UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitný vedecký park Medipark
українська
AIS2

Medipark - úvod

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK - I. FÁZA

 

 

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Kód ITMS projektu: 26220220185
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK - II. FÁZA

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)
Kód ITMS2014+: 313011D103

 

I. fáza projektu MediPark bola realizovaná z OP VaV v programovacom období 2007 - 2013.

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov.

V súčasnosti sa realizuje II. fáza projektu MediPark, Košice - Fáza II, pričom projekt je financovaný z OP VaI programovacie obdobie 2014 - 2020.


♦ Štatút CKPV MediPark LF UPJŠ

Organizačná štruktúra CKPV MediPark LF UPJŠ

Zoznam zamestnancov

♦ Merateľné ukazovatele dopadu 

Personálne obsadenie orgánov UVP MediPark

Rada Medipark

t1

meno

priezvisko

t2

funkcia

sídlo

prof. MUDr.

Daniel

Pella

PhD.

dekan

Lekárska fakulta UPJŠ

RNDr.

Ján

Gálik

CSc.

Vedecký riaditeľ

Biomedicínske centrum SAV

doc. Ing.

Radovan

Hudák

PhD.

Vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvo

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Ing.

Jozef

Jantošovič

 

riaditeľ

CIaKT UPJŠ

prof. MUDr.

Pavol

Jarčuška

PhD.

prorektor pre rozvoj a európsku problematiku

Rektorát UPJŠ

prof. RNDr.

Pavol

Miškovský

DrSc.

riaditeľ

TIP-UPJŠ

MVDr.

Ján

Rosocha

CSc.

poradca rektora pre implementáciu projektu MEDIPARK

UPJŠ

doc. RNDr.

Gabriel

Semanišin

PhD.

dekan

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

doc. RNDr.

Dušan

Šveda

CSc.

riaditeľ

CCVaPP UPJŠ

RNDr. Ing.

Michal

Tkáč

PhD.

kvestor

UPJŠ

 

Dozorná rada

t1

meno

priezvisko

t2

funkcia

sídlo

prof. RNDr.

Pavol

Sovák

CSc.

rektor

predseda DR

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr.

Jana

Mojžišová

PhD.

rektorka

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. RNDr.

Silvia

Pastoreková

DrSc.

riaditeľka

Biomedicínske centrum  SAV

prof. Ing.

Stanislav

Kmeť

CSc.

rektor

Technická univerzita v Košiciach

prof. MUDr.

Pavol

Jarčuška

PhD.

prorektor

Rektorát UPJŠ

 

Vedenie Medipark

t1

meno

priezvisko

t2

funkcia

Sídlo

Prof. MUDr.

Pavol

Jarčuška

CSc.

výkonný riaditeľ Centra predklinického a klinického výskumu LF UPJŠ v Košiciach (poverený vedením)

UPJŠ

prof. RNDr.

Pavol

Miškovský

DrSc.

vedúci realizačnej skupiny Transfer technológií (riaditeľ TIP-UPJŠ)

UPJŠ

doc. RNDr.

Dušan

Šveda

CSc.

vedúci realizačnej skupiny Projektové riadenie a administratíva (riaditeľ CCVaPP)

UPJŠ

Ing.

Jozef

Jantošovič

 

vedúci realizačnej skupiny Riadenie informačných a komunikačných technológií (riaditeľ CIaKT)

UPJŠ

JUDr.

Zuzana

Gažová

 

Vedúca realizačnej skupiny Správa majetku a infraštruktúry (vedúca Úseku právnej agendy a správy majetku)

UPJŠ

RNDr.

Edita

Vojtová

 

Vedúca realizačnej skupiny Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností (vedúca Úseku organizačných činností a personalistiky)

UPJŠ

Ing.

Mária

Lukáčová

 

Vedúca realizačnej skupiny Bezpečnosť (vedúca Úseku BOZP, PO a CO)

UPJŠ

 

 

Realizačné skupiny Medipark

- realizačná skupina Výskum a vývoj sú skupinou hlavných procesov, ktoré tvoria jadro štruktúry MEDIPARK a prinášajú hlavnú pridanú hodnotu: Farmakogenetika a individualizácia liečby; Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie; Neurovedy; Regeneračná medicína.

Farmakogenetika a individualizácia - prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie - prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Neurovedy - RNDr. Ján Gálik, CSc.
Regeneračná medicína – MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Zoonózy - prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

- realizačná skupina Transfer technológií predstavuje súbor procesov v oblasti prenosu rôznych technológií a skúseností z oblasti vedy a výskumu do komerčnej praxe, prípadne naopak,  realizuje súvisiace právne služby, činnosti externých vzťahov s verejnosťou a inštitúciami, poskytuje podporu inovatívnych start-upov a spin-offov. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre prevádzkovej administratívy Technologického a inovačného parku UPJŠ a dozor zabezpečuje Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ,

- realizačná skupina Projektové riadenie a administratíva. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Oddelenia podpory projektov CCVaPP UPJŠ,

- realizačná skupina Riadenie informačných a komunikačných technológií a Správa majetku a infraštruktúry. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre CIaKT UPJŠ a Úseku právnej agendy a správy majetku,

- realizačná skupina Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností.  Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ a personálnych úsekov dekanátov participujúcich fakúlt,

- realizačná skupina Bezpečnosť zahŕňa súhrn činností na identifikáciu a odvrátenie nebezpečenstva a škodlivých vplyvov pre MEDIPARK v jednotlivých oblastiach. Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami prioritne Úseku BOZP, PO a CO v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ.

Počet prístupov na webovú stránku a sociálne siete za mesiac Marec 2020

  Počet prístupov
Webová stránka 59
Facebook 64
Instagram 93

 

Posledná aktualizácia: 04.04.2020