Prejsť na obsah

Výcvik Sociálne zručnosti – 15.4. – 20.5.2016

1minút, 41sekúnd

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) ponúklo študentom UPJŠ možnosť absolvovať 6-týždňový skupinový sociálno-psychologický výcvik s názvom Sociálne zručnosti (O druhých vieš veľa, ale čo vieš o sebe? Rozumej sebe, porozumieš iným) zameraný na podporu a rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Účelom výcviku bolo získanie náhľadu na seba a iných, podpora sebareflexie a osvojenie si ďalších zručností, ktoré napomáhajú zefektívniť fungovanie v osobnom aj profesionálnom živote. Výcvik prebiehal pod vedením PhDr. Radky Čopkovej v čase od 15.4. do 20.5.2016 v priestoroch budovy MINERVA na Moyzesovej 9. Podarilo sa vytvoriť 12-člennú skupinu pozostávajúcu zo študentov 1. – 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorí v týždenných intervaloch prešli šiestimi modulmi výcviku. Prvým bola Sociálna percepcia, v rámci ktorej sa oboznámili s tým ako vnímajú druhých ľudí a samých seba. V rámci modulu Sociálnej komunikácie I a II si mali možnosť uvedomiť silu neverbálnych prejavov, ako aj predsudkov a komunikačných chýb, ktorých sa v každodennom živote dopúšťajú. Moduly Sebaspoznávanie I a II ponúkli priestor pre uvedomenie si vzťahu k sebe samému a druhým ľuďom, ako aj to, ako ich prostredie, v ktorom žijú formuje. Posledný modul bol zameraný na Spätnú väzbu, v rámci ktorej si účastníci sami, ale aj navzájom vymedzovali vlastné miesto v skupine. Výsledkom uskutočneného sociálnopsychologického výcviku bolo postupné badateľné rúcanie bariér a ústup cenzúry, čo svedčí o tom, že v rámci skupiny bolo vytvorené bezpečné prostredie, ktoré umožňovalo účastníkom otvoriť sa a rozprávať o sebe bez prítomnosti strachu. Zúčastnení študenti ocenili najmä trénovanie schopnosti rozprávať o sebe a svojich potrebách.

Pozvánka


Študuj na UPJŠ