Prejsť na obsah

Významné projekty

2minút, 9sekúnd

 

Košický klaster nového priemyslu je združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko.  Dôraz sa kladie na formovanie a rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych high-tech spoločností v regióne východného Slovenska, expandujúcich do ďalších regiónov vrátane zahraničia a s nadväznosťou na rozvoj sociálnych oblastí vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl. 
Projekt CNIC sa zameriava na biomedicínsky výskum, nové materiály, kvantové a informač¬né technológie, životné prostredie a zelenú energetiku a je v zhode s výskumnými progra¬mami a iniciatívami Európskeho výskumného priestoru (ERA) zakotvenými v programoch Horizont 2020 / Horizont Európa.

 

Projekt H2020 s názvom „Fostering high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia“ – „CasProt“ z európskeho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v rámci výzvy „Twinning“ je zameraný na zvýšenie vedeckej kapacity a rast výskumného potenciálu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v oblasti vied o proteínoch. Na projekte sa podieľa UPJŠ v Košiciach ako hlavný koordinátor projektu a excelentné vedecké tímy partnerských subjektov Technickej univerzity v Mníchove a Univerzity v Zürichu. Výsledky výskumu poskytnú pochopenie molekulárnych základov regulácie funkcie GPCR, ako aj zlepšenie racionálneho prístupu k cielenému vývoju nových liekov.

 

 

Projekt 7FP EU (REGPOT) „Podpora excelentnosti v zobrazovaní viacerých obrazoviek“ (CELIM) je zameraný na podporu výskumného potenciálu Univerzity PJ Šafárika v Košiciach rozšírením existujúcej siete spolupracovníkov s vybraným vynikajúcim európskym Partneri, zameraní na tému zobrazovania buniek, získaním novej technickej infraštruktúry a reintegráciou vysoko skúsených slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí.

 

 

Euro ‐ BioImaging je rozsiahly celoeurópsky projekt výskumnej infraštruktúry v rámci plánu Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry ( ESFRI ). Prípravná fáza projektu trvala od decembra 2010 do mája 2014 a bola financovaná z prostriedkov EK. Euro-BioImaging je teraz v dočasnej fáze, pričom zástupcovia 12 krajín a EMBL ako medzinárodnej organizácie spolupracujú na implementácii infraštruktúry.
Viac

Prílohy

File Popis File size
pdf CNIC_Letak 2 MB

Študuj na UPJŠ