Skip to content

UPJŠ wins in two categories at COINTT 2023

2minút, 27sekúnd

V poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa konal 24. a 25. októbra 2023. Súčasťou prestížneho podujatia bol slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení najlepší inovátori a inovátorky, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT sa zameral na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku s cieľom diskusie o neustálom zlepšovaní podmienok na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe na Slovensku.

Od 1. apríla do 31. augusta 2023 zasielali zástupcovia slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií nominácie v troch kategóriách (inovácia, inovátor/inovátorka, počin v oblasti transferu technológií), z ktorých vybrala odborná výberová komisia troch víťazov.

Naša univerzita získala dve významné ocenenia.
Víťaznou inováciou sa stalo „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“ kolektívu z UPJŠ, ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc..

Transfer technológieSpôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe bol realizovaný formou prevodu práv, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne. Zástupcom ocenených univerzít v tretej kategórii predal sošku a diplom poradca prezidentky SR Michal Novota.

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou poskytlo príležitosť na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. Na dvoch pódiách vystúpilo 51 rečníkov z domova i zo zahraničia so zaujímavými prezentáciami a panelovými diskusiami.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Organizátori COINTT 2023
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Národný portál pre transfer technológií

Spoluorganizátori COINTT 2023
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, Združenie podnikateľov Slovenska a Národné centrum transferu technológií SR, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Všetkým oceneným za UPJŠ srdečne gratulujeme.


Study at UPJŠ