UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Poradenstvo

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzbu
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


♦ Právne poradenstvo

V prípade záujmu o právne poradenstvo je možné obrátiť sa na študentský právny portál Students for Students. Na Vaše otázky Vám odpovedajú študenti práva a to pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta.  Portál zabezpečuje Pracovisko právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Viac informácií...


♦ Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o:

 • otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i.,
 • zvládanie záťaže a krízových situácií,
 • problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému).

Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach:

 • neurotické prejavy,
 • nespavosť,
 • depresie,
 • problémy s príjmom potravy,
 • sexuálne otázky,
 • problémy s užívaním psychoaktívnych látok.

Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontakty:

Individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku zabezpečuje špecialista z II. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Mgr. Viktor Belák.
Kontakt: viktor.belak@upjs.sk

Študenti sa počas semestra môžu zúčastňovať Autogénneho tréningu. Ide o najrozšírenejšiu tréningovú psychoterapeutickú metódou založenú na relaxácii.

Pre študentov, ktorí pociťujú problémy s učením je vždy začiatkom semestra realizovaný workshop Nauč sa učiť


♦ Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo Vám môže pomôcť riešiť problémové situácie v týchto oblastiach:

 • problémy sociálnych vzťahoch,
 • nedostatky v sociálnych spôsobilostiach,
 • problémy vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, študenta a ich zosúladenie),
 • problémy so zvládaním sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný stav).

Ďalej sa zameriava na:

 • interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo vzťahoch (nie osobnostných problémov),
 • riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie)
 • a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov.

Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. a prebieha emailovou formou. Vaše otázky môžete posielať na email socialne-poradenstvo@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 17.02.2021