Prejsť na obsah

Pozvané prednášky / Invited speakers

1minút, 37sekúnd

Hlavná prednáška / Main lecture

♦ prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
   riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ / director of Botanical Garden UPJŠ

Sedemdesiat rokov Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Seventy years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Pozvané prednášky / Invited speakers

♦ prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
   podpredseda SAV – Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Botanický ústav SAV v Bratislave / Vice President of Slovak Academy of Science (SAS) – Plant Science and Biodiversity Centre, Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Biodiversity informatics – možnosti globálnych informačných zdrojov pri štúdiu biodiversity / Biodiversity informatics – possibilities of global information sources in biodiversity studies

♦ prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
   vedúci Katedry botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava / Head of Department of the Botany, Faculty of Science, Comenius University, Bratislava

Fytoindikácia environmentálnej mutagenézy v podmienkach in situ / Phytoindication of environmental mutagenesis in the in situ condition

♦ Ing. Renáta Borošová
   kurátorka herbára (Ázia), Department of Identification and Naming, Royal Botanic Gardens Kew / herbarium curator (Asia), Department of Identification and Naming, Royal Botanic Gardens Kew

Cez hory, cez doly – Ranunculaceae vo svete a na Novej Guinei / Through the mountains, across the valleys – Ranunculaceae in the world and in New Guinea

♦ doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
   kurátor vonkajších expozícií BZ, Přírodovědecká fakulta UK, Praha / curator of outdoor expositions of Botanical Garden, Faculty od Science, Charles University, Praha

120 let Botanické zahrady PřFUK Na Slupi v Praze / 120 years of Botanical Garden of Faculty of Science, Charles University, Praha

♦ doc. RNDr. Patrik Mráz, PhD.
   kurátor herbára PRC
, Přírodovědecká fakulta UK, Praha / curator of PRC Herbarium, Faculty od Science, Charles University, Praha
Herbárové zbierky a ich úloha v štúdiu globálnych zmien / Herbarium collections and their role for the study of global environmental changes


Študuj na UPJŠ