Prejsť na obsah

Erasmus+

19minút, 1sekúnd

Čo je program Erasmus+?

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027.

Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Potrebujete poradiť?

Obráťte sa na Erasmus+ koordinátora/ku na úrovni fakulty, ústavu, či katedry,
alebo na Referát pre zahraničné vzťahy (RZV) UPJŠ.

Identifikačné údaje UPJŠ

Číslo Erasmus charty (Erasmus Charter for Higher Education) pre obdobie 2014 – 2020

 67055-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

Číslo žiadosti o Erasmus chartu pre obdobie 2021 – 2027

101014964

PIC (Participant Identification Code) – pre centralizované projekty, napr. Budovanie kapacít, Jean Monnet, Znalostné aliancie, atď.

 999885992

OID (Organization ID) – pre projekty hodnotené národnou agentúrou, napr. mobility jednotlivcov, Strategické partnerstvá, atď.

 E10209027

Erasmus kód univerzity

 SK KOSICE02

Partnerské univerzity

KA131: Krajiny programu

Aktuálne prebiehajú diskusie s partnerskými VŠ o obnovení, resp. uzatvorení, zmlúv na nové obdobie (t.j. 2022/2023 – 2028/2029).

Ohľadom partnerských VŠ na ak. rok 2023/2024 sa informujte u svojich Erasmus koordinátoroch a koordinátorkách na pracoviskách.

Zoznam zmlúv

KA171: Partnerské krajiny

Informácie o partnerských VŠ (medziinštitucionálnych zmlúvach) a o počte mobilít v rámci KA171 odrážajú plány podľa pôvodne schválených projektov.

Informácie ohľadom aktuálneho stavu v spojitosti s KA171 poskytne Referát pre zahraničné vzťahy

Zoznam zmlúv (Výzva 2023)

Zoznam zmlúv (Výzva 2022)

Všeobecné informácie

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu zapojených účastníkov podporuje projekty zamerané na tieto typy mobilít:

 • mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov,
 • mobility žiakov a zamestnancov v OVP,
 • mobility žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní,
 • mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore vzdelávania dospelých,

V oblasti mládeže: 

 • projekty mobility mladých ľudí, 
 • mládežnícke výmeny, 
 • projekty mobility pracovníkov s mládežou, 
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže.

Typy mobilít v rámci KA1:

 • Mobilita študentov na účely štúdia 
 • Mobilita študentov na účely stáží 
 • Mobilita doktorandov
 • Mobilita zamestnancov na účely výučby 
 • Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy
 • Zmiešané intenzívne programy

KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Táto kľúčová akcia podporuje: 

 • partnerstvá pre spoluprácu vrátane kooperačných partnerstiev a malých partnerstiev, 
 • partnerstvá pre excelentnosť vrátane centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, učiteľskej akadémie a akcie Erasmus Mundus, 
 • partnerstvá pre inovácie vrátane aliancií a perspektívnych projektov, 
 • projekty budovania kapacít v oblasti mládeže, 
 • európske neziskové športové podujatia.


KA3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
Kľúčová akcia 3 zahŕňa mnoho akcií na podporu reformy politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré realizuje priamo Európska komisia alebo sa realizujú prostredníctvom osobitných výziev na predkladanie návrhov riadených Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Tieto akcie sú zoskupené do týchto oddielov: 

 • podpora tvorby európskych politík, 
 • podpora nástrojov a opatrení Únie na zvyšovanie kvality a transparentnosti, ako aj uľahčovanie uznávania zručností, kompetencií a kvalifikácií, 
 • dialóg o politike a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami, 
 • opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej a inkluzívnej realizácii programu, 
 • spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie, aktivity zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia.

Prečítajte si podrobnejšie informácie o štruktúre programu Erasmus+.

I. Administrácia programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach koordinuje aktivity programu, vypracuje priebežnú a záverečnú správu pre SAAIC – Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Referát pre zahraničné vzťahy nesie zodpovednosť aj za vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.
 

II. Úlohy fakúlt a ostatných pracovísk UPJŠ v Košiciach

Fakulty zabezpečujú predovšetkým aktivity na akademickej úrovni, t.j. nadviazanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami, príprava medziinštitucionálnych zmlúv, výber študentov, príprava študijného programu pre prichádzajúcich študentov, uznanie štúdia v zahraničí, atď.

