Prejsť na obsah

Zborník príspevkov / Proceedings

0minút, 41sekúnd

Kompletné príspevky z konferencie budú publikované v časopise BZ UPJŠ v Košiciach, Thaiszia – Journal of Botany, indexovanom v databázach WOS/Biological abstracts, SCOPUS a ďalších. / Whole contributions from the conference will be published in the journal of Botanical Garden of P. J. Šafárik University in Košice, Thaiszia – Journal of Botany,  indexed in the databases WOS/Biological abstracts, SCOPUS and others.
 

Príspevky je potrebné zaslať na adresu redakcie thaiszia@upjs.sk emailom, najneskôr do 31. októbra 2020. Príspevky musia spĺňať pokyny pre autorov a prejdú štandardným recenzným pokračovaním v redakcii časopisu. / The contributions should be sent by e-mail to the address of the Editorial Office: thaiszia@upjs.sk, no later than 31 October 2020. The contributions should follow the guide to authors and will undergo the standard review process.


Študuj na UPJŠ