Prejsť na obsah

Základné informácie

6minút, 44sekúnd

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu zapojených účastníkov podporuje projekty zamerané na tieto typy mobilít:

 • mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov,
 • mobility žiakov a zamestnancov v OVP,
 • mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní,
 • mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých,

V oblasti mládeže: 

 • projekty mobility mladých ľudí, 
 • mládežnícke výmeny, 
 • projekty mobility pracovníkov s mládežou, 
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže.

KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Táto kľúčová akcia podporuje: 

 • partnerstvá pre spoluprácu vrátane kooperačných partnerstiev a malých partnerstiev, 
 • partnerstvá pre excelentnosť vrátane centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, učiteľskej akadémie a akcie Erasmus Mundus, 
 • partnerstvá pre inovácie vrátane aliancií a perspektívnych projektov, 
 • projekty budovania kapacít v oblasti mládeže, 
 • európske neziskové športové podujatia.


KA3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
Kľúčová akcia 3 zahŕňa mnoho akcií na podporu reformy politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré realizuje priamo Európska komisia alebo sa realizujú prostredníctvom osobitných výziev na predkladanie návrhov riadených Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Tieto akcie sú zoskupené do týchto oddielov: 

 • podpora tvorby európskych politík, 
 • podpora nástrojov a opatrení Únie na zvyšovanie kvality a transparentnosti, ako aj uľahčovanie uznávania zručností, kompetencií a kvalifikácií, 
 • dialóg o politike a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami, 
 • opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej a inkluzívnej realizácii programu, 
 • spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie, aktivity zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia.

Prečítajte si podrobnejšie informácie o štruktúre programu Erasmus+.

 • Mobilita študentov na účely štúdia 
 • Mobilita študentov na účely stáží 
 • Mobilita doktorandov
 • Mobilita zamestnancov na účely výučby 
 • Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy
 • Zmiešané intenzívne programy
 1. Administrácia programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach koordinuje aktivity programu, vypracuje priebežnú a záverečnú správu pre SAAIC – Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Referát pre zahraničné vzťahy nesie zodpovednosť aj za vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.
 

 1. Úlohy fakúlt a ostatných pracovísk UPJŠ v Košiciach

Fakulty zabezpečujú predovšetkým aktivity na akademickej úrovni, t.j. nadviazanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami, príprava medziinštitucionálnych zmlúv, výber študentov, príprava študijného programu pre prichádzajúcich študentov, uznanie štúdia v zahraničí, atď.

Programové krajiny
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú v EÚSeveromacedónska republika, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
Partnerské krajiny
Západný Balkán (región 1)Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora
Východné susedstvo (región 2)Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, územie Ukrajiny, ako ho uznáva medzinárodné právo
Krajiny južného Stredozemia (región 3)Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
Ruská federácia (región 4)Územie Ruska uznané medzinárodným právom
Región 5 ÁziaBangladéš, Bhután, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam

Krajiny s vysokými príjmami:
Brunej, Hongkong, Japonsko, Kórea, Macao, Singapur a Taiwan
Región 6 Stredná ÁziaAfganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan
Región 7 Blízky východIrak, Irán, Jemen Krajiny s vysokými príjmami: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
Región 8 Tichý oceánCookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, PapuaNová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor

Krajiny s vysokými príjmami:
Austrália, Nový Zéland
Región 9 Subsaharská AfrikaAngola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe demokratická republika, Zambia, Zimbabwe
Región 10 Latinská AmerikaArgentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela
Región 11 KaribikAntigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, a Trinidad a Tobago
Región 12 USA a KanadaSpojené štáty americké, Kanada
Región 13Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)
Región 14Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo
Indentifikačné údaje UPJŠ v rámci programu Erasmus+

Číslo Erasmus charty (Erasmus Charter for Higher Education) pre obdobie 2014 – 2020

67055-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

Číslo žiadosti o Erasmus chartu pre obdobie 2021 – 2027

101014964

PIC (Participant Identification Code) – pre centralizované projekty, napr. Budovanie kapacít, Jean Monnet, Znalostné aliancie, atď.

999885992

OID (Organization ID) – pre projekty hodnotené národnou agentúrou, napr. mobility jednotlivcov, Strategické partnerstvá, atď.

E10209027

Erasmus kód univerzity

SK KOSICE02

Partnerské univerzity

Informácie o partnerských VŠ (medziinštitucionálnych zmlúvach) v rámci KA131 sú relevantné do konca ak. roka 2021/2022. Aktuálne prebiehajú diskusie s partnerskými VŠ o obnovení, resp. uzatvorení, zmlúv na nové obdobie (t.j. 2022/2023 – 2028/2029). Väčšina zmlúv sa plánuje obnoviť, niektoré sa neobnovia a zároveň pribúdajú noví partneri.

Ohľadom partnerských VŠ na ak. rok 2022/2023 a 2023/2024 sa informujte u svojich Erasmus koordinátoroch a koordinátorkách na pracoviskách.

Informácie o partnerských VŠ (medziinštitucionálnych zmlúvach) a o počte mobilít v rámci KA107 odrážajú plány podľa pôvodne schválených projektov. Medzitým došlo a aktuálne dochádza k viacerým zmenám. Zároveň, spolupráca s VŠ v Rusku je pozastavená. Informácie ku KA171 budú aktualizované neskôr.

Informácie ohľadom aktuálneho stavu v spojitosti s KA107 poskytne Referát pre zahraničné vzťahy

Dokumenty a informácie

Usmernenia pre KA1 a KA2 v Turecku

Prečítajte si odporúčania od SAAIC pri realizácii kľúčových akcii 1 a 2 v spojitosti so zemetraseniami v Turecku.
UPJŠ Erasmus+ Factsheet

Informačný list obsahuje identifikačné údaje UPJŠ v rámci Erasmus+, zoznam koordinátorov na Referáte pre zahraničné vzťahy, termíny a dôležité odkazy.
Erasmus Charter for Higher Education 2021 -2027

ECHE oprávňuje UPJŠ participovať v programe Erasmus+
Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement opisuje zámery a spôsob implementácie programu Erasmus+ na UPJŠ.
Charta študenta programu Erasmus+

Charta študenta definuje práva a povinnosti študentov a študentiek participujúcich v programe Erasmus+.
Smernica č. 1/2020

Smernica opisuje spôsob administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ.
Podpora účastníkov mobilít s nedostatkom príležitostí

Prečítajte si metodické usmernenie o prístupe k osobám s nedostatkom príležitostí.
Príspevky nad rámec základných sadzieb

Príspevky nad rámec základných sadzieb zahŕňajú príspevok pre účastníkov s nedostatkom príležitostí a príspevok na zelené cestovanie.
Informácie ohľadom Covid-19

Na tomto odkaze nájdete usmernenia v spojitosti s implementáciou mobilít počas pandémie Covid-19.
Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť definuje zámery spracovania osobných údajov a práva dotknutých osôb.