UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Mgr. Viktor Belák

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Špecializáciu v odbore klinická psychológia získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Je členom Britskej psychologickej spoločnosti. V klinickej praxi pracuje od roku 2009. Aktuálne na II. Psychiatrickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. Dlhodobo sa zameriava aj na anglicky hovoriacich klientov. V UNIPOC sa špecializuje na individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Uplatňuje eklektický prístup v terapii, s orientáciou na prístup zameraný na človeka, kognitívne-behaviorálny a dynamický interpersonálny.

 

Posledná aktualizácia: 05.08.2019