UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kariérové služby

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzbu
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


Kariérové služby

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach poskytuje kariérové služby všetkým študentom UPJŠ bezplatne. V rámci týchto služieb staviame na štyroch základoch (viď Obrázok 1). Študentom v prvom rade poskytujeme informácie (o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod.), pracujeme s nimi na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytujeme im možnosti rozvoja kompetencií (so zreteľom na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo).

Obrázok 1 Kariérové služby na UPJŠ v Košiciach
 

Práve na to reagujeme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorením kariérneho klubu Career Club UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Viac informácií nájdete tu.

Kariérové poradkyne

Na kariérové poradenstvo je potrebné objednať sa vopred prostredníctvom portálu.


Praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie

Životopis

Motivačný list

Pracovný pohovor

Posledná aktualizácia: 12.02.2019