Prejsť na obsah

Projekty

9minút, 28sekúnd

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia

Cieľ projektu: Inovácia informačného systému pre zdravotné poisťovne implementáciou metód strojového učenia v oblasti automatizácie revíznych činností. Implementácia tejto inovácie je pre zdravotné poisťovne dôležitá pre skvalitnenie revíznej činnosti a efektívnu alokáciu finančných prostriedkov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Osobitný význam nadobúda s ohľadom na zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti súvisiace s prechodom na systém DRG, t. j. systém úhrad hospitalizácií pacientov podľa zaradenia do klasifikačných skupín súvisiacich diagnóz. Výskumná časť projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít – z priemyselného výskumu v oblasti aplikácií strojového učenia a z experimentálneho vývoja vrátane realizácie pilotného projektu u potenciálneho odberateľa. Prvú aktivitu bude žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi – výskumnými organizáciami, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Jej obsahom je kritický prieskum, úpravy existujúcich a návrh nových metód strojového učenia, ktoré budú využiteľné pri automatizácii revíznych činností. Výstupom výskumných aktivít bude okrem spracovania výskumnej správy aj prototyp nového modulu informačného systému a optimalizácia jeho parametrov v rámci pilotnej prevádzky. Nadväzujúca aktivita pre realizáciu inovačných opatrení bude zahŕňať ukončenie vývoja nového modulu a jeho plnú integráciu do komplexného informačného systému zdravotnej poisťovne. Miesta realizácie aktivít sú v Košiciach v sídle žiadateľa a pracovísk partnerov – výskumných inštitúcií. Návrh merateľných ukazovateľov projektu vychádza z požiadaviek výzvy a obsahuje ukazovatele ako počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva, počet produktov, ktoré sú pre trh nové, spolu s ďalšími ukazovateľmi popisujúcimi zapojenie podnikov a výskumných inštitúcií, počet nových výskumných pracovníkov a pod..

Projekt podali VSL Software, a.s., TUKE a UPJŠ v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17. Do projektu sú zapojené vedecko-výskumné a vývojové tímy Ústavu informatiky PF UPJŠ a CIIT TIP-UPJŠ.

Obdobie: 2019 – 2020

Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy (Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR s kódom 003UPJŠ-2-1/2018)

Cieľ projektu: Zvýšená podpora riadenia vysokých škôl prostredníctvom funkcionality v Akademickom informačnom systéme AiS2 predovšetkým zabezpečením jeho funkčného prepojenia na Ústredný portál verejnej správy. Uvedené prepojenie umožňuje plnohodnotné elektronické podávanie elektronických prihlášok o štúdium na VŠ a v prípade, že vysoká škola AiS2 konzorcia využíva aj registratúrny modul AiS2 -RDSS umožňuje navyše doručovanie elektronických písomností vznikajúcich v rámci procesov prebiehajúcich na vysokej škole (jedná sa predovšetkým o študijnú agendu ale nielen ju) do jej elektronických komunikačných schránok na ÚPVS, ktoré pre systémy vysokej školy vystupujú ako plnohodnotné elektronické podateľne. Zároveň zaisťuje odosielanie rozhodnutí do elektronickej schránky príjemcu (zvyčajne študenta/uchádzača vrátane možnosti ich autorizácie kvalifikovaným podpisovým certifikátom).

Obdobie: 2018 – 2019

Integrácia AiS2 s rezortným IS a väzby na e-Government (Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR s ITMS kódom 2013091813889310)

Cieľ projektu: Vytvorenie integračného rozhrania Ústredného portálu verejnej správy umožňujúceho zapojiť schránku ÚPVS ako plnohodnotnú náhradu elektronickej podateľne na vlastných systémoch univerzity a doručovať elektronické písomnosti do elektronických komunikačných schránok na ÚPVS. Pilotná prevádzka bola spustená 2. júna 2015 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

Obdobie: 2013 – 2015

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (ITMS kód 26220220182) a Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza (kód ITMS2014+: 313011D232)

Cieľ projektu:  Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku „TECHNICOM“  ako medzinárodne uznávaného centra výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. Prvým cieľom projektu bolo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného vedeckého manažmentu. Druhým cieľom bolo vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku. Tretím cieľom bol špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane IKT.

V rámci riešenia projektu sa Centrum aplikovanej informatiky – vtedajšie pracovisko vývojového tímu AiS2 zameriavalo na vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu, konkrétne o zúročenie mnohoročných skúsenosti so správou vysokoškolskej pedagogickej a vedeckej činnosti, predovšetkým znalostí procesov na vysokých školách rôzneho zamerania a praxe z doterajšieho vývoja informačného systému pri vývoji inovovaného produktu AiS2. Inovácia produktu AiS2 sa realizovala predovšetkým v oblasti podpory mobilných zariadení, pokroku na poli ovládania systému, podpore manažmentu vysokých škôl a tiež rozvoja procesného riadenia. Vývojový tím AiS2 sa zároveň stal súčasťou novovytvoreného univerzitného Technologického a inovačného parku (TIP ‑ UPJŠ).

