Prejsť na obsah

Priority a náplň činnosti CTT

1minút, 37sekúnd
 1. Podpora transferu poznatkov, technológií a duševného vlastníctva UPJŠ do praxe.
 2. Identifikácia, vyhľadávanie a koordinácia plánovania zdrojov na komercializáciu a  rozvoj duševného vlastníctva.
 3. Konzultácie a pomoc pri vytváraní spoločností typu spin off a start-up. Podpora vzniku inkubátora pre novovzniknuté spoločnosti.
 4. Pomoc a podpora pri vyhľadávaní vhodných partnerov z externého prostredia k realizácii výskumných aktivít s potenciálom prenosu výsledkov výskumu do praxe
 5. Pomoc a podpora pri vyhľadávaní grantových schém a projektov v rámci SR ako aj EÚ k získaniu grantov k realizácii aktivít s potenciálom uplatnenia v aplikáciách, ako aj grantov na podporu a rozbeh spoločností typu spin off a start-up.
 6. Poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva.
 7. Vyhľadávanie a identifikácia výsledkov tvorivej duševnej činnosti na fakultách UPJŠ.
 8. Posudzovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti a návrh vhodných foriem právnej ochrany duševného vlastníctva.
 9. Poradenstvo, pomoc a zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva UPJŠ.
 10. Metodická činnosť a vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva.
 11. Zhromažďovanie informácií a vedenie centrálnej evidencie duševného vlastníctva UPJŠ.
 12. Prvotné posúdenie využiteľnosti duševného vlastníctva UPJŠ a identifikácia vhodných partnerov pre komercializáciu.
 13. Analýza možností industrializácie duševného vlastníctva a zistenie miery angažovanosti tvorcu.
 14. Skúmanie možností nakladania s duševným vlastníctvom UPJŠ, pomoc a podpora tvorcom v oblasti zmluvných vzťahov a ochrany duševného vlastníctva.
 15. Prezentácia výsledkov výskumu a predmetov duševného vlastníctva UPJŠ na verejnosti za účelom ich komercializácie a vyhľadávanie vhodných partnerov pre komercializáciu.

 


Študuj na UPJŠ