Prejsť na obsah

Zameranie

2minút, 8sekúnd

Kybernetická bezpečnosť
Sieťové a informačné systémy a služby zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti. Ich spoľahlivosť a bezpečnosť sú nevyhnutné pre hospodárske a spoločenské činnosti a najmä pre fungovanie vnútorného trhu. Robustnosť a pripravenosť sieti je ovplyvňovaná viacerými faktormi, ktoré riadia jej využívanie. Cieľom CIIT je rozvíjať modely zohľadňujúce tieto faktory a dôveryhodnejšie odhadovať ich potenciál plniť si svoj účel čeliac zmeneným podmienkam. Respektíve, modelovať vplyv zásahov do štruktúry sietí na správanie v ostatných oblastiach. Je nevyhnutné v týchto modeloch zohľadňovať bezpečnostné aspekty, ohrozenie súkromia a etické princípy. Identifikovať bezpečnostné hrozby siete, komunity, jednotlivca. Identifikovať anomálie resp. predpovedať degeneratívne procesy v štruktúrach. Rozvíjať modely na skúmanie komplexných systémov s viacerými rozmermi a ich vzájomnej závislosti ( napr. ako sú jednotliví aktéri v sieťach vnorení do väčších sociálnych, kultúrnych, technických štruktúr a vo fyzickom priestore).

Komunikačné a kolaboračné systémy
Tak ako bolo ovládanie počítača príkazmi a klávesnicou nahradené ovládaním pomocou GUI s pomocou myši, nové ovládacie zariadenia opäť zásadným spôsobom zmenia návrh používateľských rozhraní. Zavedené produkty čelia tejto novej výzve a budú musieť prispôsobiť svoje používateľské rozhrania novým trendom. Pred zmenou je ale potrebné vykonať množstvo experimentov s rôznymi prístupmi. Zatiaľ ešte neexistujú používateľské vzory pre nové spôsoby ovládania. Naším cieľom je vytvoriť priestor pre experimentálne návrhy rozhraní a skúmať možnosti ovládania používateľského rozhrania pomocou moderných ovládačov alebo vyvinúť nový ovládač, ktorý by bol prirodzený na ovládanie. Experimentálna činnosť by bola prínosom aj pre komerčné subjekty zapojené v konzorciu Košice IT valley.

Umelá inteligencia
Získavanie znalostí z dát je v mnohom doménovo-špecifická úloha. Na jednej strane vyžaduje rozsiahle znalosti analytických a výskumných metód, ale rovnako aj silné porozumenie oblasti z ktorej dáta pochádzajú. Cieľom CIIT je vybudovať v spolupráci s komerčnou sférou pracovisko pre podporu tvorby expertných systémov využitím poznatkov z rozvoja štatistických analytických metód, konceptovej analýzya metód strojového učenia.


Študuj na UPJŠ