Prejsť na obsah

Centrum transferu technológií

4minút, 57sekúnd

Ochrana duševného vlastníctva a transferové aktivity na UPJŠ v Košiciach sú realizované prostredníctvom Centra transferu technológií (CTT) (predtým Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe), ktorý pôsobí v rámci Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ). CTT bolo zriadené a plní celouniverzitné úlohy v rámci transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na UPJŠ. CTT prispieva k rozvoju univerzity najmä podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáha rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizuje inovatívne stratégie vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytuje konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom CTT je koordinácia aktivít vedúcich ku komercializácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. CTT tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami obchodnej spoločnosti SAFTRA s. r. o., ktorá je komerčným subjektom plne vlastneným Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné úlohy CTT:

  1. ochrana a spravovanie duševného vlastníctva (DV) UPJŠ a jeho komercializácia,
  2. koordinácia a poradenstvo pri zakladaní a fungovaní start-up spoločností na UPJŠ,
  3. koordinácia spolupráce TIP-UPJŠ so spin-off a externými priemyselnými partnermi,
  4. poradenstvo, pomoc, konzultácie, vzdelávanie.
Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Vedúca CTT
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
Mgr. Diana Juhászová
Špecialista pre správu a administratívu duševného vlastníctva
e-mail: diana.juhaszova@upjs.sk
JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.
Právnička CTT
e-mail: laura.rozenfeldova@upjs.sk


AKTUALITY


TT MENTORING DAY NA UPJŠ V KOŠICIACH

Pozývame vás na podujatie „TT MENTORING DAY NA UPJŠ V KOŠICIACH“, ktoré sa koná v rámci série podujatí „TT MENTORING DAYS 2023“. Podujatia organizuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR v spolupráci s TIP UPJŠ v Košiciach pre vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov z vedeckovýskumných inštitúcií.
Dátum a čas konania: 30. marca 2023, 13:00 – 15:00
Miesto konania: VKM (video-konferenčná miestnosť), Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Registrácia prebieha prostredníctvom tohto REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 28. marca 2023.
Program


ONLINE PODUJATIE: VIRTUÁLNÍ OLOMOUCKÝ PRÁVNICKÝ DEN

Pozývame Vás na online podujatie Virtuální Olomoucký Pravnický Den k príležitosti 30 rokov obnovenej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vedúca Centra transferu technológií doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bude prednášať na tému Osobitosti právnej ochrany výsledkov činnosti tvorivých zamestnancov v prostredí univerzít.
Program


ONLINE PODUJATIE : Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO 

Dňa 24.02.2021 sa zástupcovia Centra transferu technológií zúčastnili semináru organizovaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), v rámci ktorého boli predstavené databázy patentov, ochranných známok a dizajnov, ktoré prevádzkuje a sprístupňuje WIPO, ako aj iné online nástroje nápomocné pri výskume.

V tejto súvislosti boli predstavené aj nedávno publikované dokumenty WIPO, a to publikácia Identifying Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs, a publikácia Using Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs. Obe z uvádzaných publikácií môžu významne pomôcť výskumným pracovníkom pôsobiacim v rámci Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri identifikácii a následnom zužitkovaní voľne dostupných vynálezov pôvodne chránených v rámci patentovej ochrany, a tým aj k rozšíreniu doposiaľ realizovaného výskumu.

Publikácia Identifying Inventions in the Public Domain
Publikácia Using Inventions in the Public Domain


Podujatie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční 22. – 24. 10. 2019 v Bratislave.

www.cvtisr.sk


Podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Veda pre prax: v rámci spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO, sa vybraní zástupcovia z univerzít a SAV zúčastnia podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019. Ide o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu už 13 rokov spája slovenských a zahraničných podnikateľov.

www.cvtisr.sk
www.sario.skŠtuduj na UPJŠ