Akcie realizované na UPJŠ

Programové krajiny
Členské štáty Európskej únie (EÚ)Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
Programové krajiny, ktoré nie sú v EÚSeveromacedónska republika, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
Partnerské krajiny
Západný Balkán (región 1)Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora
Východné susedstvo (región 2)Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, územie Ukrajiny, ako ho uznáva medzinárodné právo
Krajiny južného Stredozemia (región 3)Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
Ruská federácia (región 4)Územie Ruska uznané medzinárodným právom
Región 5 ÁziaBangladéš, Bhután, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam

Krajiny s vysokými príjmami:
Brunej, Hongkong, Japonsko, Kórea, Macao, Singapur a Taiwan
Región 6 Stredná ÁziaAfganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan
Región 7 Blízky východIrak, Irán, Jemen Krajiny s vysokými príjmami: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty
Región 8 Tichý oceánCookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, PapuaNová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor

Krajiny s vysokými príjmami:
Austrália, Nový Zéland
Región 9 Subsaharská AfrikaAngola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe demokratická republika, Zambia, Zimbabwe
Región 10 Latinská AmerikaArgentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela
Región 11 KaribikAntigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, a Trinidad a Tobago
Región 12 USA a KanadaSpojené štáty americké, Kanada
Región 13Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)
Región 14Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Táto kľúčová akcia podporuje:

 • mobilitu učiacich sa a zamestnancov: príležitosti pre žiakov, študentov, stážistov a mladých ľudí, ako aj pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, športových trénerov, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine,
 • aktivity zamerané na participáciu mládeže: iniciatívy vedené mladými ľuďmi a nadnárodné iniciatívy riadené neformálnymi skupinami mladých ľudí a/alebo mládežníckymi organizáciami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom zapájať sa do demokratického života a zúčastňovať sa na ňom, zvyšovať informovanosť o spoločných hodnotách a základných právach Európskej únie, spájajú mladých ľudí a rozhodovacie subjekty na miestnej, národnej aj európskej úrovni a prispievajú k spoločným cieľom Európskej únie,
 • aktivity v rámci iniciatívy DiscoverEU: akcia, ktorou sa 18-ročným mladým ľuďom ponúka príležitosť prvýkrát nakrátko samostatne alebo v skupine cestovať po Európe v rámci informálnej vzdelávacej aktivity zameranej na posilnenie ich zmyslu spolupatričnosti k Európskej únii a objavovanie jej kultúrnej rozmanitosti,
 • príležitosti jazykového vzdelávania, ktoré program ponúka účastníkom vykonávajúcim aktivitu v rámci mobility v zahraničí. Táto podpora sa bude ponúkať predovšetkým prostredníctvom nástroja online jazykovej podpory Erasmus+ prispôsobeného jednotlivým sektorom, keďže elektronické učenie sa je pri výučbe jazykov veľmi výhodné z hľadiska prístupu a flexibility. V konkrétnych prípadoch, teda keď elektronické učenie sa nepredstavuje najlepší nástroj na oslovenie cieľovej skupiny, sa budú ponúkať iné formy jazykovej podpory.

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – SPOLUPRÁCA MEDZI ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI

Táto kľúčová akcia podporuje:

partnerstvá pre spoluprácu vrátane:

 • kooperačných partnerstiev: základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov,
 • malých partnerstiev: cieľom tejto akcie je rozšíriť prístup k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v sektore školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám prideľujú nižšie granty, má kratšie trvanie a jednoduchšie požiadavky na administratívu v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, sa zameriava na oslovenie miestnych organizácií, nových účastníkov programu a menej skúsených organizácií a zmierňuje prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou,

 

partnerstvá pre excelentnosť vrátane:

 • európskych univerzít: táto akcia podporuje vznik sietí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania uplatňujúcich prístup zdola nahor, ktoré sa snažia o ambicióznejšiu cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom vypracovania spoločných dlhodobých stratégií pre najkvalitnejšie vzdelávanie, výskum a inováciu na základe spoločnej vízie a spoločných hodnôt,
 • centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy: táto iniciatíva podporuje rozvoj nadnárodných platforiem centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú úzko integrované do miestnych a regionálnych stratégií pre rast, inovácie a konkurencieschopnosť, a zároveň podporuje celkové štrukturálne zmeny a hospodárske politiky v Európskej únii,
 • učiteľských akadémií programu Erasmus+: všeobecným cieľom tejto akcie je vytvorenie európskych partnerstiev poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov na účely zriadenia učiteľských akadémií programu Erasmus+, ktoré budú rozvíjať európsky a medzinárodný rozmer vo vzdelávaní učiteľov. Tieto akadémie budú podporovať viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť, rozvíjať vzdelávanie učiteľov v súlade s prioritami EÚ v politike vzdelávania a prispievať k cieľom európskeho vzdelávacieho priestoru,
 • akcie Erasmus Mundus: táto akcia je zameraná na posilnenie excelentnosti a celosvetovej internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom študijných programov (na druhom stupni), ktoré spoločne realizujú a spoločne uznávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v Európe, a ktoré sú prístupné aj pre inštitúcie v iných krajinách sveta,

