Prejsť na obsah

Menovanie vedúcich výskumných skupín CKPV MediPark

0minút, 30sekúnd

Ná základe rozhodnutia dekana č. 5/2019, ktorým sa vydáva štatút CKPV MediPark LF UPJŠ a na základe rozhodnutia vedenia LF UPJŠ boli menovaní vedúci výskumných skupín CKPV MediPark v nasledujúcom zložení:

Farmakogenetika, individualizácia liečby, onkológia – prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

Kardiológia, metabolizmus, ateroskleróza a starnutie – prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Regeneračná medicína a bunkové terapie –

Neurobiologický výskum – prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Významné infekčné choroby a zoonózy – prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.


Študuj na UPJŠ