Skip to content

Creative activity

0minút, 21sekúnd

UPJŠ periodicky monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tvorivej činnosti. Závery z tohoto procesu sú zhrnuté do Výročnej správy o kvalite tvorivej činnosti na UPJŠ v Košiciach, ktorú schvaľuje Vedecká rada UPJŠ.

Správa za rok 2019 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí VR UPJŠ dňa 29.5.2020. Ďalšie výročné správy sú dostupné v archíve.

Správy o tvorivej činnosti na jednotlivých fakultách

 


Study at UPJŠ