Prejsť na obsah

Univerzitný vedecký park Technicom

3minút, 1sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým jej Prírodovedecká fakulta,  spolupracuje na riešení projektu s Prešovskou univerzitou v Prešove a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je hlavným riešiteľom projektu. Po ukončení projektu vytvorili partneri združenie Asociácia Technicom.

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  ako medzinárodne uznávaného centra výskumu a transferu technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. Prvým špecifickým cieľom projektu je organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze kvalitného vedeckého manažmentu. Druhým špecifickým cieľom je vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného a technologického celku. Tretím špecifickým cieľom je špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie:

 • informačné a komunikačné technológie,
 • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy,
 • strojárstvo,
 • stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia),
 • environmentálne  inžinierstvo  (baníctvo,  hutníctvo,  vodohospodárske  vedy),  vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.

Hlavným cieľom je plniť nasledovné funkcie:

 • zabezpečovať vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up,  resp.  „Spin-off“  firmy  generované  najmä  na  báze  relevantných  výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV,
 • podporovať  širokospektrálnu,  účinnú  a vzájomne  prospešnú  výskumnú  a  vývojovú spoluprácu medzi pracoviskami univerzít a ústavov SAV a relevantnými organizáciami zo spoločenskej a hospodárskej praxe,
 • vytvárať podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií, resp. inovačnú prax ako na medzinárodnej, národnej, tak aj na regionálnej úrovni,
 • stať  sa  miestom  prvého  kontaktu  pre  firmy, ktoré  budú  mať  záujem  o spoluprácu  s výskumnými  a vývojovými  tímami  z pracovísk univerzít.

Hlavné oblasti výskumu na UPJŠ sú:

 • dátová analytika,
 • vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu,
 • vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu,
 • výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač,
 • výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových technológiách a službách,
 • výskum a implementáciu riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V rámci projektu UVP Technicom boli na UPJŠ vybudované tieto laboratóriá a seminárne miestnosti:

Všetky laboratória využívajú Výpočtový a sieťový uzol.

Vybrané laboratória tvoria základ Centra informatiky a informačných technológií Technologického a inovačného parku UPJŠ.

Ďalšie informácie a projekte a aktivitách združenia UVP Technicom sú na stránke hlavného partnera projektu.


Študuj na UPJŠ