Prejsť na obsah

Vedecký výbor / Scientific Committee

0minút, 40sekúnd

Predseda / Chairman:
Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, riaditeľ / Botanical Garden of UPJŠ in Košice, director

Členovia / Members:

Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach / Faculty of Science, P. J. Šafárik University in Košice
Ústav biologických a ekologických vied / Institute of Biology and Ecology
Katedra botaniky, vedúci katedry / Department of Botany, Head of the Department

Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Botanický ústav SAV v Bratislave / Plant Science and Biodiversity Centre, Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave / Faculty of Science, Comenius University in Bratislava
Katedra botaniky, vedúci katedry / Department of Botany, Head of the Department


Študuj na UPJŠ