Prejsť na obsah

Program konferencie / Programme of conference

5minút, 25sekúnd

 

Program konferencie 70 rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

3. 9. 2020 – štvrtok
(Dress code: semi formal, rokovací jazyk: slovenčina a čeština)

Slávnostná časť konferencie

08.30 – 09.30 Prezentácia účastníkov 

09.30  Otvorenie, privítanie hostí
09.40 Hlavná prednáška: Pavol MártonfI: Sedemdesiat jedinečných rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
10.10  Pozdravy hostí
10.40  Odovzdávanie ocenení
11.10 Kultúrne vystúpenie
11.30 – 12.30 Obed

Pracovná časť konferencie

Rokovanie konferencie prebieha v dvoch paralelných sekciách A a B

12.30 – 13.50

Blok 1A  História a súčasnosť botaniky 
12.30   Lubomír Hrouda: 120 let Botanické záhrady Přírodovědecké fakulty UPK Na Slupi v Praze (pozvaná prednáška)
12.50  Eva Sitášová: História prírodovedných zbierok Východoslovenského múzea a činnosť Prírodovedného klubu v Košiciach v rokoch 1932-1938
13.10  Lenka Mártonfiová, Matej Dudáš, Pavol Mártonfi: Herbár Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach – časť botanickej histórie regiónu východného Slovenska
13.30 Pavel Širka, Katarína Godovičová, Patrícia Singh, Katarína Mišíková:  Bryologický výskum na Slovensku: história, súčasný stav, výzvy a perspektívy
Blok 1B  Ekologické a environmentálne štúdie
12.30 Martin Bačkor, Michal Goga: Lišajníky v extrémnom prostredí
12.50 Karol Mičieta: Fytoindikácia environmentálnej mutagenézy v podmienkach in situ (pozvaná prednáška)
13.10 Patrik Mráz: Herbárové zbierky a ich úloha v štúdiu globálnych zmien (pozvaná prednáška)
13.30  Barbora Kyzeková, Silvia Žemlová: Spoločenstvá snehových výležísk ako bioindikátory zmeny klímy v Tatrách

13.50 – 14. 10
Prestávka s občerstvením

14.10 – 15.30

Blok 2A  Taxonómia a biodiverzita 
14.10   Renata Borosova: Cez hory, cez doly, Ranunculaceae vo svete a na Novej Guinei (pozvaná prednáška)
14.30 Pavol Eliáš, jr.: Revízia rozšírenia a cenológie druhu Ranunculus pedatus na Slovensku
14.50 Erika Mňahončáková: Chilli papričkyv kolekciách Botanickej záhrady SPU v Nitre
15.10 Terézia Beck, Svetlana Gáperová, Ján Gáper, Kateřina Náplavová, Mária Piknová, Peter Pristaš: Využitie molekulových metód na identifikáciu drevných húb atakujúcich živé dreviny
Blok 2B  Manažment zbierok v arborétach a botanických záhradách
14.10 Monika Lachmannová, Alena Salašová: Hodnotenie drevín v chránenom areáli Hrádocké arborétum
14.30 Robert Gregorek: Skúsenosti s prevádzkou umelých vodných prvkov v Botanickej záhrade UPJŠ. Sortiment rodu Nymphaea a vybraných druhov makrofytov s ekologickým aj estetickým prínosom pre okrasné jazierka
14.50 Peter Ferus, Peter Hoťka, Dominika Košútová, Jana Konôpková: Zbierka javorov (Acer sp.) Arboréta Mlyňany ÚEL SAV ako zdroj perspektívneho rastlinného materiálu pre mestské výsadby
15.10 Martin Suvák: Od chemickej k biologickej ochrane – zmeny v stratégii boja so škodcami v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

