UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorát

  Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefónna ústredňa:
Tel.: 055/234 1100

Na rektoráte je momentálne odpojená tel. ústredňa s číslami: 6222602, 6222610 a 6228657. Dovolať sa dá len cez IP telefón a to na číslo : 055 234 + štvormiestna klapka.
 Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach

REKTORÁT

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 055/62 226 08
IP: 055 234 1601
č.d.: 31 pavol.sovak@upjs.sk

ÚTVAR REKTORA 

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Kancelárka Mgr. Lucia Huličová IP: 055 234 1162 č.d.: 31 lucia.hulicova@upjs.sk
Sekretariát rektora
Asistentka rektora Helena Franková 055/62 226 08
IP: 055 234 1132
č.d.: 31 helena.frankova@upjs.sk
Asistentka akademickej agendy Bc. Andrea Jánošíková IP: 055 234 1161 č.d.: 33 andrea.janosikova@upjs.sk
Referát propagácie a masmediálnej komunikácie
Tlačový referent  a hovorca Mgr. Laura Hoľanová IP: 055 234 1550
Mob.: 0905 385 911
č.d.: 33 laura.holanova@upjs.sk
Referát marketingu a dizajnu
Grafik Kristína Basová IP: 055 234 1253 č.d.: 38 kristina.basova@upjs.sk
Event manager Mgr. Daniela Verebová IP: 055 234 1265 č.d.: 38 daniela.verebova@upjs.sk
Koordinátor CHUŠ Mgr. Jana Havrilová IP: 055 234 1226 č.d.: 14 jana.havrilova@upjs.sk
Referát pre zahraničné vzťahy
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Mária VasiľováPhD.
 
IP: 055 234 1159
fax: 055 234 1679
č.d.: 6 maria.vasilova@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Veronika Petruňová IP: 055 234 1679 č.d.: 6 veronika.petrunova@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy PhDr. Zuzana Szattlerová IP: 055 234 1129 č.d.: 6 zuzana.szattlerova@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Bc. Ing. Daniela Filipová IP: 055 234 1166 č.d.: 6 daniela.filipova@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Filip Šera, PhD. IP: 055 234 1146 č.d.: 6 filip.sera@upjs.sk
Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality
Vedúca kancelárie RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. IP: 055 234 1252 č.d.: 37 zuzana.orsagova.kralova@upjs.sk
Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Referent pre vedu a výskum Mgr. Zuzana Veselovská IP: 055 234 1158 č.d.: 42 zuzana.veselovska@upjs.sk
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie a akademické tituly
Referent pre vysokoškolské vzdelávanie Ing. Zuzana Kratyinová IP: 055 234 1155
fax: 62 244 17
č.d.: 42 zuzana.kratyinova@upjs.sk
Referát pre správu AIS, registrov a dátové analýzy
Referent pre  centrálnu správu AIS a registrov  RNDr. Katarína Nováková IP: 055 234 2229   katarina.novakova@upjs.sk
Dátový analytik Mgr. Radovan Fuska IP: 055 234 2428   radovan.fuska@upjs.sk
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úseku JUDr. Zuzana Gažová IP: 055 234 1150 č.d.: 131 zuzana.gazova@upjs.sk
Referát právnej agendy
Právnik Mgr. Ján Čipkár, PhD. IP: 055 234 1169 č.d.: 19 jan.cipkar1@upjs.sk
Referát správy majetku
Referent správy majetku Margita Ľaliková IP: 055 234 1591 č.d.: 130 margita.lalikova@upjs.sk
Referent správy majetku Zuzana Ballová IP: 055 234 1144 č.d.: 130 zuzana.ballova@upjs.sk
Referent správy majetku Oľga Džoganová IP: 055 234 1593 č.d.: 130 olga.dzoganova@upjs.sk
Referát správy registratúry
Referent správy registratúry Mgr. Ivor Princík IP: 055 234 1178 č.d.: 4 ivor.princik@upjs.sk
Referent správy registratúry a slobodného prístupu k informáciám Natália Himič IP: 055 234 1134 č.d.: 20 natalia.himic@upjs.sk
Úsek organizačných činností a personalistiky
Vedúca úseku RNDr. Edita Vojtová IP: 055 234 1171 č.d.: 127 edita.vojtova@upjs.sk
Referát organizačných a personálnych činností
Referent personálnej a sociálnej práce Ing. Angela Nečedová IP: 055 234 1153 č.d.: 129 angela.necedova@upjs.sk
Referent pers.práce a výkazníctva Ing. Štefánia Talárovičová IP: 055 234 1137 č.d.: 129 stefania.talarovicova@upjs.sk
Referent personálnej a sociálnej práce Ing. Andrea Szczecinová IP: 055 234 1236 č.d.: 126 andrea.szczecinova@upjs.sk
Referát mzdovej učtárne
Referent mzdovej učtárne Danuša Karenová IP: 055 234 1167 č.d.: 128 danusa.karenova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Zuzana Janitorová IP: 055 234 1131 č.d.: 128 zuzana.janitorova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Hedviga Szczecinová IP: 055 234 1598 č.d.: 128 hedviga.szczecinova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Renáta Rozmanová IP: 055 234 1130 č.d.: 128 renata.rozmanova@upjs.sk
Kontrolór UPJŠ
  Mgr. Gabriela Ciberejová IP: 055 234 1586 č.d.: 119 gabriela.ciberejova@upjs.sk
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúca úseku Ing. Mária Lukáčová IP: 055 234 1585 č.d.: 12 maria.lukacova@upjs.sk
Referent BOZP a PO Ing. Ivan Vitko IP: 055 234 1590
IP: 055 234 3363
č.d.: 118 ivan.vitko@upjs.sk
Referent BOZP a PO Mgr. Marián Popovič IP: 055 234 1589 č.d.: 118 marian.popovic@upjs.sk

