Prejsť na obsah

Konferenčný poplatok / Registration fee

1minút, 58sekúnd

Poplatok (okrem sprevádzajúcich osôb) zahŕňa: vstup na celé rokovanie konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, účasť na záhradnej slávnosti, účasť na exkurziách / Conference fee (except for accompanying persons) includes: admission to the whole conference program, conference materials, refreshments during breaks, participating at the Garden party and on the excursions.

Riadni účastníci / Regular participants:

Včasné zaplatenie / Early payment (najneskôr do: / deadline: 31th July 2020): 60,- €
Oneskorené zaplatenie / Later payment (najneskôr do: / deadline: 31st August 2020): 80,- €
Platba v hotovosti pri registrácii / Payment on registration (3rd September 2020): 100,- €

Doktorandi, študenti, dôchodcovia / PhD., Mgr. or Bc. students, retired:

Včasné zaplatenie / Early payment (najneskôr do: / deadline: 31th July 2020): 30,- €
Oneskorené zaplatenie / Later payment (najneskôr do: / deadline: 31st August 2020): 40,- €
Platba v hotovosti pri registrácii / Payment on registration (3rd September 2020): 50,- €

Sprevádzajúce osoby / Accompanying person: 30,- €
(účasť na otvorení a záhradnej slávnosti 3. 9. 2020, účasť na exkurziách 4. 9. 2020; bez konferenčných materiálov a bez účasti a občerstvenia počas pracovného rokovania) / (participating at Opening ceremony and Garden party 3rd September 2020, participation on excursions 4th September 2020, without conference materials, without participating and refreshments during other conference program)

Platobné podmienky pre konferenciu / Payment method for conference

Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR (Euro) / All payments must be made in EUR (Euro)
Platba by sa mala uskutočniť bankovým prevodom / Payment should be made by bank transfer
Účastníci – platitelia zodpovedajú za akékoľvek bankové poplatky spojené s platbou / Participants – payers are responsible for any bank charges associated with the payment

Informácie o bankovom prevode / Bank transfer information:
Názov banky / Bank name: Štátna pokladnica
Adresa banky / Bank address: Radlinského 6929/32, 811 07 Bratislava, Slovensko
Názov účtu (príjemca) /Account name (beneficiary): UPJŠ v Košiciach
Číslo účtu / Account number: 7000074351
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Variabilný symbol / kód triedenia / referencie platiteľa /
Variable symbol / classification code / payer reference: 190160

Ako poznámku o platbe uveďte svoje priezvisko a konferencia BZ (informácie pre príjemcu) /Include your surname and conference BG (payee information) as a payment note

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa platieb, napíšte nám e-mail / If you have any questions about payments, please email: agnesa.klimova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