Prejsť na obsah

Vedecko-výskumné centrum Promatech

4minút, 4sekúnd

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie národného centra pre výskum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie a prostredníctvom koordinácie výskumných aktivít akademických pracovísk podstatne zvýšiť efektívnosť výskumu, spoločným úsilím vytvoriť modernú prístrojovú aj personálnu infraštruktúru s nadkritickou veľkosťou dostatočnou na riešenie akýchkoľvek vedeckých problémov. Cieľom je aj podpora implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov a tak posilniť celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Výskumné centrum bude dlhodobo pôsobiť ako  integrované, interdisciplinárne a udržateľné centrum vytvárajúce vedecko-výskumné výsledky s aplikačným a inovačným potenciálom, ktoré sú urýchlene aplikované v praxi. Na UPJŠ je cieľom najmä študovať nanorozmerné magnetické materiály pre nové typy senzorov a hybridné materiály na báze polovodičov a supravodičov pre uplatnenie v informačných technológiách.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracuje na projekte s hlavným partnerom projektu, ktorým je Slovenská akadémia vied. Ďalšími partnermi sú Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Technická univerzita v Košiciach.

Na UPJŠ v Košiciach sú v rámci projektu PROMATECH vybudované laboratória:

uskutočňuje výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov. Pozornosť je orientovaná aj na vývoj nových magnetických systémov s aplikačným potenciálom v oblasti konverzie energie a magnetického chladenia. Aplikačný potenciál je možný aj u molekulových magnetov, ich magnetické vlastnosti sú vhodné pre návrh záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, keď magnetická molekula s rozmermi v jednotkách nanometrov predstavuj jeden bit.

sa venuje výskumu mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme. Výskum sa sústreďuje na kvantový dizajn materiálov s význačnými úžitkovými vlastnosťami, ktoré predstavujú výzvu výskumu ako aj aplikačný potenciál pre nanotechnológie, IT technológie, senzory, elektroniku a pod. Príprava a charakterizácie týchto materiálov si vyžadujú ich výskum na nanometrickej úrovni.

sa venuje výskumu magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách. Výskum sa sústreďuje na kvantový dizajn materiálov s význačnými úžitkovými vlastnosťami, ktoré predstavujú výzvu výskumu ako aj aplikačný potenciál pre nanotechnológie, IT technológie, senzory, elektroniku a pod. Príprava a charakterizácie týchto materiálov si vyžadujú ich výskum na nanometrickej úrovni.

sa venuje výskumu prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním.

v súčasnosti je vysoko aktuálny výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov. Poznanie detailov štruktúry vyrobeného materiálu s využitím elektrónovej mikroskopie je preto základným predpokladom k naplneniu zámeru výskumu, ktorý sa realizuje v danom laboratóriu. V blízkej budúcnosti je plánové rozšírenie výskumu o ďalšie nekonvenčné materiály (napr. vysoko entropické zliatiny, biodegradovateľné materiály, tenké vrstvy alebo práškové materiály) s veľkou perspektívou praktického uplatnenia.
Prístrojové vybavenie laboratória umožňuje analýzu materiálov v reálnom aj recipročnom priestore využitím elektrónového žiarenia rôznych energii. Dôraz sa kladie aj na spracovanie a analýzu získaných dát, predovšetkým z elektrónovej difrakcie.

je určené na výskum tepelných, elektrických a magnetických vlastností materiálov pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a extrémne vysokých tlakoch.


Študuj na UPJŠ