ÚTVAR KVESTORA

Kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 055/62 226 08
IP: 055 234 1595
č.d.: 34 michal.tkac@upjs.sk
Sekretariát kvestora
Asistentka kvestora Bc. Andrea Jánošíková IP: 055 234 1161 č.d.: 33 andrea.janosikova@upjs.sk
Ekonomický úsek
Vedúca úseku Ing. Renáta Lučanská IP: 055 234 1123 č.d.: 8 renata.lucanska@upjs.sk
Referát finančnej učtárne
Referent finančnej učtárne Ing. Tatiana Horváthová IP: 055 234 1163 č.d.: 30 tatiana.horvathova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Marta Balážová IP: 055 234 1122 č.d.: 29 marta.balazova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Mariana Vilímová IP: 055 234 1122 č.d.: 29 mariana.vilimova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Katarína Kucková IP: 055 234 1126 č.d.: 29 katarina.kuckova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Helena Špilárová IP: 055 234 1124 č.d.: 29 helena.spilarova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Dana Sekeráková IP: 055 234 1250 č.d.: 30 dana.sekerakova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Magdaléna Laurichová IP: 055 234 1251 č.d.: 30 magdalena.laurichova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Silvia Baloghová IP: 055 234 1255 č.d.: 30 silvia.hrudalova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Veronika Pavlovová IP: 055 234 1257 č.d.: 7 veronika.pavlovova@upjs.sk
Referent pokladní Zuzana Moricová
 