15.30 – 15.40 Prestávka s občerstvením

15.40 – 16.10
Blok 3  Postery

 • Miriam Bačkorová, Miriam Gaľová, Eva Petrovová: Effect of plant extract Ginkgo biloba L. using the CAM model
 • Gennadiy Budnikov, Andriy Mihaly: Regarding the basic principles of genetic diversity protection in the Ukrainian Carpathians
 • Jarmila Eftimová: Fruit, stem Prunus avium (L.) and Cerasus vulgaris (Mill.) as a source of exogenant antioxidants
 • Pavol Eliáš Jr.: Návrat strateného syna: Stipa smirnovii opätovne potvrdený pre flóru Slovenska
 • Andrea Fridmanová, Martin Pizňak, Beáta Jurečková: Botanical garden – an institution of practical education
 • Krzysztof Kapała, Józef Mitka: Rare, protected and endangered species of vascular plants in the collection of Botanical Garden of the Jagiellonian University 
 • Slavomír Kurhajec, Karin Kovalčíková: Antioxidant effect of plants of the genus Tagetes 
 • Augustin Lapoš, Ivan Šalamon: Introduction of growing medicinal and aromatic plants at the Prešov University fields in Prešov, Slovakia 
 • Margaréta Marcinčinová: Lichen diversity in the Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University in Košice 
 • Lenka Mártonfiová: Botanical Garden of P. J. Šafárik University and plant karyology 
 • Marianna Paľová, Vladislav Kolarčik: Endopolyploidy variations in organs and tissues of Polytrichum formosum 
 • Martina Proškovcová, Eva Čonková, Peter Váczi, Zuzana Malinovská: Antibiofilmová aktivita vybraných rastlinných silíc čeľade Lamiaceae voči Candida albicans 
 • Ivan Šalamon, Maryna Kryvtsova, Myroslava Hrytsyna: Three Juniperus species – characteristic differences of essential oils and their properties for the distilling industry 
 • Ivan Šalamon, Gabriela Sabelli: The pattern of active substances accumulation in chamomile varieties under growing condition in Chullcuisa, Peru 
 • Jana Špulerová, Zita Izakovičová: Prírode blízke prvky ako indicator biokultúrnej hodnoty krajiny 
 • Lucia Ungvarská Maľučká, Jarmila Harvanová & Anna Uhrinová: Ophiocordyceps sinensis: “Winter worm-summer grass“
   

16.10 – 17.30

Blok 4A  Experimentálna botanika 
16.10   Karol Ujházy, Mariana Ujházyová, František Máliš, Marek Čiliak, Erika Gömöryová: Reakcia fytodiverzity a druhového zloženia na experimentálnu aplikáciu historického manažmentu a depozícií dusíka v dubovo-hrabových lesoch
16.30 Ivana Sarvašová, Ivan Lukáčik:  Prejavy pôvodov brezy svalcovitej  (Betula pendula Roth. var. carelica [Merklin] Hämet-Ahti) archivovanej v Arboréte Borová hora
16.50 Peter Paľove-Balang, Judita Kochjarová, Adriana Eliášová, Richard Hrivnák: Medziodborový výskum výskytu a ekofyziológie vodných makrofytov
17.10 Peter Kelbel:   Poškodenie plodov a semien vybraných druhov krov hmyzími škodcami
Blok 4B  Vzdelávanie, bioinformatika
16.10 Karol Marhold: Biodiversity informatics – možnosti globálnych informačných zdrojov pri štúdiu biodiverzity  (pozvaná prednáška)
16.30 Ľuboš Majeský, Pavol Mártonfi, Theodor C. H. Cole: Fylogenéza rastlín v skratke – stručné a prehľadné predstavenie fylogenézy rastlín formou postrov
16.50 Andrea Lešková, Andrea Fridmanová, Zuzana Compeľová: Neformálne vzdelávanie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
17.30  Záver prednáškovej časti

18.30            Záhradná slávnosť v Botanickej záhrade  (Garden Party)

(v prípade nepriaznivého počasia v jedálni BZ UPJŠ / in the case of bad weather it will take place in the dining hall of the Botanical Garden). Dress code: casual.

V rámci záhradnej slávnosti sa uskutoční prezentácia svetového sortimentu chilli papričiek spojená s ich degustáciou. Na všetkých hostí sa teší  Ing. Peter Gajdoštin (Březce, ČR), ktorý sa pod značkou „Dobrá semena CZ“ zaslúžil o sprístupnenie menej známych druhov a odrôd zelenín širokej verejnosti.
 

4. 9. 2020 – piatok

09.00        Prehliadka skleníkov a areálu BZ

11.00        Konferenčná exkurzia do Kavečian a na Hradovú

( podrobnejšie informácie o exkurziách )

 


Študuj na UPJŠ