UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vytvorené spoločnosti

Úlohou TIP-UPJŠ v oblasti transferu technológií je vytvoriť system podpory transferu nových technológií do aplikácií. Jedná sa predovšetkým o komplexné technológie založené na dlhodobom základnom výskume.
Celý proces začína hodnotením predstavenej technológie/inovácie Radou pre transfer TIP-UPJŠ. V prípade kladného stanoviska rady poskytne TIP-UPJŠ  možnosť nositeľom ideí pracovať bezplatne v priestoroch a laboratóriach TIP-UPJŠ. V tomto štádiu (start-up inkubátor) nie je dokonca nutné ani zakladať start-up spoločnosť. Po jednom roku práce inovatívnej skupiny zhodnotí Rada pre transfer aplikačný potenciál novej technológie/inovácie a v prípade pozitívneho hodnotenia posunie nositeľov ideí do start-up akcelerátora s tým, že sa zároveň podieľa na prvej (“angel”) investícii vo výške do 20 000 Eur. V tomto štádiu už je nutné založiť strat-up spoločnosť za presne definovaných podmienok (TIP-UPJŠ poskytne súčinnosť pri založení a štruktúre spoločnosti, prieskumu trhu, obchodnej stratégii, jednaní s prípadnými ďalšími investormi atď.).
Cieľom celého procesu je vytvorenie úspešných spin-off spoločností, ktoré prinesú do regiónu východného Slovenska/Slovenska výrobu s vysokou pridanou hodnotou a zamestnanosť.

Posledná aktualizácia: 22.01.2020