UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Poradenstvo

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzba
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


♦ Právne poradenstvo

Právne poradenstvo je zamerané na poskytovanie praktických informácií v problémových situáciách, poskytuje návrhy riešenia právnych problémov, odporúčania a nasmerovanie na príslušné inštitúcie, vysvetlenia k uplatňovaniu práv študenta.

Právne poradenstvo konkrétne zahŕňa:

 • orientáciu a poradenstvo v legislatíve v oblasti štúdia na VŠ (práva a povinnosti študenta podľa zákona o VŠ a podľa vnútorných predpisov VŠ, uznávanie VŠ diplomov v zahraničí...),
 • sociálno-právnu ochranu študenta (účasť na sociálnom poistení, na zdravotnom poistení, nárok na dávku v hmotnej núdzi,...),
 • rodinnoprávnu oblasť (výživné, hmotné zabezpečenie študentov pri starostlivosti o dieťa,...),
 • pracovnoprávnu oblasť (pracovnoprávne vzťahy študentov – pracovný pomer, dohody, absolventská prax, evidencia na úrade práce,...).

Právne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Kontakt: jana.zulova@upjs.sk, VoIP: 055 234 4136

V prípade záujmu o praktické informácie z iných oblastí práva, najmä tých, ktorí nemusia súvisieť s postavením študenta na VŠ, a ktoré zahŕňajú oblasť občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, daňového práva a stavebného práva, je možné obrátiť sa na študentský právny portál Students for Students. Na Vaše otázky Vám odpovedajú študenti práva a to pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta.  Portál zabezpečuje Pracovisko právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Viac informácií...

 

♦ Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o:

 • otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i.,
 • zvládanie záťaže a krízových situácií,
 • problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému).

Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach:

 • neurotické prejavy,
 • nespavosť,
 • depresie,
 • problémy s príjmom potravy,
 • sexuálne otázky,
 • problémy s užívaním psychoaktívnych látok.

Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontakty:

Individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku zabezpečuje špecialista z II. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Mgr. Viktor Belák.

Kontakt: viktor.belak@upjs.sk  

 

♦ Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo predstavuje základné a špecializované sociálne poradenstvo pri:

 • problémoch v sociálnych vzťahoch,
 • nedostatkoch v sociálnych spôsobilostiach,
 • problémoch vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, študenta),
 • problémoch so zvládnutím sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný stav).

Ďalej sa zameriava na:

 • interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo vzťahoch, nie osobnostných problémov,
 • riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie)
 • a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov.

Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.

Kontakt: sona.lovasova@upjs.sk, VoIP: 055 234 7125

Posledná aktualizácia: 15.01.2018