is first mentioned in the 13th century. The historic centre is the largest protected heritage area with the largest church in the country – the St. Elizabeth Cathedral. There was a great building boom in the communist era, when several concrete housing estates grew around the centre. Today Košice is the second largest town in Slovakia and thanks to its prestigious titles it is known also in the world: In 2013 the European Capital of Culture, in 2016 the European City of Sport and in 2019 the European Volunteering Capital. The city enjoys a rich cultural, social and sporting life all the year. Major events such as the Art Film Fest and the oldest marathon in Europe – the International Peace Marathon are very popular. We wish you a pleasant stay.

Užitočné odkazy / Useful links:
https://www.visitkosice.org
https://www.kosiceregion.com
http://www.mickosice.sk
https://slovakia.travel/kosice

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Významná vzdelávacia inštitúcia s vyše 60 ročnou históriou. Poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelanie vo vedných odboroch medicínskych, prírodovedných, humanitných, právnych, spoločenských a behaviorálnych, vo všetkých troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Univerzitu tvorí päť fakúlt (Lekárska, Prírodovedecká, Právnická, Fakulta verejnej správy a Filozofická) a viacero univerzitných pracovísk. Univerzita ponúka 96 študijných programov v bakalárskom stupni štúdia, 64 v magisterskom a viacero certifikovaných intredisciplinárnych blokov. Buduje významné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá a na jej pôde pôsobí niekoľko špičkových vedeckých tímov.

P. J. Šafárik University in Košice

An important educational institution with more than 60 years history. It offers complex university education in the field of medicine, natural history, humane, juridical and behavioural sciences in all three degrees: bachelor, master and doctoral. The University is formed by five faculties (Faculty of Medicine, Faculty of Science, Faculty of Law, Faculty of Public Administration and Faculty of Arts) and several departments. The University offers 96 study programmes in bachelor degree, 64 in master degree and several certified interdisciplinary blocks. It builds important scientific parks and research centres and there are several excellent scientific teams in its land.

Užitočné odkazy/ Useful links:
http://www.upjs.sk

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Konferencia sa koná pri príležitosti 70. výročia vzniku Botanickej záhrady UPJŠ. Botanická záhrada je výskumným a pedagogickým pracoviskom univerzity. Rozprestiera sa na ploche 30 ha, je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. V sústave skleníkov s rozlohou 3500 m2 sa nachádzajú expozície tropickej a subtropickej flóry. Vonkajší areál predstavujú expozície dekoratívnych, úžitkových, vodných rastlín ako aj voľnorastúcej domácej flóry na ploche cca 4 ha. Ostatnú časť tvorí arborétum s pôvodnými, ale aj exotickými druhmi drevín miernych oblastí Zeme. Botanická záhrada usporadúva každoročne viacero tematických výstav. Ročne prichádza do Botanickej záhrady cca 40-tisíc návštevníkov.

Botanical Garden of P. J. Šafárik University in Košice

The conference is held at the occasion of 70th anniversary of the foundation of the Botanical Garden. The Botanical Garden is a research and educational department of the University. Its area is about 30 ha and it is the largest botanical garden in Slovakia. In the greenhouses with the area 3500m2 there are the expositions of tropical and subtropical flora. In the outer part there are expositions of decorative, utility and water plants and also the exposition of wild domestic flora at the area about 4 ha. The rest of the area of the Botanical Garden belongs to arboretum with both indigenous and exotic woody plants of mild climatic zones. Botanical Garden prepares several thematic exhibitions each year. About 40 000 of visitors comes to the Botanical Garden per year.

Užitočné odkazy/ Useful links:
/pracoviska/botanicka-zahrada

Technicom

Rokovacie priestory sa nachádzajú v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom, ktorý poskytuje priestor pre spájanie vedy s praxou. Podporuje širokospektrálnu, účinnú a vzájomne prospešnú výskumnú a vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe, zabezpečuje transfer výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej praxe a podporuje vznik a rozvoj podnikov. Poskytuje inkubačné prostredie pre vznik a rozvoj inovatívnych startup a spin-off firiem.

Technicom

Conference halls are found in University Scientific Park Technicom, which offers the space for the linking of science with practice. It supports the broadscale, effective and mutually beneficial research and developmental cooperation among the workplaces of Universities and Academy of Science and relevant institutions from social and economic practice. It enables the transfer of research and development results to economic and social practice and supports the rise and growth of enterprises. It offers incubation environment for the rise and growth of innovative startup and spin-off firms.

Užitočné odkazy/ Useful links:
https://www.uvptechnicom.sk/


Študuj na UPJŠ