IP: 055 234 1156
055 622 6524
č.d.: 13 zuzana.moricova@upjs.sk
Referát správy daní
Referent správy daní Adriana Lukáčová IP: 055 234 1258 č.d.: 7 adriana.lukacova@upjs.sk
Referát rozpočtu a financovania
Referent rozpočtu Ing. Ivana Raková IP: 055 234 1125 č.d.: 27 ivana.rakova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. M. Pokrivčáková IP: 055 234 1154 č.d.: 27 marcela.pokrivcakova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. Lucia Onderko IP: 055 234 1175 č.d.: 27 lucia.onderko@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Róbert Sekerák IP: 055 234 1136 č.d.: 28 robert.sekerak@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Ľudmila Oberleová IP: 055 234 1136 č.d.: 28 ludmila.oberleova@upjs.sk
Úsek verejného obstarávania a nákupu
Vedúca úseku RNDr. Marcela Kajňaková, PhD. IP: 055 234 1168 č.d.: 11 marcela.kajnakova@upjs.sk
Referát pre verejné obstarávanie
Referent pre verejné obstarávanie Renáta Lišková IP: 055 234 1149 č.d.: 10 renata.liskova@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Monika Malachovská IP: 055 234 1152 č.d.: 9 monika.malachovska@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Jana Slovenská IP: 055 234 1157 č.d.: 9 jana.slovenska@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Mgr. Daniel Štromp IP: 055 234 1583 č.d.: 9 daniel.stromp@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Ing. Silvia Vranayová IP: 055 234 1143 č.d.: 9 silvia.vranayova@upjs.sk
Referát nákupu
Koordinátor nákupu Ing. Mária Imreczeová IP: 055 234 1597 č.d.: 118 maria.imreczeova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Gabriela Štofová IP: 055 234 1552 č.d.: 117 gabriela.stofova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Bc. René Tkáč IP: 055 234 1581 č.d.: 117 rene.tkac@upjs.sk
Referent nákupu Ing. Mária Koľveková IP: 055 234 1582 č.d.: 10 maria.kolvekova@upjs.sk
Prevádzkový úsek
Vedúci úseku Ing. Roman Toma, PhD. IP: 055 234 1254 č.d.: 21 roman.toma@upjs.sk
Referát vnútorných služieb a údržby
Referent vnútorných služieb Kamil Zelenák IP: 055 234 1151 č.d.: 15 kamil.zelenak@upjs.sk
Referent vnútorných služieb Ing. Monika Šalachová IP: 055 234 1222 č.d.: 18 monika.salachova@upjs.sk
Referent evidencie majetku Mgr. Jana Havrilová IP: 055 234 1139 č.d.: 14 jana.havrilova@upjs.sk
Referent vnútorných služieb Renáta Rozumová IP: 055 234 1127 č.d.: 16 renata.rozumova@upjs.sk
Referent vnútorných služieb Katarína Čorňaková IP: 055 234 1580 č.d.: 18 katarina.cornakova@upjs.sk
Referent podateľne Iveta Gregová
Úradné hodiny denne:  
08.00-12.00h.,  13.00-14.00h.
IP: 055 234 1141 č.d.: 14 iveta.gregova@upjs.sk
Údržbár - koordinátor   IP: 055 234 1172 č.d.:   
Referát autodopravy
Vodiči Ing. Slavomír Staško
Marcel Kuchta
Martin Neubauer
Ján Olexa
IP: 055 234 1665 č.d.: 33 sut. slavomir.stasko@upjs.sk
marcel.kuchta@upjs.sk
martin.neubauer@upjs.sk
jan.olexa@upjs.sk
Úsek investičných činností
Vedúca úseku Ing. Daniela Čorňáková IP: 055 234 1140 č.d.: 21 daniela.cornakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Monika Špontáková IP: 055 234 1147 č.d.: 15 monika.spontakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Andrea Sidorová IP: 055 234 1128 č.d.: 16 andrea.sidorova@upjs.sk
Technik energetiky Maroš Kvitkovský IP: 055 234 1110 č.d.: 18 maros.kvitkovsky@upjs.sk
 
Koordinačná odborová rada RNDr. Helena Mičková, PhD. IP: 055 234 3351   helena.mickova@upjs.sk
Vrátnica
Šírek Viktor
Vargovčík Daniel
Žihala Peter
František Beli

Radovan Strýčko
IP: 055 234 1100   viktor.sirek@upjs.sk
daniel.vargovcik@upjs.sk
peter.zihala@upjs.sk

frantisek.beli@upjs.sk
radovan.strycko@upjs.sk
 
 
Posledná aktualizácia: 28.11.2022