 

partnerstvá pre inovácie vrátane:

 • aliancií pre inovácie: táto akcia sa zameriava na posilnenie strategickej spolupráce medzi kľúčovými aktérmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a prípravy, podnikmi a oblasťou výskumu (tzv. vedomostný trojuholník), ktorej cieľom je posilnenie inovácie a modernizácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy pri identifikovaní a zabezpečovaní správneho súboru zručností, vedomostí a kompetencií pre budúci dopyt na trhu práce v sektoroch a oblastiach strategického významu pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť Európy,
 • perspektívnych projektov: táto akcia sa bude zameriavať na posilnenie inovácie, tvorivosti a elektronickej účasti, ako aj sociálneho podnikania v rôznych oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Bude podporovať perspektívne nápady týkajúce sa kľúčových európskych priorít, ktoré možno potenciálne integrovať a na základe ktorých možno zlepšiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu, ako aj v podstatnej miere inovovať metódy a postupy pri všetkých typoch vzdelávania a aktívnej účasti na sociálnej súdržnosti Európy,

projekty budovania kapacít v oblasti mládeže: táto akcia podporuje spoluprácu a výmenu v oblasti mládeže medzi programom a organizáciami partnerskej krajiny, zahŕňa aktivity neformálneho vzdelávania a zameriava sa na zvyšovanie kapacít organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi mimo formálneho vzdelávania a zároveň zabezpečuje aktívnu účasť mladých ľudí,

neziskové športové podujatia: táto akcia bude podporovať prípravu, organizáciu a nadväzujúce opatrenia týkajúce sa neziskových športových podujatí organizovaných buď v jednej krajine, alebo v niekoľkých krajinách neziskovými organizáciami alebo verejnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti športu. Tieto podujatia budú mať za cieľ zviditeľniť športové akcie v rámci programu Erasmus+, ako aj zvyšovať informovanosť o úlohe športu pri propagácii sociálnej inklúzie, rovnakých príležitostí a zdraviu prospešných pohybových aktivít.

Online platformy ako eTwinning, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE), School Education Gateway (SEG) a Európsky portál pre mládež budú ponúkať priestor na virtuálnu spoluprácu, databázy na hľadanie partnerov, spoločenstvá praxe a ďalšie online služby pre učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, tvorcov politík a iných odborníkov z praxe, ako aj žiakov, mladých ľudí a vzdelávajúcich sa dospelých v Európe aj mimo nej.

 

KĽÚČOVÁ AKCIA 3 – PODPORA ROZVOJA POLITIKY A SPOLUPRÁCE

Táto kľúčová akcia podporuje: akciu Európska mládež spolu, ktorá sa zameriava na mládežnícke organizácie na miestnej úrovni, ktoré chcú založiť cezhraničné partnerstvá, t. j. usilujú sa dodať svojim aktivitám európsky rozmer. Cieľom je stimulovať podávanie nových žiadostí organizáciami, ktoré ešte nie sú na európskej úrovni dobre zriadené.

Táto kľúčová akcia sa okrem toho vzťahuje na:

