Prejsť na obsah

Medipark – úvod

4minút, 40sekúnd
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – I. FÁZA

Názov projektu:Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Kód ITMS projektu:26220220185
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – II. FÁZA

Názov projektu:Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.)
Kód ITMS2014+:313011D103

I. fáza projektu MediPark bola realizovaná z OP VaV v programovacom období 2007 – 2013.

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov.

II. fáza projektu MediPark, Košice – Fáza II, pričom projekt je financovaný z OP VaI programovacie obdobie 2014 – 2020.


♦ Štatút CKPV MediPark LF UPJŠ
Organizačná štruktúra CKPV MediPark LF UPJŠ
Personálne obsadenie
♦ Merateľné ukazovatele dopadu
Zoznam publikácii a vedeckých výstupov

Personálne obsadenie orgánov UVP MediPark

Rada Medipark

t1menopriezviskot2funkciasídlo
prof. MUDr.DanielPellaPhD.Lekárska fakulta UPJŠ
RNDr.JánGálikCSc.Vedecký riaditeľBiomedicínske centrum SAV
doc. Ing.RadovanHudákPhD.Vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvoStrojnícka fakulta TU v Košiciach
Ing.JozefJantošovič riaditeľCIaKT UPJŠ
prof. MUDr.PavolJarčuškaPhD.prorektor pre rozvoj a európsku problematikuRektorát UPJŠ
prof. RNDr.PavolMiškovskýDrSc.TIP-UPJŠ
doc. RNDr.GabrielSemanišinPhD.Prírodovedecká fakulta UPJŠ
doc. RNDr.DušanŠvedaCSc.riaditeľCCVaPP UPJŠ
RNDr. Ing.MichalTkáčPhD.UPJŠ

Dozorná rada

t1menopriezviskot2funkcia
prof. RNDr.PavolSovákCSc.predseda DRU

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., UPJŠ v Košiciach

Vedenie Medipark

t1menopriezviskot2funkciaSídlo
Prof. MUDr.PavolJarčuškaCSc.výkonný riaditeľ Centra predklinického a klinického výskumu LF UPJŠ v Košiciach (poverený vedením)UPJŠ
prof. RNDr.PavolMiškovskýDrSc.vedúci realizačnej skupiny Transfer technológiíUPJŠ
doc. RNDr.DušanŠvedaCSc.vedúci realizačnej skupiny Projektové riadenie a administratíva (riaditeľ CCVaPP)UPJŠ
Ing.JozefJantošovič vedúci realizačnej skupiny Riadenie informačných a komunikačných technológií (riaditeľ CIaKT)UPJŠ
JUDr.ZuzanaGažová Vedúca realizačnej skupiny Správa majetku a infraštruktúry (vedúca Úseku právnej agendy a správy majetku)UPJŠ
RNDr.EditaVojtová Vedúca realizačnej skupiny Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností (vedúca Úseku organizačných činností a personalistiky)UPJŠ
Ing.MáriaLukáčová Vedúca realizačnej skupiny Bezpečnosť (vedúca Úseku BOZP, PO a CO)UPJŠ

Realizačné skupiny Medipark

– realizačná skupina Výskum a vývoj sú skupinou hlavných procesov, ktoré tvoria jadro štruktúry MEDIPARK a prinášajú hlavnú pridanú hodnotu: Farmakogenetika a individualizácia liečby; Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie; Neurovedy; Regeneračná medicína.

Farmakogenetika a individualizácia – prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie – prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Neurovedy – RNDr. Ján Gálik, CSc.
Regeneračná medicína –
Zoonózy – prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

– realizačná skupina Transfer technológií predstavuje súbor procesov v oblasti prenosu rôznych technológií a skúseností z oblasti vedy a výskumu do komerčnej praxe, prípadne naopak,  realizuje súvisiace právne služby, činnosti externých vzťahov s verejnosťou a inštitúciami, poskytuje podporu inovatívnych start-upov a spin-offov. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre prevádzkovej administratívy Technologického a inovačného parku UPJŠ a dozor zabezpečuje Rada pre transfer a inovácie TIP-UPJŠ,

– realizačná skupina Projektové riadenie a administratíva. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Oddelenia podpory projektov CCVaPP UPJŠ,

– realizačná skupina Riadenie informačných a komunikačných technológií a Správa majetku a infraštruktúry. Zabezpečenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre CIaKT UPJŠ a Úseku právnej agendy a správy majetku,

– realizačná skupina Riadenie personálnych, finančných a materiálových zdrojov a výkon súvisiacich činností.  Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ a personálnych úsekov dekanátov participujúcich fakúlt,

– realizačná skupina Bezpečnosť zahŕňa súhrn činností na identifikáciu a odvrátenie nebezpečenstva a škodlivých vplyvov pre MEDIPARK v jednotlivých oblastiach. Riadenie činnosti sa realizuje internými zamestnancami prioritne Úseku BOZP, PO a CO v organizačnej štruktúre Rektorátu UPJŠ.

Počet prístupov na webovú stránku a sociálne siete za mesiac Marec 2020

Webová stránka59
Facebook64
Instagram93

Študuj na UPJŠ