Obdobie: 2013 – 2018

Centrum znalostných a informačných systémov CeZIS (ITMS kód 26220220158)

Cieľ projektu: Vybudovanie a zabezpečenie existencie a činnosti spoločného výskumno-vývojového a vzdelávacieho centra a podpora a realizácia výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a znalostnej spoločnosti za účelom zvyšovania miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, čím sa prispeje k zvyšovaniu hospodárskeho rastu východoslovenského regiónu a celého Slovenska. Ide predovšetkým o:

 1. budovanie a prevádzku spoločného výskumno-vývojového centra v oblasti informačných a znalostných systémov,
 2. vytvorenie platformy umožňujúcej študentom a vedeckým pracovníkom reálne overenie teoretických vedomostí vo výskume a v praxi,
 3. spoločnú realizáciu výskumno-vývojových projektov so zameraním na aplikovanie a prenos poznatkov získaných výskumom a vývojom v oblasti znalostných a informačných technológií do reálnej hospodárskej praxe zapojením konkrétnych partnerov z praxe ochotných poskytnúť svoje know-how a dáta za účelom overenia a potvrdenia reálneho využitia v praxi,
 4. vykonávanie činností smerujúcich k prehlbovaniu spolupráce pri prenose poznatkov medzi akademickou sférou a hospodárskou praxou formou výmeny skúseností s výskumom moderných technológií a metód v oblasti znalostných a informačných technológií,
 5. podpora aktualizácie študijných programov s ohľadom na potreby praxe podporených výukovo špecifických predmetov a vedením študentských prác,
 6. definovanie technologických a metodických postupov, ktoré budú využívané v produktoch a službách pre koncových zákazníkov a zároveň aplikované do výskumného a vzdelávacieho procesu,
 7. podporu aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti informačnej a znalostnej spoločnosti s cieľom umožniť a zintenzívniť reálny prenos výsledkov výskumu a know-how do praxe a rovnako zintenzívniť prenos praktických skúseností do oblasti vzdelávania.

Projekt podali VSL Software, a.s. Košice a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO. Do projektu boli zapojené vedecko-výskumné a vývojové tímy Ústavu informatiky PF UPJŠ a Centra aplikovanej informatiky – vtedajšieho pracoviska vývojového tímu AiS2.

Obdobie: 2012 – 2014

Akademický informačný systém (Centrálny rozvojový projekt MŠVVaŠ SR)

Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na vývoj a implementáciu AiS2 ako nástupcu Akademického informačného systému AIS, ktorý bol na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyvíjaný v období od roku 1997. Do prvej etapy projektu bolo zapojených 8 slovenských verejnoprávnych vysokých škôl. Ich počet sa v priebehu riešenia projektu rozrástol na 13. V rámci projektu vznikli Riadiaca a Implementačná rada projektu AIS2, v ktorých majú zastúpenie všetky vysoké školy využívajúce AiS2 a prostredníctvom ktorých sa rozhoduje o ďalšom smerovaní projektu AIS2.

Aktuálne je AiS2 v produkčnej prevádzke na13 verejnoprávnych slovenských vysokých škôl a 4 súkromných. S približne 90 tisíc používateľmi je najrozšírenejším akademickým informačným systémom na slovenských vysokých školách.

Zoznam verejnoprávnych slovenských vysokých škôl s AiS2:

 • Akadémia umení v Banskej Bystrici,
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • Ekonomická univerzita v Bratislave,
 • Univerzita Komenského v Bratislave,
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
 • Katolícka univerzita v Ružomberku,
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zoznam súkromných slovenských vysokých škôl s AiS2:

 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
 • Vysoká škola Danubius v Sládkovičove,
 • Módna obchodná vysoká škola MOD’SPE PARIS Central Europe v Bratislave,
 • Stredoeurópska vysoká škola SEVS v Skalici.

Vývoj AiS2 zabezpečuje stabilný a neustále sa profesionalizujúci vývojový tím. Technologické zázemie projektu dlhodobo zabezpečuje spoločnosť VSL Software a.s. Košice. AiS2 je dodnes vyvíjaný na akademickej pôde v rámci Centra informatiky a informačných technológií Technologického a inovačného parku UPJŠ, odkiaľ sa šíri za nekomerčných podmienok a reflektuje skúsenosti všetkých vysokých škôl používajúcich AiS2.

AiS2 ponúka komplexné riešenia pre akademickú sféru, pričom je určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Podporuje univerzitný charakter štúdia a obsahuje viacjazyčné používateľské rozhranie. Aktuálne sú viaceré časti AiS2 preložené a rutinne používané v anglickom a maďarskom jazyku.

Viac informácií na www.ais2.sk.

Obdobie: 2005 – 2007


Študuj na UPJŠ