UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

Centrum transferu technológií

Ochrana duševného vlastníctva a transferové aktivity na UPJŠ v Košiciach sú realizované prostredníctvom Centra transferu technológií (CTT) (predtým Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe), ktorý pôsobí v rámci Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ). CTT bolo zriadené a plní celouniverzitné úlohy v rámci transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na UPJŠ. CTT prispieva k rozvoju univerzity najmä podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáha rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizuje inovatívne stratégie vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytuje konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom CTT je koordinácia aktivít vedúcich ku komercializácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. CTT tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami obchodnej spoločnosti SAFTRA s. r. o., ktorá je komerčným subjektom plne vlastneným Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné úlohy CTT:

  1. ochrana a spravovanie duševného vlastníctva (DV) UPJŠ a jeho komercializácia,
  2. koordinácia a poradenstvo pri zakladaní a fungovaní start-up spoločností na UPJŠ,
  3. koordinácia spolupráce TIP-UPJŠ so spin-off a externými priemyselnými partnermi,
  4. poradenstvo, pomoc, konzultácie, vzdelávanie.

 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
vedúca CTT
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
   
Mgr. Diana Juhászová
špecialista pre správu a administratívu duševného vlastníctva
e-mail: diana.juhaszova@upjs.sk
   
JUDr. Laura Rozenfeldová, PhD.
právnik CTT
email: laura.rozenfeldova@upjs.sk

 


AKTUALITY

Pozvánka na konferenciu COINTT

Pozývame Vás na konferenciu COINTT, ktorá bude prebiehať od 18. – 19. októbra 2022 v Hoteli Saffron v Bratislave. Registrovať na konferenciu sa môžete TU.

ONLINE PODUJATIE: VIRTUÁLNÍ OLOMOUCKÝ PRÁVNICKÝ DEN

Pozývame Vás na online podujatie Virtuální Olomoucký Pravnický Den k príležitosti 30 rokov obnovenej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vedúca Centra transferu technológií doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bude prednášať na tému Osobitosti právnej ochrany výsledkov činnosti tvorivých zamestnancov v prostredí univerzít

Program


ONLINE PODUJATIE : Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO 

Dňa 24.02.2021 sa zástupcovia Centra transferu technológií zúčastnili semináru organizovaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), v rámci ktorého boli predstavené databázy patentov, ochranných známok a dizajnov, ktoré prevádzkuje a sprístupňuje WIPO, ako aj iné online nástroje nápomocné pri výskume.

V tejto súvislosti boli predstavené aj nedávno publikované dokumenty WIPO, a to publikácia Identifying Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs, a publikácia Using Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs. Obe z uvádzaných publikácií môžu významne pomôcť výskumným pracovníkom pôsobiacim v rámci Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri identifikácii a následnom zužitkovaní voľne dostupných vynálezov pôvodne chránených v rámci patentovej ochrany, a tým aj k rozšíreniu doposiaľ realizovaného výskumu.

Publikácia Identifying Inventions in the Public Domain

Publikácia Using Inventions in the Public Domain


Podujatie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční 22. - 24. 10. 2019 v Bratislave.

www.cvtisr.sk


Podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Veda pre prax: v rámci spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO, sa vybraní zástupcovia z univerzít a SAV zúčastnia podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019. Ide o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu už 13 rokov spája slovenských a zahraničných podnikateľov.

www.cvtisr.sk                                                www.sario.sk


 

 
 
Posledná aktualizácia: 07.10.2022