Prejsť na obsah

Oddelenia

9minút, 28sekúnd

Oddelenie arboréta

Oddelenie sa stará o rozvoj a komplexnú údržbu lesoparku BZ, zabezpečuje dokumentáciu, evidenciu a doplňovanie dendrologických zbierok arboréta, udržuje intenzívne trávnaté plochy a lúčne porasty, zabezpečuje čistotu areálu BZ a prispieva k plneniu ďalších úloh vyplývajúcich z poslania BZ v zmysle jej organizačného poriadku.

Vedúci: Dr. Ing. Peter Kelbel
VoIP (enum): +421 55 234 1669, e-mail: peter.kelbel@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
Barbarič Juraj, Ing.
Béreš Július
Grega Peter
Varga Pavel

Oddelenie okrasných a úžitkových rastlín

Kolektív pracovníkov oddelenia sa venuje starostlivosti o plochy v exteriérovej  časti areálu botanickej záhrady. Zameriava sa predovšetkým na budovanie, rozširovanie a údržbu zbierok okrasných kultúrnych rastlín a esteticky atraktívnych botanických druhov. Okrem toho venuje pozornosť tiež sortimentu vybraných úžitkových druhov.  Dekoratívne výsadby, intenzívne trávnaté plochy a vodné prvky v starostlivosti OOaÚR sa nachádzajú predovšetkým na  tzv. „ekologickej náučnej ploche“. Niektoré aktivity sú rozvíjané aj v pestovateľskom zázemí a na vzdialenejších miestach areálu. Podstatná časť pestovaných rastlín pozostáva zo zástupcov kveteny mierneho pásma. Dôležitou súčasťou zbierok sú však aj atraktívne druhy pestované sezónne.  Sú predstavené verejnosti len v období letnej sezóny. Je možné ich obdivovať v mobilných nádobách aj na záhonových výsadbách. Počas obdobia chladu a krátkeho dňa sú uchovávané tieto druhy v zimovisku alebo prežívajú medzi sezónne pod ochranným krytom vo voľnej pôde (mrazuvzdorný banánovník Musa basjoo, tzv. pampová tráva Cortaderia selloana atď.). Pozornosti sa tešia exotické rastliny subtropického pôvodu, ktoré sa dokázali plnohodnotne adaptovať na podmienky mierneho pásma. Sú celoročne pestované vo vonkajšom prostredí  a často prinášajú  atraktívne plody (odrody figovníkov Ficus carica, Diospyros kaki, Cudrania tricuspidata, Hovenia dulcis, Decaisnea fargesii atď.).

Z hľadiska záhradníckeho a pestovateľského členenia venujeme pozornosť skupinám rastlín:

 • Letničky
 • Dvojročné rastliny
 • Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
 • Trvalky a skalničky
 • Dreviny: stromy a kríky
 • Trávniky

Pestované  druhy je možné z hľadiska tematického a úžitkového zaradiť do skupín:

 • Vodné a močiarne rastliny
 • Ovocné druhy a zelenina
 • Liečivé, aromatické a koreninové rastliny
 • Včelárske rastliny
 • Exteriérové druhy kvitnúce v zime a v predjarí
 • Ruže
 • Subtropické druhy v exteriéri
 • Rastliny do nádob a na balkóny
 • Okrasné trávy
 • Bambusy

Okrem záhradníckych a botanických aktivít rozvíjame na oddelení tiež činnosti na podporu ekologického hospodárenia v krajine. Nové trendy návratu ku tradičným spôsobom obhospodarovania krajiny sa odzrkadľujú v našej snahe riešiť údržbu prírodnej časti areálu pomocou spásania. Chováme malé stádo oviec a kôz, ktoré sa od jari do jesene pasú a bránia tak zmiešané  lúčne porasty pred zarastaním krovitou vegetáciou. Stretnutie so zvieratami je vítaným spestrením programu pre návštevníkov. Vyprodukovaný maštaľný hnoj je hodnotným organickým hnojivom s využitím pri pestovanie zdravých rastlín.  Predovšetkým rodiny s deťmi ocenia aj ďalšie programové spestrenie, ktorým je mini zoo. Niekoľko voliér ponúka možnosť pozorovania tradičných domácich zvierat (niekoľko plemien sliepok a pestrá zmes králikov).

