Prejsť na obsah

Vytvorené spoločnosti

1minút, 20sekúnd

Úlohou TIP-UPJŠ v oblasti transferu technológií je vytvoriť systém podpory transferu nových technológií do aplikácií. Jedná sa predovšetkým o komplexné technológie založené na dlhodobom základnom výskume.

Celý proces začína hodnotením predstavenej technológie/inovácie Radou pre transfer TIP-UPJŠ. V prípade kladného stanoviska rady poskytne TIP-UPJŠ  možnosť nositeľom ideí pracovať bezplatne v priestoroch a laboratóriach TIP-UPJŠ. V tomto štádiu (start-up inkubátor) nie je dokonca nutné ani zakladať start-up spoločnosť. Po jednom roku práce inovatívnej skupiny zhodnotí Rada pre transfer aplikačný potenciál novej technológie/inovácie a v prípade pozitívneho hodnotenia posunie nositeľov ideí do start-up akcelerátora s tým, že sa zároveň podieľa na prvej (“angel”) investícii vo výške do 20 000 Eur. V tomto štádiu už je nutné založiť strat-up spoločnosť za presne definovaných podmienok (TIP-UPJŠ poskytne súčinnosť pri založení a štruktúre spoločnosti, prieskumu trhu, obchodnej stratégii, jednaní s prípadnými ďalšími investormi atď.).

Cieľom celého procesu je vytvorenie úspešných spin-off spoločností, ktoré prinesú do regiónu východného Slovenska/Slovenska výrobu s vysokou pridanou hodnotou a zamestnanosť.

Spoločnosti v štádiu start-up inkubátor
SAFTRA Imagine, s.r.o.
SAFTRA 3D maping, s.r.o
SAFTRA-BioMAI, s.r.o.
Spoločnosti v štádiu start-up akcelerátor
Spoločnosti v štádiu spin-off
SAFTRA photonics, s.r.o.
RVmagnetics, a.s.
DEG bioresearch, s.r.o.

Študuj na UPJŠ