UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorát

 

  Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefónna ústredňa:
Tel.: 055/234 1100

Na rektoráte je momentálne odpojená tel. ústredňa s číslami: 6222602, 6222610 a 6228657. Dovolať sa dá len cez IP telefón a to na číslo : 055 234 + štvormiestna klapka.
 Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach

REKTORÁT

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 055/62 226 08
IP: 055 234 1601
pavol.sovak@upjs.sk

ÚTVAR REKTORA 

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Kancelárka
Vedúca úseku
Mgr. Adriana Sabolová 055/62 226 08
IP: 055 234 1162
adriana.sabolova@upjs.sk
Sekretariát rektora
Asistentka rektora Mgr. Magdaléna Timková 055/62 226 08
IP: 055 234 1132
magdalena.timkova@upjs.sk
Asistentka akademickej agendy Júlia Lejková IP: 055 234 1133 julia.lejkova@upjs.sk
Referát propagácie a masmediálnej komunikácie
Tlačový referent  a hovorca Mgr. Linda Babušík Adamčíková IP: 055 234 1112
Mob.: 0905 385 911
linda.babusik.adamcikova@upjs.sk
Referát marketingu a dizajnu
Koordinátor CHUŠ Mgr. Jana Havrilová IP: 055 234 1226 jana.havrilova@upjs.sk
Referát pre vedu a výskum
Referent pre vedu a výskum Ing. Ivana Podlesná, PhD. IP: 055 234 1158 ivana.podlesna@upjs.sk
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie
Referent pre vysokoškolské vzdelávanie Ing. Zuzana Kratyinová IP: 055 234 1155
fax: 62 244 17
zuzana.kratyinova@upjs.sk
Referát pre centrálnu správu AIS a registrov
Referent pre  centrálnu správu AIS a registrov  RNDr. Katarína Nováková IP: 055 234 2229 katarina.novakova@upjs.sk
Referát pre zahraničné vzťahy
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Mária VasiľováPhD.
 
IP: 055 234 1159
fax: 055 234 1679
maria.vasilova@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Veronika Petruňová IP: 055 234 1679 veronika.lehotska@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy PhDr. Zuzana Szattlerová IP: 055 234 1129 zuzana.szattlerova@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Bc. Ing. Daniela Filipová IP: 055 234 1166 daniela.filipova@upjs.sk
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úseku JUDr. Zuzana Gažová IP: 055 234 1150 zuzana.gazova@upjs.sk
Referát právnej agendy
Právnik Mgr. Ján Čipkár, PhD. IP: 055 234 1169 jan.cipkar1@upjs.sk
Referát správy majetku
Referent správy majetku Jana Štrbová IP: 055 234 1591 jana.strbova@upjs.sk
Referent správy majetku Zuzana Ballová IP: 055 234 1144 zuzana.ballova@upjs.sk
Referent správy majetku Oľga Džoganová IP: 055 234 1593 olga.dzoganova@upjs.sk
Referát správy registratúry
Referent správy registratúry Ing. Viera Matejová IP: 055 234 1170 viera.matejova@upjs.sk
Referent správy registratúry Mgr. Ivor Princík IP: 055 234 1178 ivor.princik@upjs.sk
Referent správy registratúry a slobodného prístupu k informáciám Natália Himič IP: 055 234 1134 natalia.himic@upjs.sk
Úsek organizačných činností a personalistiky
Vedúca úseku RNDr. Edita Vojtová IP: 055 234 1171 edita.vojtova@upjs.sk
Referát organizačných a personálnych činností
Referent personálnej a sociálnej práce Eva Čabalová IP: 055 234 1153 eva.cabalova@upjs.sk
Referent pers.práce a výkazníctva Ing. Štefánia Talárovičová IP: 055 234 1137 stefania.talarovicova@upjs.sk
Referent personálnej a sociálnej práce Ing. Andrea Szczecinová IP: 055 234 1236 andrea.szczecinova@upjs.sk
Referát mzdovej učtárne
Referent mzdovej učtárne Danuša Karenová IP: 055 234 1167 danusa.karenova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Emília Pethöová IP: 055 234 1131 emilia.pethoova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Hedviga Szczecinová IP: 055 234 1598 hedviga.szczecinova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Renáta Rozmanová IP: 055 234 1130 renata.rozmanova@upjs.sk
Kontrolór UPJŠ
  Mgr. Gabriela Ciberejová IP: 055 234 1586 gabriela.ciberejova@upjs.sk
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúca úseku Ing. Mária Lukáčová IP: 055 234 1585 maria.lukacova@upjs.sk
Referent BOZP a PO Marek Vranec IP: 055 234 1590
IP: 055 234 3363
marek.vranec@upjs.sk
Referent BOZP a PO Marián Popovič IP: 055 234 1589 marian.popovic@upjs.sk