Vedúci: Ing. Robert Gregorek, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1673, mobil: + 421 0905 427 318, email: robert.gregorek@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
Hovanová Gabriela
Jakabová Monika
Ing. Krejzová Jarmila, PhD.
Kvitkovský Tomáš
Semešová Silvia
Sončová Martina
Szücsová Eva
Uličný Milan
Žiga Marián

Oddelenie tropickej a subtropickej flóry

Medzi hlavné činnosti oddelenia patria:

 • Oddelenie zabezpečuje celoročný chod skleníkov, pod ktorý spadá údržba, zachovanie ale aj vytváranie nových výsadieb. Pre verejnosť sú skleníky sprístupnené počas celého roka a v nich sa snažíme o priblíženie rastlín trópov a subtrópov z rôznych častí sveta. Pozornosť zamestancov je zameraná nielen na starostlivosť o rastliny v šiestich výstavných skleníkoch, ale tiež o botanické zbierky v pestovateľských skleníkoch. Starostlivosť zahŕňa ošetrovanie, presádzanie a rozmnožovanie rastlín. Rastliny z nadprodukcie je možné si zakúpiť na Dni otvorených dverí (dvakrát do roka, pozri Kalendár akcií). Činnosť oddelenia sa mení podľa potrieb rastlín v priebehu roka, napr. v letných mesiacoch vyletňovanie časti botanickej zbierky, v jesennom období jej zazimovanie, v zime orezávka veľkých stromov v expozičných skleníkoch. Medzi vysokocenenné zbierky patria zbierky kaktusov a sukulentných rastlín (viac ako 750 taxónov), orchideí, bromélií (najbohatšie zastúpený rod Tillandsia). V našej zbierke nechýbajú ani mäsožravé rastliny. Ďalším cieľom oddelenia je vytvorenie novej expozície mäsožravých rastlín pre verejnosť.
 • Obohatenie zbierky o ďalšie významné botanické druhy a taxóny (výmena rastlín s inými botanickými záhradami).
 • Starostlivosť o tropické rybky umiestnené v akváriách vo vestibule hlavnej budovy, ryby v bazénoch v skleníku Viktória a pakobylky v skleníku II.
 • Príprava niektorých výstav, ako sú výstava orchideí, bonsajov, citrusov, kaktusov a svetielkujúcich rastlín.
Vedúci: RNDr. Valéria Kocová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1576, e-mail: valeria.kocova@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
Bezegová Ľudmila
Čurillová Alena
Hečková Mária
Kačmárová Viera
Kimáková Viera
Nalevanko Zdenek
Olejňáková Jaroslava
Spanyik Filip

Oddelenie pôvodnej flóry a dokumentácie

Oddelenie sa venuje nasledujúcim okruhom činnosti:

 • Voľne rastúce druhy, predovšetkým druhy pôvodné v našej (Karpatsko – Panónskej) oblasti, ale aj ostatné voľne rastúce druhy. Tieto druhy prezentujeme v našich expozíciách (skalka, expozícia Rastliny nášho okolia), ale pestujeme ich aj ako zaujímavý materiál pre základný výskum a výuku.
 • Chránené rastliny. Chránené rastliny sa v našich zbierkach vyskytujú z viacerých dôvodov. V rámci niekdajších výskumných aktivít zameraných na ochranu biodiverzity a záchranu niektorých druhov sme množili a pestovali v Botanickej záhrade UPJŠ viaceré chránené druhy a tieto rastliny alebo ich potomstvo sa v našich zbierkach vyskytuje dodnes. Ďalšiu skupinu chránených rastlín tvoria tie, ktoré sú chránené medzinárodnými dohovormi o regulácii komerčných aktivít s týmito druhmi. Mnohé takéto rastliny môžete vidieť predovšetkým v našich expozičných skleníkoch.
 • Herbár – je súčasťou celosvetovej siete verejných herbárov, má približne 60 tis. položiek, z toho 35 tisíc je zaevidovaných v elektronickej databáze. V súčasnosti sa venujeme digitalizácii zbierky.
 • Knižnica. Naša knižnica je pobočkou – čiastkovou knižnicou Univerzitnej knižnice. Nachádzajú sa v nej knihy s rozličnou botanickou tematikou.
 • Medzinárodná výmena semien. Prostredníctvom výmeny semien si botanické záhrady na celom svete navzájom vymieňajú semenný materiál, čo im umožňuje si obohatiť zbierky aj expozície o rôzne zaujímavé druhy.
Vedúci: RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1674, e-mail: lenka.martonfiova@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
Bakšiová Alžbeta
Dudová Viktória

