Prejsť na obsah

Legislatíva (zákony platné v SR)

1minút, 1sekúnd

Zákonník práce (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124)

Zákon o minimálnej mzde (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-663)

Zákon o dani z príjmov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595)

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-82)

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355)

Zákon o službách zamestnanosti (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5)

Zákon o sociálnom poistení (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461)

Zákon o štátnej službe (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-312)

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-552)

Zákon o zdravotnom poistení (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580)

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455)

Občiansky zákonník (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40)

Zákon o rodičovskom príspevku (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-571)

Zákon o cestovných náhradách (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283)


Študuj na UPJŠ