Prejsť na obsah

Univerzitné poradenské centrum oslávilo 10. výročie

2minút, 12sekúnd

Od založenia Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) uplynulo 10 rokov. Pri príležitosti tohto výročia sa 28. júna 2023 uskutočnila konferencia vysokoškolských poradcov v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Program začal oficiálnym otvorením konferencie rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom, publiku sa prihovoril aj Ladislav Ostroha, koordinátor Euroguidance, a Veronika Zibrinyiová, riaditeľka UNIPOC.  Následne odzneli príspevky z UNIPOC, Euroguidance a Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach na tému aktuálnych trendov v poradenstve pre študentov vysokých škôl. Poobede sa uskutočnila panelová diskusia na tému budúcnosti poradenstva na vysokých školách, hosťami ktorej boli poradkyňa štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Renáta Hall, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Marcel Vysocký, manažérka prípravy národného projektu z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mária Motyková, Tina Gažovičová z kancelárie štátneho tajomníka I. odborníčka na oblasť inklúzie MŠVVaŠ SR a predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl Zuzana Hozlárová. Krásny deň sme uzavreli záverečným networkingom. Ak vás podujatie zaujalo, pozrite si reportáž telKE.

UNIPOC vzniklo 16. mája 2013 s cieľom poskytovania poradenstva, odbornej a komplexnej podpory študentkám a študentom UPJŠ v jednotlivých oblastiach ich vysokoškolského života. Zriadením poradenského centra pre študentov univerzity sa UPJŠ priblížila svetovým štandardom inštitúcií zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie. „Naši poradcovia denne pomáhajú študentom pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť ich úspešné ukončenie štúdia, podporujú ich duševnú pohodu, zvládanie záťažových situácií, učia ich, ako zlepšiť proces učenia, rozvíjať kľúčové zručnosti a ako sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní štúdia. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým kolegyniam a kolegom, ktorých profesionalita a ľudskosť pomáha k tomu, aby sa na našej univerzite cítili všetci študenti a študentky dobre,“ uviedla riaditeľka UNIPOC Veronika Zibrinyiová.

UNIPOC v súčasnosti poskytuje bezplatné psychologické, právne, sociálne, kariérové poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení pre všetkých študentov UPJŠ, zároveň má na starosti aj podporu študentov so špecifickými potrebami a starostlivosť o nich


Študuj na UPJŠ