UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

HRS4R v Universitas Safarikiana

HRS4R v Universitas Safarikiana

V univerzitnom časopise Universitas Safarikiana sme diskutovali o dôležitosti zavádzania Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Na UPJŠ sa venujeme ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov, poskytujeme možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Implementačná fáza HRS4R

Implementačná stratégia

Implementačná stratégia

Pre efektívnu implementáciu aktivít akčného plánu sme vypracovali podrobnú implementačnú stratégiu.

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R obsahuje zoznam silných a slabých stránok UPJŠ a rozpis aktivít a navrhovaných krokov, ktoré UPJŠ zrealizuje v rámci HRS4R stratégie

Inicializačná fáza HRS4R

Základné dokumenty

Základné dokumenty

Súčasťou Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ bolo vypracovanie GAP analýzy,  OTM-R formulára a akčného plánu.

Dotazníkový prieskum

Dotazníkový prieskum

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov. Cieľom HRS4R prieskumu bolo zmapovať vnímanie vedeckého prostredia na UPJŠ v Košiciach.

Legislatíva a dokumenty

Predpisy na UPJŠ

Predpisy na UPJŠ

Základné dokumenty, vnútorné predpisy UPJŠ, študijná a pracovno-právna legislatíva na jednom mieste

Sťažnosti / odvolania

Sťažnosti / odvolania

Postup vybavovania sťažností podaných Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiam sa riadi vnútorným predpisom

Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti

Rodovú rovnosť chápeme ako integrálnu súčasť uplatňovania rovnosti v živote univerzity a vo všetkých jej aktivitách.

Virtuálna prehliadka