ÚTVAR KVESTORA

Kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 055/62 226 08
IP: 055 234 1595
michal.tkac@upjs.sk
Sekretariát kvestora
Asistentka kvestora Bc. Andrea Jánošíková IP: 055 234 1161 andrea.janosikova@upjs.sk
Ekonomický úsek
Vedúca úseku Ing. Renáta Lučanská IP: 055 234 1123 renata.lucanska@upjs.sk
Referát finančnej učtárne
Referent finančnej učtárne Ing. Tatiana Horváthová IP: 055 234 1163 tatiana.horvathova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Lucia Onderko IP: 055 234 1124 lucia.onderko@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Marta Balážová IP: 055 234 1122 marta.balazova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Lenka Balážová IP: 055 234 1122 lenka.balazova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Júlia Lejková IP: 055 234 1133 julia.lejkova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Helena Špilárová IP: 055 234 1124 helena.spilarova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Dana Sekeráková IP: 055 234 1250 dana.sekerakova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Magdaléna Laurichová IP: 055 234 1251 magdalena.laurichova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Silvia Baloghová IP: 055 234 1255 silvia.hrudalova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Veronika Pavlovová IP: 055 234 1257 veronika.pavlovova@upjs.sk
Referent pokladní Eva Begányiová IP: 055 234 1156
055 622 6524
Pondelok: 9.00-13.00h.
Utorok: 9.00-13.00h.
Streda: 9.00-12.00h, 13.00-14.00h.
Štvrtok: 9.00-12.00h, 13.00-14.00h.
Piatok: 9.00-13.00h.
eva.beganyiova@upjs.sk
Referát správy daní
Referent správy daní Mgr. Renáta Pirčáková IP: 055 234 1126 renata.pircakova@upjs.sk
Referát rozpočtu a financovania
Referent rozpočtu Ing. Anna Horváthová
 
055/62 216 17
IP: 055 234 1125
anna.horvathova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. Ivana Raková IP: 055 234 1175 ivana.rakova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. M. Pokrivčáková IP: 055 234 1154 marcela.pokrivcakova@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Jozefína Hupcejová IP: 055 234 1136 jozefina.hupcejova@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Anna Laudárová IP: 055 234 1136 anna.laudarova@upjs.sk
Úsek verejného obstarávania a nákupu
Vedúca úseku PhDr. Lucia Dlugošová IP: 055 234 1143 lucia.dlugosova@upjs.sk
Referát nákupu
Koordinátor nákupu Ing. Mária Imreczeová IP: 055 234 1597 maria.imreczeova@upjs.sk
Komoditný manažér Ing. Mária Koľveková IP: 055 234 1582 maria.kolvekova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Gabriela Štofová IP: 055 234 1552 gabriela.stofova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Bc. René Tkáč IP: 055 234 1581 rene.tkac@upjs.sk
Referát pre verejné obstarávanie
Koordinátor pre verejné obstarávanie Mgr.Tatiana Görčöšová  IP: 055 234 1142 tatiana.gorcosova@upjs.sk
Referent  pre verejné obstarávanie Mgr. Ján Richnavský IP: 055 234 1168 jan.richnavsky1@upjs.sk
Referent  pre verejné obstarávanie Renata Lišková IP: 055 234 1149 renata.liskova@upjs.sk
Referent  pre verejné obstarávanie
Ing. Zdenka Kudláčová
 
IP: 055 234 1583
Referent  pre verejné obstarávanie Monika Malachovská  IP: 055 234 1152 monika.malachovska@upjs.sk
Prevádzkový úsek
Vedúci úseku Maroš Kvitkovský IP: 055 234 1110 maros.kvitkovsky@upjs.sk
Referát vnútorných služieb a údržby
Referent pre energetiku Kamil Zelenák IP: 055 234 1151 kamil.zelenak@upjs.sk
Referent evidencie majetku a podateľne Ing. Monika Šalachová IP: 055 234 1222 monika.salachova@upjs.sk
Referent vnútorných služieb Mgr. Jana Havrilová IP: 055 234 1139 jana.havrilova@upjs.sk
Referent evidencie majetku a podateľne Renáta Rozumová IP: 055 234 1127 renata.rozumova@upjs.sk
Referent evidencie majetku a podateľne Iveta Gregová IP: 055 234 1141 iveta.gregova@upjs.sk
Údržbár Peter Béreš IP: 055 234 1172 peter.beres@upjs.sk
Referát autodopravy
Garážmajster a vodič Gabriel Prevozňák IP: 055 234 1665 gabriel.prevoznak1@upjs.sk
Úsek investičných činností
Vedúca úseku Ing. Daniela Čorňáková IP: 055 234 1140 daniela.cornakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Monika Špontáková IP: 055 234 1147 monika.spontakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Andrea Sidorová IP: 055 234 1128 andrea.sidorova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Karol Maliar IP: 055 234 1138 karol.maliar@upjs.sk
 
Koordinačná odborová rada RNDr. Helena Mičková, PhD. IP: 055 234 3351 helena.mickova@upjs.sk
Vrátnica   IP: 055 234 1100  
 
 
Posledná aktualizácia: 28.10.2019