UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality

Absolventi a uplatniteľnosť v praxi

Absolventi a uplatniteľnosť v praxi

Univerzita a jej fakulty realizujú dotazníkové prieskumy o uplatnení absolventov univerzity s cieľom skvalitnenia profilu absolventa, užšieho prepojenia štúdia s praxou a zlepšenia postavenia absolventov na trhu práce.

Hodnotiace správy

Správy o činnosti UPJŠ

Správy o činnosti UPJŠ

V zmysle § 20 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracováva UPJŠ každoročne výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy.

Správy o tvorivej činnosti

Správy o tvorivej činnosti

UPJŠ periodicky monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tvorivej činnosti. Závery z tohoto procesu sú zhrnuté do Výročnej správy o kvalite tvorivej činnosti na UPJŠ v Košiciach, ktorú schvaľuje Vedecká rada UPJŠ.