 • akcie zamerané na prípravu a podporu realizácie politického programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu vrátane sektorových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, škôl a vzdelávania dospelých, a to najmä uľahčovaním riadenia a fungovania otvorených metód koordinácie,
 • vykonávanie experimentovania v oblasti európskych politík, ktoré vedú subjekty verejného sektora na vysokej úrovni a ktoré zahŕňa skúšky v teréne zamerané na politické opatrenia vo viacerých krajinách a je založené na spoľahlivých metódach hodnotenia. V súlade so stratégiou EÚ pre mládež sa bude poskytovať aj finančná podpora 17 štruktúram oživujúcim národnú pracovnú skupinu, ktorú zriaďujú jednotlivé vnútroštátne orgány v rámci dialógu EÚ s mládežou na národnej úrovni,
 • akcie zamerané na získavanie dôkazov a vedomostí o systémoch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeži a športu, ako aj o politikách na národnej a európskej úrovni s cieľom uľahčiť premyslenú tvorbu politík. Získavanie dôkazov a analýzy sa budú vykonávať prostredníctvom celoeurópskych alebo medzinárodných prieskumov a štúdií, ako aj tematických a odborných znalostí týkajúcich sa jednotlivých krajín,
 • akcie, ktorými sa uľahčuje transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií, ako aj prenos kreditov, v záujme lepšieho zabezpečenia kvality, podpory potvrdzovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a riadenia a usmerňovania zručností. Do tejto oblasti bude patriť aj podpora vnútroštátnych a európskych orgánov alebo sietí, ktoré uľahčujú výmeny v rámci Európy, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v prostredí formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, akcie, ktorými sa posilňuje dialóg o politike so zainteresovanými stranami v Európskej únii aj mimo nej, napr. prostredníctvom konferencií, podujatí a iných aktivít, do ktorých sa zapájajú tvorcovia politík, odborníci z praxe a ďalšie zainteresované strany v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, s cieľom zvyšovať informovanosť o príslušných európskych politických programoch a propagovať Európu ako vynikajúce miesto na štúdium a výskum,
 • spoluprácu s medzinárodnými organizáciami s vysoko uznávanou odbornosťou a analytickými kapacitami (napr. OECD a Rada Európy) s cieľom posilniť vplyv a pridanú hodnotu politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

AKCIE JEAN MONNET

V rámci akcií Jean Monnet sa podporí:

 • akcia Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania: touto akciou sa podporujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Európe aj mimo nej pri propagovaní učenia a výskumu v oblasti európskej integrácie a pri propagovaní diskusií o politike a výmeny informácií o politických prioritách Únie medzi akademickou obcou a tvorcami politík. Podporujú sa tieto čiastkové akcie: moduly Jean Monnet: krátkodobé vyučovacie programy v jednom alebo vo viacerých odboroch štúdia o Európskej únii; katedry Jean Monnet: dlhodobejšie učiteľské posty so špecializáciou na štúdiá o Európskej únii pre jednotlivých univerzitných profesorov; centrá excelentnosti Jean Monnet: kontaktné miesta na získavanie vedomostí vysokokvalifikovaných odborníkov v rôznych odboroch európskych štúdií, ako aj na rozvoj nadnárodných aktivít a štrukturálnych prepojení s akademickými inštitúciami v iných krajinách,
 • akcia Jean Monnet v iných sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy: táto akcia propaguje vedomosti o Európskej únii na školách a v inštitútoch odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v programových krajinách. Jej cieľom je ponúknuť príležitosti pre poskytovateľov vzdelávania na prípravu a poskytovanie obsahu učiacim sa, pre poskytovateľov odbornej prípravy učiteľov, aby mohli podporovať učiteľov metodikami a aktualizovanými vedomosťami o Európskej únii a propagovať diskusiu a výmeny informácií o učení predmetov týkajúcich sa Európskej únie medzi predstaviteľmi škôl a odborného vzdelávania a prípravy a zainteresovanými stranami. Podporujú sa tieto čiastkové akcie: odborná príprava učiteľov: vypracovať a ponúkať štruktúrované návrhy odbornej prípravy v predmetoch týkajúcich sa EÚ; siete: vymieňať si osvedčené postupy a skúsenosti so spoločnou výučbou v rámci skupiny krajín,
 • podpora určených inštitúcií: akcia podporuje inštitúcie presadzujúce cieľ európskeho záujmu, ktoré Únii, ako aj jej členským štátom a občanom poskytujú vysokokvalitné služby v konkrétnych prioritných predmetoch štúdií. K hlavným aktivitám a osvetovým činnostiam týchto inštitúcií patria výskum vrátane získavania údajov a ich analýzy na prípravu budúcich politík, prezenčná a online výučba budúcich zamestnancov medzinárodných organizácií a štátnych zamestnancov, a to najmä v právnickej a riadiacej oblasti, organizovanie podujatí týkajúcich sa prioritných otázok Únie a šírenie konkrétnych výsledkov a všeobecných informácií verejnosti.