UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rokovanie zakladajúcich členov CNIC s MŠVVaŠ na pôde UPJŠ

21. apríla 2021 privítali zakladajúci členovia CNIC na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach návštevu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - ministra Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa, počas ktorej rokovali o financovaní a udržateľnosti projektu Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Rektor UPJŠ v Košiciach , prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., privítal okrem delegácie MŠVVaŠ SR aj ďalších zástupcov novovznikajúceho klastra – prof. RNDr. Pavla Miškovského, Dr.Sc., riaditeľa Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ) a projektového lídra CNIC, doc. JUDr. Renátu Bačárovú, PhD., LL.M, predsedníčku AS UPJŠ a vedúcu Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., spolu s prorektorom prof. MVDr. Jurajom Pistlom, PhD., rektora Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora prof. Ing. Radovana Hudáka, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Košického samosprávneho kraja - Ing. Julianna Orbán Maté, PhD., riaditeľka EZÚS Via Carpatia, a Mgr. Tomáš Malatinec, PhD., vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania a zástupca mesta Košice - Mgr. Marcel Gibóda, námestník primátora.
Partneri CNIC informovali štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa o rozpracovanosti projektu CNIC a jeho prínose pre rozvoj východoslovenského regiónu, podpore k rastu HDP regiónu, rastu zamestnanosti, udržaniu resp. návratu talentovaných ľudí zo zahraničia a tak i k celkovému rastu životnej úrovne obyvateľov Košického samosprávneho kraja. Predmetom rokovaní bola diskusia o projektovej dokumentácii CNIC, udržateľnosti projektu a biznis modeli, ktorého víziu predstavil profesor Pavol Miškovský.

„Košický klaster nového priemyslu (CNIC) zabezpečí silné prepojenie akademického a podnikateľského prostredia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového high-tech priemyslu na východe Slovenska prostredníctvom rozvoja vysokých škôl a SAV, ktorý zabezpečí výrazný rast ekonomickej a sociálnej úrovne východného Slovenska tak, aby sme sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov dostali na priemernú úroveň EÚ (momentálne 50%)“, uviedol profesor Pavol Miškovský.

Projekt CNIC bol veľmi pozitívne hodnotený zástupcami z Joint Research Centre v Bruseli a skupinou expertov Európskej komisie. CNIC, ako centrum vedecko-technologickej excelencie sa primárne zameriava na materiálové a biomedicínske technológie, zelené a digitálne technológie a kvantové technológie. Dôraz však kladie aj na sociálne oblasti vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu (tzv. „striebornú ekonomiku“) a zdravý životný štýl pre populáciu v aktívnom veku.


Posledná aktualizácia: 14.06.2021