Prejsť na obsah

Medipark – úvod

4minút, 59sekúnd
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – I. FÁZA

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Kód ITMS projektu: 26220220185
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – II. FÁZA

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.)
Kód ITMS2014+: 313011D103

I. fáza projektu MediPark bola realizovaná z OP VaV v programovacom období 2007 – 2013.

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov.

V súčasnosti sa realizuje II. fáza projektu MediPark, Košice – Fáza II, pričom projekt je financovaný z OP VaI programovacie obdobie 2014 – 2020.


♦ Štatút CKPV MediPark LF UPJŠ

Organizačná štruktúra CKPV MediPark LF UPJŠ

Zoznam zamestnancov

♦ Merateľné ukazovatele dopadu 

Personálne obsadenie orgánov UVP MediPark

Rada Medipark

t1 meno priezvisko t2 funkcia sídlo
prof. MUDr. Daniel Pella PhD. dekan Lekárska fakulta UPJŠ
RNDr. Ján Gálik CSc. Vedecký riaditeľ Biomedicínske centrum SAV
doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvo Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ
prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD. prorektor pre rozvoj a európsku problematiku Rektorát UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc. riaditeľ TIP-UPJŠ
poradca rektora pre implementáciu projektu MEDIPARK UPJŠ
doc. RNDr. Gabriel Semanišin PhD. dekan Prírodovedecká fakulta UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda CSc. riaditeľ CCVaPP UPJŠ
RNDr. Ing. Michal Tkáč PhD. kvestor UPJŠ

Dozorná rada

t1 meno priezvisko t2 funkcia sídlo
prof. RNDr. Pavol Sovák CSc. rektor

predseda DR

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. rektorka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc. riaditeľka Biomedicínske centrum  SAV
prof. Ing. Stanislav Kmeť CSc. rektor Technická univerzita v Košiciach
prof. MUDr. Pavol Jarčuška PhD. prorektor Rektorát UPJŠ

Vedenie Medipark

t1 meno priezvisko t2 funkcia Sídlo
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška CSc. výkonný riaditeľ Centra predklinického a klinického výskumu LF UPJŠ v Košiciach (poverený vedením) UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc. vedúci realizačnej skupiny Transfer technológií (riaditeľ TIP-UPJŠ) UPJŠ
doc. RNDr. Dušan Šveda CSc. vedúci realizačnej skupiny Projektové riadenie a administratíva (riaditeľ CCVaPP) UPJŠ
Ing. Jozef Jantošovič vedúci realizačnej skupiny Riadenie informačných a komunikačných technológií (riaditeľ CIaKT) UPJŠ
JUDr. Zuzana Gažová Vedúca realizačnej skupiny Správa majetku a infraštruktúry (vedúca Úseku právnej agendy a správy majetku) UPJŠ
RNDr. Edita Vojtová Vedúca realizačnej skupiny Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností (vedúca Úseku organizačných činností a personalistiky) UPJŠ
Ing. Mária Lukáčová Vedúca realizačnej skupiny Bezpečnosť (vedúca Úseku BOZP, PO a CO) UPJŠ

Realizačné skupiny Medipark

– realizačná skupina Výskum a vývoj sú skupinou hlavných procesov, ktoré tvoria jadro štruktúry MEDIPARK a prinášajú hlavnú pridanú hodnotu: Farmakogenetika a individualizácia liečby; Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie; Neurovedy; Regeneračná medicína.

Farmakogenetika a individualizácia – prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie – prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Neurovedy – RNDr. Ján Gálik, CSc.
Regeneračná medicína –
Zoonózy – prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

– realizačná skupina Transfer technológií predstavuje súbor procesov v oblasti prenosu rôznych technológií a skúseností z oblasti vedy a výskumu do komerčnej praxe, prípadne naopak,  realizuje súvisiace právne služby, činnosti externých vzťahov s verejnosťou a inštitúciami, poskytuje podporu inovatívnych start-upov a spin-offov. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre prevádzkovej administratívy Technologického a inovačného parku UPJŠ a dozor zabezpečuje Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ,

– realizačná skupina Projektové riadenie a administratíva. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Oddelenia podpory projektov CCVaPP UPJŠ,

– realizačná skupina Riadenie informačných a komunikačných technológií a Správa majetku a infraštruktúry. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre CIaKT UPJŠ a Úseku právnej agendy a správy majetku,

– realizačná skupina Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností.  Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ a personálnych úsekov dekanátov participujúcich fakúlt,

– realizačná skupina Bezpečnosť zahŕňa súhrn činností na identifikáciu a odvrátenie nebezpečenstva a škodlivých vplyvov pre MEDIPARK v jednotlivých oblastiach. Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami prioritne Úseku BOZP, PO a CO v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ.

Počet prístupov na webovú stránku a sociálne siete za mesiac Marec 2020

Počet prístupov
Webová stránka 59
Facebook 64
Instagram 93

Študuj na UPJŠ