UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

HRS4R v Universitas Safarikiana

HRS4R v Universitas Safarikiana

V univerzitnom časopise Universitas Safarikiana sme diskutovali o dôležitosti zavádzania Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Na UPJŠ sa venujeme ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov, poskytujeme možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Inicializačná fáza HRS4R

Základné dokumenty

Základné dokumenty

Súčasťou Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ bolo vypracovanie GAP analýzy,  OTM-R formulára a akčného plánu.

Dotazníkový prieskum

Dotazníkový prieskum

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov. Cieľom HRS4R prieskumu bolo zmapovať vnímanie vedeckého prostredia na UPJŠ v Košiciach.

Riadiaca rada a komisie

Riadiaca rada a komisie

HRS4R na UPJŠ riadi projektový tím a odborné komisie, ktoré analyzovali súčasný stav v oblasti riadenia ľudských zdrojov na UPJŠ

Implementačná fáza HRS4R

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R obsahuje zoznam silných a slabých stránok UPJŠ v rámci štyroch oblastí Charty a Kódexu a rozpis aktivít a navrhovaných krokov, ktoré UPJŠ zrealizuje v rámci HRS4R stratégie

Implementačná stratégia

Implementačná stratégia

Pre efektívnu implementáciu aktivít akčného plánu sme vypracovali podrobnú implementačnú stratégiu.

HRS4R v Universitas Safarikiana

HRS4R v Universitas Safarikiana

V univerzitnom časopise Universitas Safarikiana sme diskutovali o dôležitosti zavádzania Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Legislatíva a dokumenty

Predpisy na UPJŠ

Predpisy na UPJŠ

Základné dokumenty, vnútorné predpisy UPJŠ, študijná a pracovno-právna legislatíva na jednom mieste

Sťažnosti / odvolania

Sťažnosti / odvolania

Postup vybavovania sťažností podaných Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiam sa riadi vnútorným predpisom

Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti

Rodovú rovnosť chápeme ako integrálnu súčasť uplatňovania rovnosti v živote univerzity a vo všetkých jej aktivitách.