Oddelenie zoológie a ochrany rastlín

Zabezpečuje praktickú realizáciu integrovanej ochrany rastlín pred ich škodcami a patogénmi, pričom sa uprednostňuje biologická ochrana.  Zaoberá sa postupnou evidenciou všetkých voľne žijúcich druhov živočíchov v areáli BZ UPJŠ.  Popri tom sa realizuje výskum vo vybraných oblastiach ochrany rastlín, ekológie a entomológie s príslušnými publikačnými výstupmi. Vedie prednášky a cvičenia z predmetu integrovaná ochrana rastlín pre študentov denného štúdia, prednášky o biologickej ochrane rastlín v rámci Univerzity tretieho veku, príležitostne aj ďalšie špecifické prednášky z oblasti ekológie podľa požiadaviek (napr. v rámci Botanikiády, či iných akcií pre verejnosť). Zúčastňuje sa aj na organizácii tematických výstav zahrňujúcich faunistické prvky (najmä každoročná výstava exotických motýľov). V rámci redakčnej rady časopisu Thaiszia – Journal of Botany má na starosti príspevky zaoberajúce sa problematikou vzťahov medzi rastlinami a živočíchmi.

Vedúci: Ing. Martin Suvák, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1671, email: martin.suvak@upjs.sk

Oddelenie vzdelávacích aktivít a rozvoja BZ

Oddelenie sa venuje rôznym aktivitám vzdelávacieho a propagačného charakteru. Má na starosti sprievodcovskú službu a vytváranie programov pre žiakov, ktoré sú rozdelené do tematických celkov a prebiehajú v expozičných skleníkoch alebo vo vonkajšom areáli. Koordinuje projekt pre školy pod názvom Botanikiáda. Taktiež zabezpečuje informačné tabule, popisy a menovky k rastlinám prezentovaných na výstavách a v stálych expozíciách v  areáli botanickej záhrady. Pripravuje grafiky propagačných materiálov k jednotlivým výstavám a podujatiam a zabezpečuje vizibilitu botanickej záhrady a jej podujatí navonok prostredníctvom sociálnych sietí, webovej stránky, spoluprácou s rôznymi organizáciami. Komunikuje s Úsekom kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou UPJŠ pri príprave tlačových správ a zabezpečovaní marketingu. Pripravuje podklady pre projektové zámery rôzneho charakteru a spolupracuje pri ich príprave s CCVaPP UPJŠ.

Vedúci: RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1672, email: andrea.fridmanova@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
RNDr. Martin Pizňak, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1577, email: martin.piznak@upjs.sk

Oddelenie hospodársko – prevádzkové

Oddelenie sa venuje nasledovným činnostiam:

 • zodpovedá za bezproblémový chod prevádzky BZ, a udržiavanie poriadku a čistoty v BZ
 • pravidelne kontroluje stav prevádzky BZ, hľadáme nedostatky a navrhuje vylepšenia
 • realizuje verejné obstarávania tovarov a služieb,
 • objednáva, preberá a kontroluje dodávky,
 • zodpovedá za ekonomiku BZ, tvorí cenovú politiku,
 • zodpovedá za dodržiavanie aplikácie legislatívy v podmienkach BZ
 • zabezpečuje údržbárske a opravárenské činnosti
 • zabezpečuje predaj vstupeniek a stráženie objektu
Vedúci: Ing. Agnesa Klimová
VoIP (enum): +421 55 234 1655, e-mail: agnesa.klimova@upjs.sk
Zoznam pracovníkov:
Berta Róbert
Hudák Jozef
Hyrošová Martina
Lengyelová Katarína
Moňok Jozef
Oravec Vincent
Petrilová Anna
Puškáš Miroslav
Ružbarský Štefan
Šesták Milan

Študuj na UPJŠ